Skip to content

Andre kvartal 2017: Bedre resultat som følge av høyere aluminiumpriser

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.930 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.284 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere aluminiumpriser og en gunstig valutakursutvikling. Lavere realiserte aluminapriser og økte råvarekostnader hadde negativ innvirkning på resultatet.

  • Underliggende EBIT 2.930 millioner kroner
  • Høyere realiserte "all-in" aluminiumpriser, som ble delvis utliknet av lavere realiserte aluminapriser og høyere råvarekostnader.
  • Resultatet i Valsede Produkter påvirket av reduserte marginer knyttet til produktmiks og driftsproblemer
  • Rekordhøyt kvartalsresultat i Sapa
  • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 500 millioner kroner i 2017
  • Avtale om å overta Sapa, ventet gjennomført i løpet av andre halvår 2017
  • Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017
  • 4-6% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017, det globale markedet stort sett i balanse

– Høyere aluminiumpriser i kvartalet har styrket resultatene, og jeg er glad for å se at Sapa leverer rekordresultater og fortsetter den sterke trenden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. – Hydro vil bekrefte sin posisjon som verdens ledende integrerte aluminiumselskap med avtalen om å kjøpe Orklas andel på 50 prosent i det verdensledende ekstruderingsselskapet Sapa. Transaksjonen styrker vår strategiske retning om å bli bedre, større og grønnere, med en solid portefølje, unik kompetanse og kunnskap gjennom hele verdikjeden, sier Brandtzæg. Avtalen ventes gjennomført i andre halvdel av 2017, og er gjenstand for godkjenning fra konkurransemyndigheter i enkelte regioner.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned i forhold til første kvartal. Lavere realiserte aluminapriser, drevet av en svakere aluminaindeks og et høyere forbruk av råvarer, påvirket resultatet negativt, mens høyere salgsvolum bidro positivt. Aluminaraffineriet Alunorte og bauksittgruven Paragominas hadde høyere produksjon i andre kvartal etter planlagt vedlikehold i første kvartal. Oppstarten av det nye pressfilteranlegget som skal fjerne og resirkulere lut fra avgangsmassen har medført økte kostnader ved aluminaraffineriet.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i andre kvartal, grunnet høyere realiserte all-in metallpriser, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg vesentlig i andre kvartal, hovedsakelig grunnet positive valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til bedre resultater fra handelsvirksomheten. Resultatene fra omsmelteverkene forbedret seg også i andre kvartal, som følge av økte salgsvolumer og dekningsbidrag.

– Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte gjennomsnittmarginer, som skyldes produktmiks og en avsetning for kompensasjon til ansatte som hovedsakelig er knyttet til tidligere år. Driftsproblemene fra første kvartal er delvis løst, noe som har redusert de negative kostnadseffektene på resultatet for andre kvartal. Aluminiumverket i Neuss har hatt fordel av metallprisutviklingen og lavere aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere produksjon og priser.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, og selskapet leverte et rekordhøyt kvartalsresultat. Dette er i tråd med det generelle sesongpreget i markedet, men er også knyttet til forbedringer i selskapet.

Hydro gjorde framskritt i forbedringsprogrammet "Bedre." Selv om resultatet er litt bak plan venter vi å nå både målet om 500 millioner kroner for året og 2,9 milliarder kroner innen 2019.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,1 milliarder kroner, og var 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,3 milliarder kroner, inkludert utbytte på 1,5 milliarder kroner fra Sapa og oppbygging av driftskapital grunnet sesongeffekter og høyere priser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,1 milliarder kroner. Det ble utbetalt 2,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal. Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.946 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater på 66 millioner kroner, og positive metalleffekter på 138 millioner kroner.

Rapportert resultat omfattet også et netto tap på 56 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater og netto valutatap.

Resultat etter skatt utgjorde 1.562 millioner kroner i andre kvartal. Dette omfatter et netto valutatap, i hovedsak urealisert, på 918 millioner kroner, som reflekterer en svekkelse av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens styrkingen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har gitt et urealisert tap på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.
Millioner kroner. unntatt tall per aksjeAndre kvartal 2017Første kvartal 2017% endring forrige kvartalAndre kvartal 2016% endring samme kvartal i fjorFørste halvår 2017Første halvår 2016Året 2016
Nøkkeltall
Driftsinntekter 24.591 23.026 7% 20.391 21% 47.617 40.529 81.953
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.946 2.410 22% 1.978 49% 5.356 3.672 7.011
Poster ekskludert (16) (126) 87% (360) 96% (141) (552) (586)
Underliggende EBIT 2.930 2.284 28% 1.618 81% 5.214 3.119 6.425
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina 662 756 (12)% 174 >100% 1.418 363 1.227
Primærmetall 1.486 900 65% 702 >100% 2.386 1.020 2.258
Metallmarkeder 244 24 >100% 75 >100% 268 241 510
Valsede Produkter 84 106 (21)% 242 (65)% 191 491 708
Energi 284 423 (33)% 301 (6)% 707 699 1.343
Øvrig og elimineringer 170 74 >100% 125 37% 245 306 380
Underliggende EBIT 2.930 2.284 28% 1.618 81% 5.214 3.119 6.425
 
Rapportert resultat før finansposter. skatt. og av- og nedskrivninger (EBITDA) 4.335 3.762 15% 3.222 35% 8.097 6.131 12.485
Underliggende EBITDA 4.319 3.637 19% 2.862 51% 7.956 5.578 11.474
 
Resultat 1.562 1.838 (15)% 2.077 (25)% 3.401 4.459 6.586
Underliggende resultat 2.214 1.580 40% 1.126 97% 3.795 1.949 3.875
 
Resultat per aksje 0,73 0,86 (16)% 0,95 (24)% 1,59 2,08 3,13
Underliggende resultat per aksje 1,04 0,75 38% 0,52 >100% 1,79 0,91 1,83
 
Finansielle data:
Investeringer 1.420 1.372 4% 1.711 (17)% 2.792 3.681 9.137
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (5.146) (5.358) 4% (8.758) 41% (5.146) (8.758) (5.598)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) 2.943 2.400 23% 2.609 13% 5.343 5.292 11.132
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1.576 1.523 3% 1.554 1% 3.099 3.077 6.341
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 523 516 1% 518 1% 1.039 1.032 2.085
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.902 1.757 8% 1.546 23% 1.828 1.522 1.574
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 16.265 14.798 10% 12.826 27% 15.517 12.887 13.193
Realisert USD/NOK vekslingskurs 8,55 8,42 2% 8,30 3% 8,49 8,47 8,38
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 239 241 (1)% 238 0% 480 467 911
Sapa salgsvolumer 50% (1 000 tonn) 180 178 1% 183 (2)% 357 358 682
Kraftproduksjon (GWh) 2.369 2.869 (17)% 2.674 (11)% 5.238 5.835 11.332

Recommended for you