Skip to content

Vil dekke til sjøbunnen i Gunneklev

Miljødirektoratet ber Hydro om å dekke til bunnen i Gunneklevfjorden i Porsgrunn med sand for å isolere miljøgifter fra den tidligere klor- og magnesiumproduksjonen ved Herøya industripark. Hydro har foreslått å benytte aktivt kull, en metode som har vist seg å gi svært gode resultater.

Det er Hydro selv som har tatt initiativet til en opprydding i den forurensede fjorden på innsiden av selskapets tidligere industrianlegg på Herøya. Selskapet la i 2015 fram en tiltaksplan som Miljødirektoratet nå har fått en ekstern vurdering av.

Anbefalingen fra Miljødirektoratets tredjepartsvurdering er at sjøbunnen tildekkes med et lag på omlag 20 cm, som består av både aktivt karbon og mineralske masser. Denne løsningen gir det mest varige tiltaket og vil føre til at spredningen av miljøgifter reduseres i størst mulig grad.

Miljødirektoratets pålegg innebærer at oppryddingstiltaket i Gunneklevfjorden skal gjennomføres med en velutprøvd metode, som gir en varig effekt. Dette er nødvendig for å sikre at potensialet for spredning av miljøgifter reduseres til et forsvarlig nivå. Det vil også gi et godt utgangspunkt for at planter og dyr kan reetablere seg på sjøbunnen,» understreker Miljødirektoratet i en melding.

Miljøansvarlig i Hydro Bernt Malme sier at selskapet tar direktoratets varsel til etterretning og at man vil gå grundig gjennom de faglige konklusjonene.

- I vårt forslag til tiltaksplan var det foreslått videre uttesting av et tynt tildekkingslag med aktivt kull. Svært vanskelige geotekniske forhold med løse muddermasser på fjordbunnen tilsier at vi går forsiktig og skrittvis frem. Vi mener derfor at metoden vi selv har tatt initiativet til med bruk av aktivt kull ville gi best miljøresultater. Direktoratet er av en annen oppfatning. Vi vil benytte de nærmeste ukene til å vurdere varselet nærmere, sier han.

Recommended for you