Skip to content

Veimasser skal bli nytt land på Herøya

Miljødirektoratet har gitt Hydro tillatelse til å bruke overskuddsmasser fra byggingen av ny E18 i Grenland til å fylle ut Gunneklevfjorden.

- Vi er opptatt av at utfyllingen skal skje på en miljømessig forsvarlig måte, sier miljøansvarlig i Hydro, Bernt Malme. En utfylling i Gunneklev har vært planlagt lenge. Målet er at det utfylte arealet skal kunne utnyttes til etablering av næringsvirksomhet.

- Siden utbyggingen av den nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt skal skje i regi av det nye veiselskapet, har vi foreløpig ikke noen endelig avtale med utbygger om de aktuelle overskuddsmassene. Samtalene vi har hatt med Vegvesenet, har imidlertid vært positive, sier Malme.

Miljødirektoratet understreker at sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Telemark er svært forurenset.

- I mange år tilførte Hydros produksjon på Herøya i Porsgrunn store mengder kvikksølv og klorerte forbindelser til Gunneklevfjorden. Det er i all hovedsak tidligere utslipp fra den nedlagte klorfabrikken som er årsaken til at denne fjorden nå er en av Norges mest forurensete fjorder,» påpeker direktoratet.

- Vi er opptatt av at den planlagte utfyllingen fungerer som et oppryddingstiltak. Dette er spesielt viktig siden det også planlegges andre tiltak for å rydde opp i forurensningen i resterende deler av fjorden, sier fungerende avdelingsdirektør Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Recommended for you