Skip to content

Andre kvartal 2019: Resultatnedgang grunnet lavere realiserte priser

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 875 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.713 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette reflekterer hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium og alumina, og effekten av cyberangrepet, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter.

worker with stacks of aluminum bars
  • Underliggende EBIT 875 millioner kroner
  • Opptrappingen av produksjonen går som planlagt ved Alunorte, Paragominas og Albras
  • Bedre resultat i Bauxite & Alumina som følge av økt produksjon og valutaeffekter, hovedsakelig utliknet av lavere realiserte aluminapriser
  • Lavere resultat i Primary Metal grunnet lavere realiserte aluminiumpriser
  • Den økonomiske effekten av cyberangrepet beregnet til 250-300 millioner i andre kvartal – størst innvirkning på Extruded Solutions
  • Svakere resultater nedstrøms grunnet marginer og volum, reflekterer svakere etterspørsel
  • Svakere resultat i Energy grunnet lavere volumer
  • Det globale markedet for primæraluminium ventes å gå i underskudd i 2019, forventet vekst i etterspørselen nedjustert til 1-2% i 2019

Underliggende EBIT for Bauxite & Alumina økte sammenliknet med andre kvartal i fjor, fra 364 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 415 millioner kroner i andre kvartal 2019. Resultatet ble drevet av den positive effekten av økt produksjon etter at produksjonsbegrensningen ble opphevet den 20. mai, og av positive valutaeffekter som delvis ble utliknet av en nedgang i den realiserte salgsprisen på alumina.

– Alunorte nådde 80-85 prosent kapasitetsutnyttelse i juni, innenfor det uttalte målet på 75-85 prosent kapasitetsutnyttelse, med den topp moderne pressfilterteknologien. Produksjonen økes også med god fart ved Paragominas og Albras. Dette er en stor prestasjon av den brasilianske organisasjonen, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Underliggende EBIT for Primary Metal gikk ned fra 755 millioner kroner i andre kvartal 2018 til et tap på 604 millioner kroner i andre kvartal 2019, hovedsakelig som følge av lavere all-in metallpriser og lavere marginer på kraftsalg i Brasil, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter.

– Vi opprettholder vårt syn om et underskudd i det globale markedet for primæraluminium i størrelsesordenene 1-1,5 million tonn for 2019. Vi nedjusterer vår forventning til etterspørselsveksten i det globale markedet for primæraluminium for 2019 til 1-2%, ettersom vi ser tegn til svekkelse i noen av våre markedssegmenter, sier Aasheim.

Underliggende EBIT for Metal Markets gikk opp fra 237 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 299 millioner kroner i andre kvartal 2019, grunnet bedre resultater fra omsmelteverkene og handelsvirksomheten, noe som delvis ble utliknet av negative valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Rolled Products gikk betydelig ned sammenliknet med andre kvartal i 2018, fra 212 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 75 millioner kroner i andre kvartal 2019. Resultatet fra valseverkene gikk ned, drevet av lavere volumer og økte personalkostnader, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter. Resultatet fra smelteverket i Neuss gikk ned som følge av lavere all-in metallpriser.

Underliggende EBIT for Extruded Solutions gikk ned sammenliknet med samme kvartal i fjor, fra 957 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 772 millioner kroner i andre kvartal 2019. Økte kostnader og reduserte volumer, hovedsakelig som følge av cyberangrepet og noe svakere markedsforhold, ble delvis utliknet av høyere marginer.

Underliggende EBIT for Energy gikk ned fra 417 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 176 millioner kroner i andre kvartal 2019. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere produksjon og svakere kommersielle resultater.

Den samlede økonomiske effekten av cyberangrepet er beregnet til 250-300 millioner kroner i andre kvartal 2019, der 150-200 millioner kroner er knyttet til Extruded Solutions. Ved utgangen av andre kvartal var virksomheten stort sett tilbake i normal drift.

Hydros forbedringsprogram "Bedre" vil ikke nå det opprinnelige målet for 2019. Dette skyldes hovedsakelig produksjonsbegrensningen ved Alunorte og påfølgende produksjonskutt ved Alunortes bauksittkilde Paragominas og Hydros deleide aluminiumverk Albras.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 12,1 milliarder kroner til 15,1 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,6 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,7 milliarder kroner. Det ble utbetalt 2,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 656 millioner kroner i andre kvartal 2019, sammenliknet med 2.986 millioner kroner i andre kvartal 2018.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Da Hilde Merete Aasheim overtok stillingen som Hydros nye konsernsjef 8. mai, kunngjorde Hydro et mål om å øke lønnsomheten og satse på bærekraftige løsninger. Hydro arrangerer en investordag 24. september i Oslo for å informere nærmere om disse ambisjonene.

Kontakt

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt

line-haugetraa-portrait.jpg

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør