Skip to content

Setter søkelys på Hydro og Tadsjikistan

I en lengre artikkel i Dagens Næringsliv i helgen setter avisen søkelys på Hydros handel med et aluminiumverk i Tadsjikistan. Her er litt bakgrunnsinformasjon om saken.

Hydros handel med aluminiumverket TadAZ (Talco fra 2007) strekker seg tilbake til 1993, i den krevende overgangsperioden like etter Jernteppets fall der land fra den tidligere Sovjetunionen, slik som Tadsjikistan, var avhengige av å etablere nye handelspartnere og innlemmes i det nye verdensbildet.

Ekstern støtte og kompetanse

Over en lengre periode var Hydro en viktig handelspartner for TadAZ/Talco, der en rekke ulike hensyn, spesielt knyttet til integritet, åpenhet og forretningsrisiko, var gjenstand for vurderinger og dilemmahåndtering. I disse prosessene har også blant andre det norske Utenriksdepartementet, Verdensbanken og Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling (EBRD) vært involvert med sin kompetanse, innsikt og støtte.

Dette er en meget komplisert sak som strekker seg langt tilbake i tid. Hydro har ikke hatt noen kommersielle relasjoner med Talco de siste fire årene.

Ny gjennomgang av dokumentasjon

Det ble gjort en grundig gjennomgang av vår handel med TadAZ/Talco i 2008, blant annet av internrevisjonen, der vi konkluderte med at Hydro opererte i tråd med lovgivning og våre etiske retningslinjer.

Når nå spørsmål om TadAZ/Talco igjen kommer opp, har vi på ny sett på vår dokumentasjon for de siste 10 årene. Vi har ikke funnet indikasjoner på at Hydro har opptrådt i strid med gjeldende lover og regler. Vi har fått bekreftet at Hydro har gjort det som man med rimelighet kan forventes å gjøre for å redusere risikoen for korrupsjon.

Hydros tilnærming er at i den grad vår tilstedeværelse kan bidra positivt til verdiskaping og sosial og økonomisk utvikling, så kan dette være en god måte å kombinere forretning og samfunnsansvar. Det var også vår intensjon i Tajikistan – med støtte fra UD, Verdensbanken og EBRD.

Ytterligere bakgrunn og informasjon om avtalen mellom Hydro og TadAZ/Talco finnes her.

Recommended for you