Skip to content

Tredje kvartal 2015: Lavere priser, solid salg av valsede produkter og rekordhøy bauksittproduksjon

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.215 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.667 millioner kroner i andre kvartal 2015. Lavere alumina- og aluminiumpriser og en nedgang i produktpremier påvirket resultatet, mens et solid salg av valsede produkter og rekordhøy produksjon av bauksitt bidro positivt i kvartalet.

  • Underliggende EBIT 2.215 millioner kroner
  • Historisk lave implisitte aluminakostnader på bakgrunn av rekordhøy bauksittproduksjon og valutaeffekter
  • Lavere realiserte alumina- og all-in aluminiumpriser
  • Solid utvikling nedstrøms i sesongmessig svakere kvartal
  • Intensjonsavtale signert med Vale om å øke eierandelen i MRN til 45%
  • Ca. 4% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2015

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig på grunn av en svekket brasiliansk real og økt produksjon ved Paragominas og Alunorte. Dette ble delvis utliknet av lavere LME-tilknyttede og indeksbaserte aluminapriser.  

– Bauksittproduksjonen har vært rekordhøy dette kvartalet, noe som gjenspeiler det kontinuerlige forbedringsarbeidet som er gjort ved Paragominas de siste årene. Vi fortsetter arbeidet med å styrke bauksittvirksomheten, og har undertegnet en intensjonsavtale med det brasilianske gruveselskapet Vale for et mulig kjøp av Vales eierandel på 40% i den brasilianske bauksittprodusenten MRN, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Den rekordhøye produksjonen har sammen med valutaeffekten også gitt en historisk lav implisitt aluminakostnad i kvartalet.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i tredje kvartal på grunn av lavere realiserte produktpremier og aluminiumpriser, delvis utliknet av en sterkere US-dollar og noe høyere salgsvolum.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg i tredje kvartal, drevet av bedre resultater i handelsvirksomheten, i tillegg til positive valuta- og lagervurderingseffekter. Dette ble delvis utliknet av lavere resultater i omsmeltevirksomheten, grunnet sesongmessig lavere volum og lavere marginer i Europa.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter bedret seg sammenliknet med andre kvartal 2015, drevet av økte leveranser og sesongmessig lavere driftskostnader. De positive effektene ble delvis utliknet av et lavere bidrag fra smelteverket Rheinwerk, grunnet lavere all-in metallpriser.

– Jeg er glad for et bedre kvartalsresultat i Valsede Produkter, også utover det som er normalt for tredje kvartal, som støttes av økt etterspørsel etter generelle industriprodukter, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med andre kvartal. Dette skyldes i hovedsak høy produksjon i tredje kvartal, som har vært påvirket av den forsinkede snø|smeltingen i fjellet i Norge. Dette ble i stor grad oppveid av lavere spotpriser og høyere eiendomsskatt.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, grunnet et sesongmessig lavere salgsvolum i Europa. Dette ble delvis utliknet av en sterk markedsutvikling i Nord-Amerika med stabile produktpremier på metall, mens resultatet for andre kvartal var negativt påvirket av et kraftig fall i produktpremier på metall i Nord-Amerika. Forbedringsprogrammer på tvers av organisasjonen som går raskere enn planlagt har også bidratt til kvartalresultatet.

Kontantstrøm fra driften var 4,5 milliarder kroner i tredje kvartal, inkludert en reduksjon i arbeidskapitalen på 2,1 milliarder kroner. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 1,2 milliarder kroner. Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 2,6 milliarder kroner i tredje kvartal til 3,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, noe som også var påvirket av valutaomregningseffekter på rundt 0,6 milliarder kroner, hovedsakelig grunnet en styrking av US-dollar sammenliknet med norske kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1.630 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater og negative metalleffekter på 520 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 65 millioner kroner etter skatt (Hydros andel) i Sapa, inkludert 48 millioner kroner knyttet til omstrukturering.   

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 2.698 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 132 millioner kroner, og et vederlag på 37 millioner kroner knyttet til forsikringsoppgjør. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 139 millioner kroner (Hydros andel) i Sapa, inkludert 106 millioner kroner knyttet til omstrukturering. 

Resultat etter skatt utgjorde et tap på 1.345 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert et netto valutatap på 3.205 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av urealiserte valutatap på gjeld i US-dollar, spesielt i Brasil, og innebygde derivater i kraftkontrakter i euro. I forrige kvartal utgjorde resultat etter skatt 2.064 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 346 millioner kroner, som hovedsakelig er knyttet til urealiserte valutagevinster på gjeld i US-dollar i Brasil.

Key financial information
NOK million, except per share data Third
quarter
2015
Second 
quarter
2015
% change prior quarter Third
quarter
2014
% change prior year quarter First 9
months

2015
First 9
months
2014
Year
2014
 
                 
Revenue 21,594 22,436 (4)% 19,698 10% 67,320 56,251 77,907
               
Earnings before financial items and tax (EBIT) 1,630 2,698 (40)% 1,937 (16)% 7,533 3,379 5,674
Items excluded from underlying EBIT 586 (31) >100 (447) >100% 557 (573) 18
Underlying EBIT 2,215 2,667 (17)% 1490 49% 8,090 2,806 5,692
                 
Underlying EBIT:              
Bauxite & Alumina 628 482 30% (26) >100% 1,889 (583) (55)
Primary Metal 762 1,448 (47)% 1,216 (37)% 4,221 1,948 3,937
Metal Markets 291 (89) >100% 171 70% 227 412 634
Rolled Products 331 315 5% 243 36% 938 601 698
Energy 191 179 7% 234 (18)% 752 838 1,197
Other and eliminations 12 333 (96)% (349) >100% 63 (409) (717)
Underlying EBIT 2,215 2,667 (17)% 1,490 49% 8,090 2,806 5,692
                 
Underlying EBITDA 3,394 3,880 (13)% 2,615 30% 11,711 6,129 10,299
             
Net income (loss) (1,345) 2,064 >(100)% 665 >(100)% 1,791 1,396 1,228
Underlying net income (loss) 1,337 1,830 (25)% 1,043 32% 5,413 1,748 3,728
                 
Earnings per share (0.65) 0.94 >(100)% 0.29 >(100)% 0.76 0.57 0.39
Underlying earnings per share 0.61 0.83 (27)% 0.43 43% 2.39 0.72 1.55
                 
Financial data:                
Investments 1,316 1,192 10% 889 48% 3,309 2,176 3,625
Adjusted net interest-bearing debt  (9,272)  (11,000) 16%  (14,061)  34%  (9,272)  (14,061)  (13,587)
                 
Key operational information
Alumina production (kmt) 1,498 1,437 4% 1,478 1% 4,385 4,432 5,933
Primary aluminium production (kmt) 520 509 2% 487 7% 1,525 1,459 1,958
Realized aluminium price LME (USD/mt) 1,685 1,803 (7)% 1,906 (12)% 1,795  1,803 1,805
Realized aluminium price LME (NOK/mt) 13,779 13,923 (1)% 11,909 16% 14,032 11,075 11,624
Realized NOK/USD exchange rate 8.18 7.72 6% 6.25 31% 7.82 6.14 6.28
Metal products sales, total Hydro (kmt) 809 830 (3)% 804 1% 2,406 2,505 3,274
Rolled Products sales volumes to external market (kmt) 248 243 2% 244 2% 719 732 946
Power production (GWh) 2,893 2,103 35% 2,170 31% 8,012 7,382 10,206

Recommended for you