Skip to content

Fjerde kvartal 2015: Prisnedgang på metall, lavere kostnader og rekordproduksjon i Brasil

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 1.566 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 2.215 millioner kroner i tredje kvartal 2015. Nedgangen reflekterer hovedsakelig lavere priser på aluminium og alumina, og en fortsatt nedgang i realiserte produktpremier, som delvis er utliknet av positive valutaeffekter. For året som helhet økte underliggende EBIT fra 5.692 millioner kroner i 2014 til 9.656 millioner kroner, noe som skyldes positive valutaeffekter og en vellykket gjennomføring av bransjeledende forbedringsprogrammer på tvers av Hydro.

 • Underliggende EBIT: 1.566 millioner kroner for fjerde kvartal, og 9.656 millioner kroner for hele 2015
 • Forslag til utbytte for 2015 på 1 krone per aksje
 • Rekordhøy produksjon av bauksitt og alumina i kvartalet
 • Lavere kostnader, inkludert rekordlave implisitte aluminakostnader
 • Lavere realiserte alumina- og all-in aluminiumpriser, høyere priser på nordisk kraft
 • Byggebeslutning for teknologipiloten på Karmøy
 • 800 millioner kroner i forbedringer oppnådd på tvers av verdikjeden i 2015
 • 3-4% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2016, det globale markedet stort sett i balanse.

– Beslutningen om å bygge teknologipiloten på Karmøy er en viktig milepæl for aluminium og for vår ambisjon om å være bransjeleder på teknologi og innovasjon. Vi investerer i framtiden, og utfordrer dagens grenser for produktivitet og energieffektivitet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere LME- og indeks-tilknyttede aluminapriser og høyere avskrivningskostnader, som delvis ble utliknet av høyere salgsvolum og positive valutaeffekter som følge en svakere kurs på brasilianske real. Produksjonen økte både ved Paragominas og Alunorte, og nådde et rekordhøyt nivå1) i kvartalet.

– Jeg er svært fornøyd med den rekordhøye produksjonen av bauksitt og alumina i Brasil. Dette har bidratt til nok en viktig milepæl for forretningsområdet Bauksitt & Alumina med den vellykkede fullføringen av forbedringsprogrammet "Fra B til A", sier Brandtzæg.

– Etter flere vellykkede forbedringsprogrammer i forretningsområdene våre, har vi nylig økt vår ambisjon med ytterligere 2,9 milliarder kroner i forbedringer innen utgangen av 2019. Dette arbeidet er avgjørende for at vi skal opprettholde vår ledende posisjon i bransjen, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i fjerde kvartal, grunnet lavere realiserte priser og produktpremier. Dette ble delvis utliknet av en sterkere US-dollar og en nedgang i råvarekostnadene, først og fremst som følge av lavere aluminakostnader. Salgsvolumet var noe lavere grunnet sesongvariasjoner.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i kvartalet, hovedsakelig som følge av negative valutaeffekter.

Sammenliknet med tredje kvartal 2015, gikk underliggende EBIT for Valsede Produkter ned, i hovedsak på grunn av et sesongmessig lavere salgsvolum.

I fjerde kvartal gikk underliggende EBIT for Energi opp, hovedsakelig som følge av høyere priser i forhold til det lave nivået i kvartalet før og lavere eiendomsskatt.2) 

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel.

Kontantstrøm fra driften var 4,3 milliarder kroner i fjerde kvartal, inkludert en reduksjon i arbeidskapitalen på 1,7 milliarder kroner. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 2,1 milliarder kroner. Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 1,8 milliarder kroner i fjerde kvartal til 5,1 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Ved utgangen av 2014 hadde Hydro en netto gjeldsposisjon på 0,1 milliarder kroner, som indikerer en positiv utvikling i Hydros netto likviditetsbeholdning på 5.2 milliarder i løpet av året.

Ved utgangen av 2015 hadde Hydros bransjeledende forbedringsprogrammer bidratt med om lag 4,5 milliarder kroner i årlige forbedringer sammenliknet med 20113), hvorav om lag 800 millioner ble realisert i 2015. For året som helhet økte underliggende EBIT betydelig, fra 5.692 millioner kroner til 9.656 millioner kroner. I 2015 rapporterte Bauksitt & Alumina og Valsede Produkter sin beste EBIT noen gang siden Hydro ble et rent aluminiumselskap i 2007, mens de underliggende resultatene i Sapa doblet seg sammenliknet med året før. Negative effekter av lavere realiserte LME-priser og produktpremier ble mer enn utliknet av positive valutaeffekter av en sterkere US-dollar og løpende forbedringsarbeid.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1 kroner per aksje for 2015. Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en stabil kontantavkastning, samtidig som de usikre markedsutsiktene er tatt i betraktning. Forslaget til utbytte representerer et utdelingsforhold på 101 prosent for året, noe som gjenspeiler Hydros resultater i 2015 og en sterk finansiell stilling.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 725 millioner kroner i fjerde kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter tilsvarende et negativt beløp på 139 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner knyttet til avviklingen av leiekontrakten for Vækerø Park, og netto tap på avhendelser på 365 millioner kroner, inkludert et tap på 434 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim og en gevinst på 69 millioner kroner til sammen knyttet til salget av andre eiendeler. I tillegg inkluderte rapportert resultat en netto kostnad på 53 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), inkludert 88 millioner kroner knyttet til omstrukturering, 73 millioner knyttet til urealiserte gevinster på derivater og 38 millioner kroner knyttet til netto valutatap. 

