Skip to content

Andre kvartal 2016: Bedre resultat grunnet høyere priser og salg, utliknet av valutaeffekter

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 1 618 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 1 501 millioner kroner i første kvartal 2016. Resultatforbedringen reflekterer høyere realiserte priser på aluminium og alumina og økt salgsvolum, som ble delvis utliknet av valutautviklingen i kvartalet.

  • Underliggende EBIT 1 618 millioner kroner
  • Høyere realiserte alumina- og all-in aluminiumpriser, utliknet av valutautviklingen
  • Økt salg av aluminium og alumina
  • Betydelig bedre resultater i Sapa
  • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot 2019-målet på 2,9 milliarder kroner
  • Positiv kontantstrøm i et kvartal med utbetaling av utbytte for hele året
  • Forventning om 4-5% vekst i global etterspørsel etter primæraluminium


– Vi har økt vår forventning til årlig vekst i global etterspørsel etter aluminium til 4-5% i 2016, fra den tidligere prognosen på 3-4%. Høyere aktivitet enn antatt i Kina betyr at vi nå forventer at etterspørselen etter primæraluminium i Kina alene vil øke med 5-7% i 2016. Globalt forventer vi stort sett et balansert aluminiummarked for året som helhet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– I dette kvartalet har vi sett at økende priser på aluminium og alumina, i tillegg til lavere kostnader og økte volumer, delvis er blitt utliknet av valutakursutviklingen, sier Brandtzæg. – Jeg er også glad for å se at det ambisiøse forbedringsprogrammet Bedre fortsatt gjør store framskritt, og jeg er fornøyd med at vi er i rute for å oppnå samlede forbedringer på 2,9 milliarder kroner i 2019.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med første kvartal. Positive effekter av høyere realiserte priser på alumina, drevet av høyere indekspriser på alumina i kvartalet, og en ytterligere reduksjon i forbruk av råvarer og reduserte råvarepriser ble utliknet av negative valutaeffekter, ettersom brasilianske real (BRL) styrket seg i forhold til US-dollar, og en økning i andre kostnader. Det årlige produksjonsnivået ved aluminaraffineriet Alunorte økte mot beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Bauksittgruven Paragominas hadde lavere produksjon grunnet planlagt vedlikehold av kulemøllen i juni.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i andre kvartal hovedsakelig grunnet høyere realiserte all-in metallpriser, høyere volumer, lavere karbonkostnader og sesongmessig lavere faste kostnader. Dette ble delvis utliknet av negative valutaeffekter. Resultatet i andre kvartal ble også positivt påvirket av en forsikringsutbetaling på 50 millioner kroner knyttet til et strømbrudd ved smelteverket i Årdal i januar, i tillegg til en positiv effekt på 75 millioner kroner knyttet til reversering av avsetning for ICMS-avgiften på salg av overskuddskraft i Brasil i tidligere perioder. 

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i andre kvartal, hovedsakelig grunnet negative valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til noe svakere resultater fra omsmelteverkene.

Underliggende EBIT i Valsede Produkter endret seg lite sammenliknet med kvartalet før. Positive volumeffekter ble utliknet av negative valutaeffekter på marginer grunnet en svekket US-dollar i forhold til euro og svakere resultater ved primærverket i Neuss, hovedsakelig som følge av høyere aluminapriser.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, grunnet sesongmessig lavere produksjon og høyere områdekostnader, som delvis ble utliknet av lavere produksjonskostnader. Nedgangen i kostnader var hovedsakelig drevet av overføringskostnader og eiendomsskatt.

