Skip to content

Første kvartal 2019: Resultatnedgang grunnet volumer, priser og råvarekostnader

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 559 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 3.147 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette reflekterer hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium, høyere råvarekostnader og effekten av produksjonsbegrensningen ved aluminaraffineriet Alunorte.

Operations at Alunorte
  • Underliggende EBIT 559 millioner kroner
  • Produksjonsbegrensningen ved Alunorte er opphevet av den statlige domstolen - Alunorte, Paragominas og Albras gjenopptar normal produksjon
  • Den økonomiske effekten av cyber-angrepet var 300-350 millioner kroner i første kvartal – størst innvirkning på Extruded Solutions
  • Gode resultater i Extruded Solutions, spesielt i den nordamerikanske virksomheten
  • Resultatet i Primary Metal gikk ned grunnet lavere priser og høyere råvarekostnader
  • Solid resultat i Energy som følge av høye priser
  • Det globale markedet for primæraluminium ventes å gå i underskudd i 2019, fortsatt makroøkonomisk usikkerhet

– Jeg er glad for at produksjonsbegrensningen ved Alunorte er opphevet, slik at vi nå kan konsentrere oss om å gjenoppta trygg og normal drift ved Alunorte, Paragominas og Albras. Den brasilianske virksomheten danner grunnlaget for Hydros overordnede agenda og vår ambisjon om å øke lønnsomheten, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Vi er fortsatt optimistiske når det gjelder de langsiktige utsiktene for aluminium. Men grunnet usikkerheten i markedet og utfordringen med lønnsomhet i bransjen generelt, vil vi heve forbedringsambisjonene våre, foreta en strategisk gjennomgang av Rolled Products og sørge for strengere finansiell disiplin og høyere inntjening, sier Aasheim, og legger til at Hydro vil arrangere en investordag 24. september for å legge fram de oppdaterte ambisjonene for selskapet.

Underliggende EBIT for Bauxite & Alumina gikk vesentlig ned sammenliknet med første kvartal året før, fra 741 millioner kroner i 2018 til 153 millioner kroner i 2019. Resultatutviklingen skyldes effekten av redusert produksjon både ved Alunorte og Paragominas som følge av produksjonsbegrensningen, og høyere råvarepriser, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Primary Metal gikk ned fra 823 millioner kroner i første kvartal 2018 til et tap på 771 millioner kroner i første kvartal 2019, hovedsakelig som følge av lavere all-in metallpriser og høyere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Metal Markets gikk opp fra 178 millioner kroner i første kvartal 2018 til 190 millioner kroner i første kvartal 2019, grunnet bedre resultater fra omsmelteverkene og handelsvirksomheten, noe som delvis ble utliknet av negative valuta- og lagervurderingseffekter.

Underliggende EBIT for Rolled Products gikk ned fra 232 millioner kroner i første kvartal 2018 til 138 millioner kroner i første kvartal 2019. Resultatene fra valseverkene var stabile, da positive valutaeffekter ble utliknet av økte personalkostnader. Resultatene ved smelteverket i Neuss gikk ned grunnet lavere all-in metallpriser og økte aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Extruded Solutions gikk ned fra 734 millioner kroner i første kvartal 2018 til 593 millioner kroner i første kvartal 2019, som et direkte resultat av cyber-angrepet. Effekten av cyber-angrepet ble delvis utliknet av høyere marginer, spesielt fra virksomheten i Nord-Amerika.

Underliggende EBIT for Energy økte fra 278 millioner kroner i første kvartal 2018 til 517 millioner kroner i første kvartal 2019. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere priser og bedre kommersielle resultater.

Hydros forbedringsprogram "Bedre" vil ikke nå det opprinnelige målet for 2019. Dette skyldes hovedsakelig produksjonsbegrensningen ved Alunorte og påfølgende produksjonskutt ved Alunortes bauksittkilde Paragominas, og ved Hydros deleide aluminiumverk Albras.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 8,7 milliarder kroner til 12,1 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, blant annet som følge av en gjeldsøkning på 3,1 milliarder kroner knyttet til innføring av IFRS 16 - Leieavtaler. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 0,8 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,6 milliarder kroner.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 20 millioner kroner i første kvartal 2019, sammenliknet med 3.301 millioner kroner i første kvartal 2018.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you