Skip to content

Norsk Hydro: Sapa (joint venture) – Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2015

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenlignet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av sesongmessig høyere salgsvolum, sterk nord-amerikansk markedsutvikling samt forbedringsprogrammer som ligger foran plan gjennom hele organisasjonen. Resultatene for andre kvartal var også negativt påvirket av kraftig fallende metallpremier i Nord-Amerika.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenlignet med samme kvartal året før som følge av sterk nord-amerikansk etterspørsel, positive valutaeffekter samt positive bidrag fra forbedringsprogrammer og restruktureringsaktiviteter.

Underliggende EBIT for første halvdel av 2015 økte med mer enn 70 prosent sammenlignet med den samme perioden i 2014, påvirket av de samme faktorene nevnt overfor.

Rapportert EBIT for Sapa i andre kvartal var negativt påvirket av kostnader knyttet til restruktureringsaktiviteter og urealiserte tap på derivatkontrakter. Restruktureringskostnadene relaterte seg til Sør-Europa og Kina.

Nøkkeltall - Sapa (50 %) Andre kvartal 2015 Første kvartal 2015 Andre kvartal 2014 Første halvdel 2015 Første halvdel 2014 Året 2014
Millioner kroner, unntatt salgsvolum            
Driftsinntekter  7 247  7 067  5 772  14 314  11 445 23 192
Underliggende EBITDA  399  353  321  752  541  958
Underliggende EBIT  241  196  175  437  253  326
Underliggende resultat  145  119  131  264  166  199
Salgsvolum (1000 tonn)  179 177   184  355  364  699
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT)  32  101  84  133  82  (158)

 

Marked

Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Nord-Amerika økte med 4 prosent sammenlignet med forrige kvartal grunnet sesongmessige variasjoner i etterspørsel og sterke markeder. Sammenlignet med samme kvartal året før økte etterspørselen med 8 prosent grunnet sterk etterspørsel fra bil- og lastebilindustrien, og en opptrapping av bolighus- og anleggsvirksomhet.

I Europa økte etterspørselen etter ekstruderte produkter med 5 prosent sammenlignet med forrige kvartal, grunnet sesongmessige effekter. Etterspørselen viser tegn til bedring sammenlignet med samme kvartal året før, men et svakere bygg- og anleggsmarked utligner i stor grad de fleste andre segmenter.

Etterspørselen etter ekstruderte produkter forventes å svekkes sesongmessig i Europa i tredje kvartal, sammenlignet med andre kvartal, mens den nord-amerikanske etterspørselen er ventet å holde seg stabil. Når man sammenligner tredje kvartal med samme kvartal i fjor, ventes etterspørselen i Europa å bedre seg noe, mens den sterke utviklingen forventes å fortsette i Nord-Amerika.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you