Skip to content

Kapitalmarkedsdagen 2016: Innovasjon og differensiering i en integrert verdikjede

Hydro presenterer sine viktigste prioriteringer for videre verdiskaping som et globalt, fullt integrert aluminiumselskap på Kapitalmarkedsdagen 2016:

  • Håndterer konjunktursvingninger i markedet gjennom soliditet og fleksibilitet
  • Styrker konkurranseevnen gjennom kontinuerlig forbedring og kvalitetsheving av porteføljen
  • Differensierer gjennom integrert verdikjede

Under dagens usikre makroøkonomiske forhold vil Hydro fortsatt konsentrere seg om å opprettholde kapitaldisiplin og en solid balanse, og samtidig sikre en konkurransedyktig og pålitelig avkastning til aksjonærene.

Hydro vil fortsette arbeidet for å styrke sin relative posisjon i bransjen, og utnytter sin solide økonomiske stilling til å investere i utvalgte områder. Disse investeringene skal heve kvaliteten på porteføljen i retning av segmenter med høyere marginer, øke resirkuleringsvirksomheten og utvikle ny teknologi for å styrke porteføljens konkurranseevne og klimaprofil.

Hydro vil også utnytte sin unike, integrerte verdikjedemodell til å skape innovasjon og differensiering som skal gi økt verdi for kunden, og dra fordel av en av de mest bærekraftige porteføljene i den globale aluminiumindustrien.

– Basert på vår aspirasjon om å bli bedre, større og grønnere, har vi bygget opp en svært konkurransedyktig posisjon i den globale aluminiumindustrien, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. – Vi bruker nå denne posisjonen til å løfte oss til neste nivå, og sikrer langsiktig verdiskaping gjennom bransjeledende forbedringsprogrammer, kvalitetsheving av porteføljen og vekst i utvalgte områder, i tillegg til styrking av kompetansen.

Brandtzæg sier sikkerhet fortsatt har høyeste prioritet i Hydro, og med den beste TRI-verdien noen sinne på 2,6 hittil i år, er selskapet i rute for å nå ambisjonen om en TRI-verdi under 2,0 i 2020 og en langsiktig ambisjon om et skadefritt arbeidsmiljø. Han legger til at Hydro, med sin strategi om å bli karbonnøytralt innen 2020, og høye ambisjoner for bærekraft og etterlevelse, nå er blant de beste selskapene på HMS og samfunnsansvar i hele metall- og gruvesektoren.

– For oss går det å være integrert utover selve verdikjedeperspektivet. Vi skiller ikke mellom økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, men ser på alle aspekter i virksomheten som en del av arbeidet for å styrke konkurranseevnen vår – enten det handler om operasjonelle forbedringer, kommersiell kompetanse eller bærekraft, sier Brandtzæg.

Hydro har også i 2016 levert gode resultater i forbedringsarbeidet og nådd målene sine for året. Selskapet er i rute med forbedringsprogrammet Bedre med mål om 2,9 milliarder kroner innen 2019, etter å ha nådd målet om en samlet forbedring på 1,1 milliarder kroner i 2016. Større forbedringer enn ventet på forretningsområdet Bauksitt og Alumina har veid opp for en svakere framdrift enn ventet i Primærmetall og Valsede Produkter.

Hydro bruker også teknologi og innovasjon til å differensiere i den svært konkurranseutsatte, globale aluminiumindustrien. Teknologipiloten på Karmøy, som ventes å være 70% ferdigstilt ved utgangen av 2016, vil ikke bare verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive elektrolyseteknologi, men også gi ringvirkninger i form av teknologiske forbedringer i hele produksjonssystemet for primæraluminium i Hydro.

Både Primærmetall og Valsede Produkter, og også joint venture- og ekstruderingselskapet Sapa, følger en strategi om å øke kvaliteten på og styre produktporteføljen inn mot segmenter med høyere marginer. I Valsede Produkter har dette ført til en særlig satsing på bilindustrien, som er i sterk vekst. Det er nå startet testproduksjon ved den nye produksjonslinjen AL3 i Grevenbroich i Tyskland, som vil forsyne europeiske bilprodusenter med førsteklasses produkter.

Valsede Produkter har også bygget ferdig en ny resirkuleringslinje for brukte drikkebokser dette året, som ventes å nå full kapasitet i løpet av 2017 etter noen utfordringer i oppstartsfasen.

– Med en utvikling som går i retning av et samfunn basert på lavkarbonløsninger og sirkulær økonomi, tror vi at vår integrerte modell med kontroll over hele verdikjeden, kompetanse og teknologioverføring mellom forretningsområdene er riktig for å sikre verdiskaping for kundene og posisjonere oss for videre utvikling og vekst, sier Brandtzæg.

Forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium er rundt 5% i 2016, og 3-5% i 2017, etter hvert som egenskaper som lav vekt, styrke, formbarhet, holdbarhet og resirkulering i det uendelige gjør at metallet blir stadig mer attraktivt i en rekke produkter og på ulike anvendelsesområder. Tilbud og etterspørsel etter primæraluminium ventes stort sett å være i balanse i 2016 og 2017.

På lengre sikt ventes det at den globale etterspørselen etter primæraluminium i snitt vil øke med 2-3% i året det neste tiåret, mens årlig etterspørsel etter videreforedlede produkter ventes å øke med 3-4% og resirkulert metall med 4-5% i den samme tiårsperioden.

Hydro er svært opptatt av en disiplinert allokering av kapital over hele konjunkturforløpet til aluminium, og forventede investeringer på lang sikt ligger fortsatt lavere enn avskrivningene, selv med justeringen til rundt 4 milliarder kroner fra det tidligere estimatet på 3,5-4 milliarder kroner. En viktig prioritering for Hydro er fortsatt å opprettholde en stabil avkastning til aksjonærene, med en utbyttepolitikk på 40% av selskapets nettoresultat over forretningssyklusen.  

Recommended for you