Skip to content

Norsk Hydro: Sapa (joint venture) – Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2014

Underliggende EBIT for Sapa ble redusert sammenlignet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av sesongmessig svakere etterspørsel.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenlignet med samme kvartal året før som følge av sterkere nordamerikansk etterspørsel, bedre marginer, forbedringsprogrammer og restruktureringsaktiviteter i Europa. Global etterspørsel fra bilindustrien har støttet resultatene fra presisjonsrør segmentet. Resultatet for fjerde kvartal 2013 inkluderte kostnader knyttet til nedskrivinger av varelager og kundefordringer.

Sapas restruktureringsprogram initiert av selskapet i 2013, med en målsetning om å levere årlige synergieffekter på rundt 1 milliard kroner innen utgangen av 2016, ligger foran plan, med omtrent halvparten av målsetningen gjenspeilet i det underliggende resultatet for året 2014.

Rapportert EBIT for fjerde kvartal var i tillegg til de ovennevnte faktorene påvirket av kostnader knyttet til restruktureringsaktiviteter gjennomført for å levere på restrukturerings- og forbedringsprogrammet.

I tillegg til kostnader knyttet til restrukturerings- og forbedringsprogrammet, inkluderer rapportert EBIT omlag 0,5 milliarder kroner* knyttet til nedskriving av anleggsmidler i Kina.

Nøkkeltall - Sapa (50 %)

Fjerde kvartal 2014

Tredje kvartal 2014

Fjerde kvartal 2013

Året 2014

Millioner kroner, unntatt salgsvolum

 

 

 

 

Driftsinntekter                               

5 945

5 802

5 066

23 192

Underliggende EBITDA

171

246

(22)

958

Underliggende EBIT

(27)

100

(170)

326

Underliggende resultat

(22)

55

(140)

199

Salgsvolum (1000 tonn)

161

175

157

699

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT)

(339)

99

(393)

(158)


Marked
Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Nord-Amerika økte med 9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før som følge av økt bygge- og anleggsvirksomhet og sterk etterspørsel fra bilindustrien. Sammenlignet med forrige kvartal var etterspørsel redusert med 10 prosent, på grunn av sesongvariasjoner.

I Europa var samlet etterspørsel etter ekstruderte produkter stabil sammenlignet med samme kvartal året før, hvor et svakere bygg- og anleggsmarked ble motvirket av en forbedring for de fleste andre segmenter. Sammenlignet med forrige kvartal var etterspørselen redusert med 6 prosent, grunnet sesongvariasjoner.

Etterspørselen etter ekstruderte produkter forventes å øke i første kvartal 2015 drevet av sesongvariasjoner.

*Hydros andel er 50 prosent av dette.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you