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1.630 millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater og negative metalleffekter på til sammen 520 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 65 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), inkludert 48 millioner kroner knyttet til omstrukturering.

Resultat etter skatt utgjorde 541 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 48 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer marginale valutasvingninger og -effekter i perioden, i tillegg til en betydelig reduksjon i konsernintern gjeld i US-dollar. Kvartalet før var resultat etter skatt et tap på 1.345 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 3.205 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av urealiserte valutatap på gjeld i US-dollar, spesielt i Brasil, og innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

For året 2015 som helhet utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 8.258 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter tilsvarende et negativt beløp på 454 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat omfatter også en kostnad på 285 millioner kroner knyttet til avvikling av leiekontrakten for Vækerø Park og andre positive effekter tilsvarende 37 millioner kroner. I tillegg omfattet rapportert resultat en netto kostnad på 331 millioner kroner for Sapa (Hydros andel etter skatt), inkludert 256 millioner kroner knyttet til omstrukturering, 66 millioner knyttet til urealiserte tap på derivater, et netto valutatap på 23 millioner kroner og andre positive effekter på 14 millioner kroner.

Året før utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 5.674 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 729 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også nedskrivningskostnader på 207 millioner kroner, en nettokostnad på 512 millioner kroner i Sapa, hovedsakelig knyttet til omstruktureringsaktiviteter og nedskrivning av varige driftsmidler i Kina (Hydros andel 250 millioner kroner), og andre poster som utgjorde en netto kostnad på 28 millioner kroner. 

I 2015 var resultat etter skatt 2.333 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 4.397 millioner kroner. Valutatapet i 2015 besto hovedsakelig av valutatap knyttet til gjeld i US-dollar i Brasil, og innebygde derivater i kraftkontrakter i euro. Valutatapet omfattet også tap på gjeld i US-dollar i Norge. Året før utgjorde resultat etter skatt 1.228 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 3.161 millioner kroner. I 2014 var valutatapet hovedsakelig knyttet til gjeld i US-dollar og konsernmellomværende i euro. I 2014 omfattet valutatapet også urealiserte tap på innebygde derivater i kraftkontrakter oppgitt i euro.

Fig.

 1. Siden Hydro kjøpte Vales aluminiumvirksomhet i 2011.
 2. Fra 2015 blir eiendomsskatten belastet i den perioden den blir en ubetinget betalingsforpliktelse, som i Norge er når den blir fakturert. Dette fører til periodiske variasjoner gjennom året, uten at dette påvirker det årlige nivået på eiendomsskatten.
 3. Med unntak av Primærmetalls 300 dollar-program, som sammenliknes med 2009.

 

Millioner kroner, unntatt tall per aksjeFjerde kvartal 2015Tredje kvartal 2015% endring forrige kvartalFjerde kvartal 2014% endring samme kvartal i fjorÅret 2015Året 2014
Nøkkeltall
Driftsinntekter 20.374 21.594 (6)% 21.656 (6)% 87.694 77.907
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 725 1.630 (56)% 2.295 (68)% 8.258 5.674
Poster ekskludert 841 586 44% 591 42% 1.398 18
 
Underliggende EBIT 1.566 2.215 (29)% 2.886 (46)% 9.656 5.692
 
Bauksitt & Alumina 532 628 (15)% 528 1% 2.421 (55)
Primærmetall 407 762 (47)% 1.989 (80)% 4.628 3.937
Metallmarkeder 152 291 (48)% 221 (31)% 379 634
Valsede produkter 204 331 (38)% 96 >100% 1.142 698
Energi 353 191 85% 360 (2)% 1.105 1.197
Øvrige og elimineringer (83) 12 >(100)% (308) (73)% (19) (717)
Underliggende EBIT 1.566 2.215 (29)% 2.886 (46)% 9.656 5.692
 
Underliggende EBITDA 2.969 3.394 (13)% 4.170 (29)% 14.680 10.299
 
Resultat 541 (1.345) >100% (168) >100% 2.333 1.228
Underliggende resultat 1.296 1.377 (6)% 1.979 (34)% 6.709 3.728
 
Resultat per aksje 0,23  (0,65) >100%  (0,18)  >100%  0,99 0,39 
Underliggende resultat per aksje 0,59 0,61 (3)% 0,83 (29)% 2,98 1,55
 
Finansielle data:
Investeringer - millioner kroner 2.556 1.316 94% 1.449 76% 5.865 3.625
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (8.173) (9.272) 12% (13.587) 40% (8.173) (13.587)
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1000 tonn) 1.577 1.498 5% 1.501 5% 5.962 5.933
PProduksjon av primæraluminium (1000 tonn) 521 520 0% 499 4% 2.046 1.958
Realisert aluminiumpris (USD/tonn) 1.555 1.685 (8)% 1.997 (22)% 1.737 1.850
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.125 13.779 (5)% 13.355 (2)% 13.813 11.624
Realisert NOK/USD vekslingskurs 8,44 8,18 3% 6,69 26% 7,95 6,28
Totalt salg av metallprodukter (1000 tonn) 779 809 (4)% 769 1% 3.186 3.274
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1000 tonn) 229 248 (8)% 213 7% 948 946
Kraftproduksjon (GWh) 2.882 2.839 2% 2.823 2% 10.894 10.206

Recommended for you