Skip to content

Et lite stykke regnskog – bakgrunn og fakta

I dokumentaren «Et lite stykke regnskog» presenterer NRK Brennpunkt historien om blant annet Tauá-folket, lokale kontraktører og Hydros Alunorte-raffineri i Brasil. Her får du mer bakgrunn om emnet.

NRK Brennpunkt har siden april gjennomført grundige besøk ved Alunorte-raffineriet i to omganger, intervjuet konsernsjef Svein Richard Brandtzæg og i to omganger intervjuet konserndirektør John Thuestad.

Hydro har åpent diskutert dilemmaene underveis med NRK Brennpunkt. I tillegg har representanter fra Hydro hatt flere møter med NRK Brennpunkt, svart på mange spørsmål og oversendt store mengder bakgrunnsinformasjon og dokumentasjon.

Regnfallet i februar

Situasjonen rundt Alunorte, som startet med det kraftige regnfallet i februar, har vært krevende for Hydro og organisasjonen i Brasil, og er svært kompleks og sammensatt. Vi har derfor satt sammen mer bakgrunn og fakta, som du kan lese mer om på våre nettsider om situasjonen ved Alunorte:

Alunorte under og etter det kraftige regnværet

Tauá

NRK Brennpunkt tar i dokumentaren utgangspunkt i Tauá-folket, en gruppe som hevder at de har rett til å drive landbruk på området aluminium­selskapet Vale kjøpte i 1982 for å etablere aluminaraffineriet Alunorte og metallverket Albras. Kjøpsavtalen mellom Vale og de offentlige utviklingsselskapene fra 1982 stipulerte at det skulle avsettes et areal til landbruksformål og et areal til økologisk verneområde - dette var altså ikke lovfestet, men en avtale mellom kjøper og selger.

I avtalen var det en klausul som sa at dersom de to områdene ikke var etablert innen 24 måneder, kunne selger heve avtalen og kreve landområdene tilbakeført. De to områdene fra avtalen ble aldri etablert, men selger avsto fra å kreve landområdene tilbake. Det ble samtidig gjort en regulering i kommuneplanen for Barcarena, som endret forutsetningen for etablering av områdene. Dermed har det aldri eksistert et økologisk verneområde eller landbruksområde, slik det er hevdet.  

Uenigheten med Tauá-folket inkluderer ulik forståelse av kontrakten fra 1982, og om den gjelder i dag. Vi vet at området der Alunorte og Albras er lokalisert, ble ekspropriert på begynnelsen av 1980-tallet. Alunorte og Albras mener det aldri har vært etablert et område for landbruk og et økologisk verneområde. Dette er bekreftet av Codec, det statlige utviklingsselskapet som i sin tid solgte området til Alunorte og Albras.

Hydro, og Alunorte, mener at vi har forholdt oss til gjeldende reguleringer som er gjort for området. Beslutninger om omdisponering av areal er ofte utfordrende og krevende for dem som bor der. Det er viktig å få frem at dette er et område lokale myndigheter har vært tydelig på at de ønsker å benytte til industriformål for å utvikle regionen. Hydro er både en stor arbeidsgiver og bidragsyter til økonomien i Pará. Området som eies av Alunorte og Albras, har vært gjenstand for flere omreguleringer i Barcarena kommune, i 1982, 2006 og 2016, og er i dag i sin helhet regulert til industriformål.

Ulovlige bosetninger er et utbredt problem i Brasil, og fra tid til annen har det også blir oppført ulovlige bosetninger innenfor Alunortes industriområde. Disse har også blitt videresolgt uten at man har hatt eiendomsrett. I slike tilfeller blir myndighetene kontaktet og domstolene kan gi politiet fullmakt til å fjerne de ulovlige bosettingene. Dette skjedde i 2017, da en ulovlig bosetting i Agua Verde med om lag 300 familier ble flyttet. På initiativ fra Hydro fulgte en tredjeparts observatør, Instituto Peabiru, prosessen, der eiendeler, bygg etc. ble tatt ned og flyttet dit familiene selv ønsket. I den såkalte Tauá-skogen ble det funnet én bosetning i tillegg til et ulovlig sagbruk.

Brasilianske Ministério Público har etterforsket, siktet og i 2017 tatt ut tiltale mot fire personer for ulovlig tømmerhugst i et av områdene der Brennpunkt sier at Tauá-folket holder til. Én er også tiltalt for ulovlig våpenbesittelse. To av de tiltalte omtales som ledere i Tauá og er blant NRK Brennpunkts kilder.

AC Vilaça og ordføreren i Barcarena

Det lokale entreprenørselskapet AC Vilaça har vært leverandør til Alunorte og Albras siden 2003, blant annet av industrielt renhold og vedlikeholdstjenester samt ulike byggeprosjekter. I 2013 ble en av eierne i selskapet ordfører i Barcarena. På dette tidspunktet hadde AC Vilaça flere kontrakter med Alunorte. Selskapet drives i dag av ordførerens familie.

I forbindelse med byggingen av det nye deponiet for bauksittrester leverte og vant AC Vilaca, på kommersielle vilkår, et anbud på bygging av infrastruktur mellom det gamle og det nye deponiet. At en av eierne var ordfører i Barcarena, gjorde at vi valgte å gjennomføre en grundig intern gjennomgang (juridisk og samfunnsansvar). Gjennomgangen konkluderte med at kontrakten kunne tildeles AC Vilaça, men at det var dilemmaer knyttet til mulige interessekonflikter som følge av rollen som ordfører. Det ble derfor inkludert en klausul i kontrakten for å håndtere mulig interessekonflikt. Det ble samtidig besluttet å fase ut forholdet til selskapene ordføreren hadde eierinteresser i.

Kontrakten med AC Vilaça ble godkjent i slutten av 2014. Samtidig ble det besluttet å fase ut bruken av Vilaças selskaper. En mindre kontrakt ble inngått etter dette, i 2015. Den siste kontrakten med AC Vilaça utløp i slutten av 2016.

Videre arbeid

Alunorte er fortsatt pålagt redusert produksjon, og fortsetter dialogen med myndighetene i Brasil for å gjenoppta produksjonen og bidra til bærekraftige samfunn i Barcarena. 

Recommended for you