Skip to content

Salget av Herøya Industripark gjennomført

Salget av Herøya Industripark AS til Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) ble gjennomført torsdag 23. juni.

Transaksjonen gir Hydro en bokført gevinst på omlag 350 millioner kroner og er gjort med regnskapsmessig effekt fra 1. juni. Avtalen med Oslo Pensjonsforsikring, et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune, ble annonsert 18. desember 2015.

Investeringsdirektør Kjetil Houg i Oslo Pensjonsforsikring sier at selskapet er kapitalsterkt, har et langsiktig perspektiv og tar sikte på å bidra til vekst og ny industriutvikling ved å bygge videre på dagens organisasjon.

De 15 Hydro-ansatte i industriparkens vertskapsorganisasjon som er direkte berørt av salget, blir overført til et eget selskap med ansvaret for den daglige driften og videreutviklingen av Herøya Industripark. OPF har i tillegg knyttet til seg industriell og eiendomsfaglig kompetanse som et ledd i planene for å utvikle industriparken.
Transaksjonen omfatter ikke kraftfordelingsnettet, som blir drevet videre i regi av Hydros heleide datterselskap Herøya Nett AS.

Salget av industriparken er en konsekvens av endringene Hydro har gjennomgått de siste årene. Selskapet har utviklet seg fra et konglomerat med flere satsingsområder til et rendyrket aluminiumselskap med stor produksjon av elektrisk kraft. Hydro har ikke lenger egen produksjon på Herøya, men det er om lag 80 virksomheter med 2500 ansatte på området. De største aktørene er Bilfinger, Yara, Statoil, Inovyn og RHI Normag.

Herøya var i mange tiår Hydros største og viktigste produksjonssted. Industrivirksomheten på området startet i 1929 med etableringen av Eidanger Salpeterfabrikker. Gjødselproduksjonen skjedde opprinnelig med utgangspunkt i ammoniakk fra Rjukan. Virksomheten ble gradvis bygd ut, først med økt gjødselproduksjon og biprodukter fra denne, senere med framstilling av PVC og magnesium. På det meste i 1960-årene hadde Hydro om lag 6500 ansatte på Herøya. Den tradisjonsrike gjødselvirksomheten videreføres i regi av Yara, som ble skilt ut fra Hydro i 2004, mens petrokjemivirksomheten i 2008 ble solgt til Ineos.

Recommended for you