Underliggende EBIT for det 50/50-eide ekstruderingsselskapet Sapa gikk opp i forhold til kvartalet før, hovedsakelig grunnet sesongmessig høyere etterspørsel og høyere marginer.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,8 milliarder kroner i andre kvartal, og var 4,8 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 3,7 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 0,9 milliarder kroner. Utbetalt utbytte i kvartalet utgjorde 2,0 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 978 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 32 millioner kroner, og positive metalleffekter på 17 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 67 millioner kroner knyttet til miljøforpliktelser i Kurri Kurri, en gevinst på 342 millioner kroner på salget av enkelte anleggsmidler i Grenland, inkludert Herøya Industripark, og en negativ justering på 13 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 49 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater og netto valutagevinster.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 693 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter tilsvarende et negativt beløp på 181 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat inkluderte også en negativ justering på 15 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 26 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), hovedsakelig knyttet til urealiserte gevinster på derivater. 

Resultat etter skatt utgjorde 2 077 millioner kroner i andre kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 904 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirket gjeld i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i forhold til euro, som har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter. I forrige kvartal var resultat etter skatt 2 382 millioner kroner, inkludert en reduksjon i skattekostnad og tilhørende renteinntekt på 700 millioner kroner til sammen knyttet til oppgjør av en skattesak i april 2016. Rapportert resultat inkluderte også en netto valutagevinst på 1 032 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirket gjeld i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i forhold til euro, som har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

Millioner kroner, untatt tall per aksjeAndre kvartal 2016Første kvartal 2016% endring forrige kvartalAndre kvartal 2015% endring samme kvartal i fjorFørste halvdel 2016Første halvdel 2015Året 2015
Nøkkeltall
Driftsinntekter 20.391 20.138 1 % 22.436 (9) % 40.529 45.726 87.694
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 1.978 1.693 17 % 2.698 (27) % 3.672 5.904 8.258
Poster ekskludert (360) (192) (87) % (31) >(100) % (552) (29) 1.398
 
Underliggende EBIT 1.618 1.501 8 % 2.667 (39) % 3.119 5.875 9.656
 
Bauxite & Alumina 174 189 (8) % 482 (64) % 363 1.261 2.421
Primærmetall 702 318 >100 % 1.448 (52) % 1.020 3.459 4.628
Metallmarkeder 75 167 (55) % (89) >100 % 241 (65) 379
Valsede produkter 242 248 (2) % 315 (23) % 491 607 1.142
Energi 301 398 (24) % 179 68 % 699 560 1.105
Øvrig og elimineringer 125 181 (31) % 333 (63) % 306 51 (19)
Underliggende EBIT 1.618 1.501 8 % 2.667 (39) % 3.119 5.875 9.656
 
Underliggende EBITDA 2.862 2.716 5 % 3.880 (26) % 5.578 8.317 14.680
 
Resultat 2.077 2.382 (13) % 2.064 1 % 4.459 3.136 2.333
Underliggende resultat 1.126 822 37 % 1.830 (38) % 1.949 4.036 6.709
 
Resultat per aksje 0,95 1,12 (15) % 0,94 1 % 2,08 1,40 0,99
Underliggende resultat per aksje 0,52 0,39 32 % 0,83 (38) % 0,91 1,78 2,98
 
Finansielle data:
Investeringer 1.711 1.970 (13) % 1.192 44 % 3.681 1.993 5.865
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (8.758) (9.206) 5 % (11.000) 20 % (8.758) (11.000) (8.173)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1.000 tonn) 2.609 2.682 (3) % 2.232 17 % 5.292 4.366 10.060
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.554 1.517 2 % 1.437 8 % 3.071 2.888 5.962
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 518 514 1 % 509 2 % 1.032 1.005 2.046
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.546 1.497 3 % 1.803 (14) % 1.522 1.851 1.737
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 12.826 12.950 (1) % 13.923 (8) % 12.887 14.160 13.813
Realisert USD/NOK vekslingskurs 8,30 8,65 (4) % 7,72 7 % 8,47 7,65 7,95
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 238 229 4 % 243 (2) % 467 471 948
Sapa salgsvolumer 50% (1 000 tonn) 183 174 5 % 179 2 % 358 355 682
Kraftproduksjon (GWh) 2.674 3.160 (15) % 2.103 27 % 5.835 5.173 10.894

Recommended for you