Skip to content

Tredje kvartal 2017: Økte råvarekostnader og valutaeffekter gir resultatnedgang

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.446 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.930 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen reflekterer hovedsakelig høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

  • Underliggende EBIT 2.446 millioner kroner
  • Negativ resultateffekt grunnet råvarekostnader og svekkelse av US-dollar
  • Svakt resultat fra Valsede Produkter grunnet fortsatte driftsproblemer og negativ valutaeffekt
  • Oppkjøpet av Sapa ble fullført 2. oktober, integrasjonsprosessen går som planlagt
  • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 2,9 milliarder, til tross for tilbakeslag i 2017
  • Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017
  • Positiv stemning i markedet knyttet til nedstengninger i Kina, og det forventes et stort sett balansert globalt marked i 2017

 

– Vi har økt vår forventning til vekst i global etterspørsel i 2017 til 5-6 %, noe som indikerer en fortsatt høy etterspørsel etter aluminium. Det er positiv stemning i aluminiummarkedet, noe som hovedsakelig skyldes nedstengning av primærproduksjon i Kina. Dette har støttet opp om markedsbalansen i kvartalet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. 

– Dette kvartalet markerer et nytt kapittel i vår historie, nå som Ekstruderte Løsninger er blitt Hydros femte forretningsområde. Vi har nå 35.000 medarbeidere på 150 steder over hele verden, og betjener 30.000 kunder langs hele verdikjeden for aluminium. Vi har global rekkevidde samtidig som vi har nærhet til kundene våre og lokalsamfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

– Vi har nå et optimalt utgangspunkt for videre vekst og utviklingsmuligheter, innovasjon og produktutvikling, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med andre kvartal. Høyere priser på bauksitt og lut, negative valutaeffekter og økte avskrivninger, særlig i Paragominas, ble delvis utliknet av bedre forbruksfaktorer. Oppstarten av det nye pressfilteranlegget har medført økte kostnader ved aluminaraffineriet.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i tredje kvartal grunnet negative valutaeffekter, ettersom den norske kronen styrket seg mot US-dollar, i tillegg til sesongmessig lavere volumer og høyere karbonkostnader. Dette ble delvis utliknet av lavere aluminakostnader og faste kostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned i tredje kvartal, hovedsakelig som følge av negative lagervurderingseffekter og mindre positive valutaeffekter. Resultatene fra omsmelteverkene gikk ned i tredje kvartal, som følge av lavere salgsvolumer i Europa.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter bedret seg noe i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal 2017. Økningen skyldes i hovedsak en avsetning for kompensasjon til ansatte som ble bokført i andre kvartal. Dette ble delvis utliknet av en negativ valutakursutvikling og negative sesongeffekter, blant annet sommerstenging ved enkelte anlegg. Resultatet for metallverket i Neuss var på samme nivå som kvartalet før.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med kvartalet før, hovedsakelig grunnet bedre kommersielle resultater og høyere produksjon, som delvis ble utliknet av periodisk høyere eiendomsskatt.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, i tråd med generell sesongvariasjon i ekstruderingsmarkedet.

Grunnet driftsproblemene i Valsede Produkter er framdriften i Hydros forbedringsprogram "Bedre" svakere enn budsjettert. Selv om Hydro ikke venter å nå årets mål på 500 millioner kroner, er det ikke antatt at denne forsinkelsen vil påvirke evnen til å nå det samlede målet for 2019 på 2,9 milliarder kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 1,7 milliarder kroner, og var 7,7 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 3,0 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,3 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.323 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 23 millioner kroner, og negative metalleffekter på 151 millioner kroner.

Resultat etter skatt var 2.184 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert en reduksjon i skattekostnad og tilhørende renteinntekt på til sammen 125 millioner kroner etter en skattesak som ble avsluttet i september 2017. Resultat etter skatt omfatter også en netto valutagevinst på 520 millioner kroner, for det meste urealisert, som reflekterer en svekkelse av US-dollar i forhold til brasilianske real, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens svekkelsen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har resultert i en urealisert gevinst på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

 

Millioner kroner. unntatt tall per aksjeTredje kvartal 2017Andre kvartal 2017% endring forrige kvartalTredje kvartal 2016% endring samme kvartal i fjorFørste 9 måneder 2017Første 9 måneder 2016Året 2016
Nøkkeltall
Driftsinntekter 22.799 24.591 (7) % 20.174 13 % 70.416 60.703 81.953
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.323 2.946 (21) % 1.376 69 % 7.678 5.047 7.011
Poster ekskludert 123 (16) >100 % 101 21 % (18) (451) (586)
Underliggende EBIT 2.446 2.930 (17) % 1.477 66 % 7.660 4.596 6.425
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina 413 662 (38) % 153 >100 % 1.831 516 1.227
Primærmetall 1.298 1.486 (13) % 637 >100 % 3.684 1.657 2.258
Metallmarkeder 91 244 (63) % 117 (22) % 359 358 510
Valsede Produkter 95 84 12 % 211 (55) % 285 701 708
Energi 368 284 30 % 285 29 % 1.075 983 1.343
Øvrig og elimineringer 181 170 7 % 75 >100 % 426 380 380
Underliggende EBIT 2.446 2.930 (17) % 1.477 66 % 7.660 4.596 6.425
 
Rapportert resultat før finansposter. skatt. og av- og nedskrivninger (EBITDA) 3.766 4.335 (13) % 2.792 35 % 11.863 8.922 12.485
Underliggende EBITDA 3.889 4.319 (10) % 2.753 41 % 11.845 8.331 11.474
 
Resultat 2.184 1.562 40 % 1.119 95 % 5.585 5.578 6.586
Underliggende resultat 1.785 2.214 (19) % 958 86 % 5.580 2.906 3.875
 
Resultat per aksje 1 0,73 37 % 0,53 88 % 2,59 2,61 3,13
Underliggende resultat per aksje 0,82 1,04 (21) % 0,46 80 % 2,61 1,37 1,83
 
Finansielle data:
Investeringer 1.424 1.420 0 % 1.914 (26) % 4.216 5.596 9.137
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (2.976) (5.146) 42 % (8.072) 63 % (2.976) (8.072) (5.598)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) 3.043 2.943 3 % 2.777 10 % 8.386 8.069 11.132
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1.605 1.576 2 % 1.635 (2) % 4.704 4.706 6.341
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 527 523 1 % 526 0 % 1.566 1.559 2.085
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.921 1.902 1 % 1.612 19 % 1.859 1.552 1.574
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 15.496 16.265 (5) % 13.375 16 % 15.510 13.049 13.193
Realisert USD/NOK vekslingskurs 8,07 8,55 (6) % 8,3 (3) % 8,35 8,41 8,38
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 236,3 239,25 (1) % 230,52 3 % 716,21 697,47 910,71
Sapa salgsvolumer 50% (1 000 tonn) 170 180 (6) % 170 0 % 527 527 682
Kraftproduksjon (GWh) 2.509 2.369 6 % 2.946 (15) % 7.746 8.781 11.332

Recommended for you