Skip to content

Tredje kvartal 2019: Opptrapping av produksjonen i Brasil, synkende markedspriser

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 1.366 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.676 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette reflekterer hovedsakelig en nedgang i realiserte priser på aluminium og alumina, som delvis ble utliknet av en nedgang i råvarekostnader og positive effekter av økt produksjon i Brasil.

Extrusion process in Finspong, Sweden
  • Underliggende EBIT 1.366 millioner kroner
  • Siste embargo ved Alunorte løftet
  • Resultatnedgang som følge av lavere aluminium- og aluminapriser
  • Positive effekter fra økt oppstrømsproduksjon og lavere råvarekostnader
  • Nytt forbedringsprogram i rute for målet i 2019
  • Økt usikkerhet i markedet og redusert forventning til etterspørsel

– Det er oppmuntrende å se at kostnadene er på vei ned i vår oppstrømsvirksomhet, kombinert med betydelig restrukturerings- og optimaliseringstiltak nedstrøms. I et utfordrende marked er det viktigere enn noen gang å fokusere egen innsats på hva vi selv har kontroll over. Jeg er derfor fornøyd med at vårt nye og ambisiøse forbedringsprogram viser fremgang, som er en viktig bidragsyter for vår lønnsomhet- og bærekraftagenda, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim. 

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med tredje kvartal i fjor, fra 685 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 481 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Resultatet ble drevet av en nedgang i realiserte priser på alumina, som delvis ble utliknet av positive effekter av økt produksjon etter at påbudet om produksjonsbegrensning ble opphevet 20. mai 2019.

– Vi nådde en milepæl i september da den siste embargoen på Alunorte ble løftet. Det gir oss muligheten til å gjenoppta installasjons- og igangkjøringsaktivitetene på det toppmoderne avfallsdeponiet, DRS2. Opptrappingen går fremover og vi forventer å nå 85-95 prosent kapasitetsutnyttelse i 2020. Full kapasitet er forventet fra 2021, sier Aasheim.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned fra 861 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til et tap på 39 millioner kroner i tredje kvartal 2019, hovedsakelig som følge av lavere all-in metallpriser og lavere inntjening på kraftsalg i Brasil, som ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk opp fra et tap på 3 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 362 millioner kroner i pluss i tredje kvartal 2019, grunnet bedre resultater fra omsmelteverkene, økt bidrag fra handelsvirksomheten og positive valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte sammenliknet med tredje kvartal i 2018, fra 82 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 166 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Resultatet fra valseverkene var stabilt, da positive valutaeffekter ble utliknet av inflasjonsdrevne kostnadsøkninger og avskrivninger. Resultatet fra smelteverket i Neuss var drevet av lavere råvarekostnader og et forsikringsoppgjør, som delvis ble utliknet av lavere all-in metallpriser.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger gikk opp sammenliknet med samme kvartal i fjor, fra 497 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 559 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Høyere marginer ble delvis utliknet av økte kostnader og lavere volumer, som i hovedsak skyldes svekkede markedsforhold. Resultatene i Ekstrudering Nord-Amerika økte, drevet av høyere marginer, mens resultatet i Ekstrudering Europa var lavere som følge av en nedgang i de fleste markedssegmenter.

Underliggende EBIT for Energi gikk betydelig ned fra 652 millioner kroner i tredje kvartal 2018 til 254 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere produksjon og reduserte priser.

Den statlige domstolen i Belem i Brasil opphevet det siste forbudet mot bruk av Alunortes nye avfallsdeponi for bauksittrester (DRS2) den 26. September, slik at Alunorte nå kan gjenoppta arbeidet med å installere og starte opp det nye deponiet. Dette markerer slutten på en 19 måneder lang periode med produksjonsbegrensninger og påbud som har ført til redusert aktivitetsnivå ved anlegget. Den årlige produksjonskapasiteten ved Alunorte er 6,3 millioner tonn, og anlegget nådde 83 prosent av denne kapasiteten i tredje kvartal.

Som beskrevet på Hydros investordag, er det iverksatt nye forbedringstiltak i hele selskapet. Disse skal gi 6,4 milliarder kroner i forbedring av EBIT de neste fem årene, i tillegg til et mål om 0,9 milliarder kroner i forbedringer i Valsede Produkter i samme tidsperiode. Forbedringene omfatter også opphevingen av produksjonsbegrensningen i Brasil, som har en effekt på 2,7 milliarder kroner. Ved utgangen av tredje kvartal var forbedringsprogrammene i rute.  

Hydro har startet en strategisk gjennomgang og omfattende restrukturering av forretningsområdet Valsede Produkter som følge av den synkende lønnsomheten i virksomheten de siste årene. Målet er å snu denne utviklingen gjennom å øke effektiviteten i organisasjon og drift, og gjennom å skifte produktporteføljen vekk fra utfordrende segmenter over til vekstsegmenter som bildeler og drikkebokser. Målet er en forbedring på 0,9 milliarder kroner innen 2023. En avsetning for restruktureringskostnader på 1.145 millioner kroner ble regnskapsført i tredje kvartal, og denne er unntatt fra underliggende EBIT.

Cyberangrepet på Hydro 19. mars påvirket hele den globale organisasjonen, og det er forretningsområdet Ekstruderte Løsninger som har hatt flest driftsproblemer og størst økonomisk tap knyttet til angrepet. Den økonomiske effekten av cyberangrepet er beregnet til om lag 550-650 millioner kroner i første halvår, med begrenset økonomisk effekt i tredje kvartal. Hydro har inngått robuste forsikringer mot cyber-angrep hos anerkjente forsikringsselskaper. Hydro har inntektsført 33 millioner kroner i forsikringsoppgjør i tredje kvartal. Ytterligere erstatning vil regnskapsføres når den anses som praktisk talt sikkert.

Hydros netto gjeldsposisjon gikk ned fra 15,1 milliarder kroner til 14,5 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 3,5 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,0 milliarder kroner.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 222 millioner kroner i tredje kvartal 2019, sammenliknet med 2.057 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Kontakt

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt, Head of Investor Relations

olena lepikhina

Olena Lepikhina

Investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør