Skip to content

Andre kvartal 2020: Effektive tiltak og lavere kostnader i krevende markeder

Hydro hadde en underliggende EBIT på 949 millioner kroner i andre kvartal 2020. Resultatet var påvirket av svake markedsforhold som følge av covid-19, som preger priser og volumer. Hydro har iverksatt effektive tiltak som respons på den usikre situasjonen, for å beskytte folk og drift, og samtidig generere kontantstrøm.

Worker in Paragominas, Brazil
  • Makroøkonomisk usikkerhet som følge av covid-19, effektive tiltak som respons
  • Positiv kostnadsutvikling, svakere priser og volumer nedstrøms
  • Rekordlave produksjonskostnader ved Alunorte
  • Forbedringstiltak fortsetter med full styrke
  • Posisjonering av Hydro for framtiden

Hydros underliggende EBIT var 949 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 875 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Opptrapping av produksjonen ved Alunorte og reduserte kostnader, herunder rekordlave produksjonskostnader ved Alunorte, bidro positivt. Disse positive elementene ble delvis motvirket av svakere realiserte priser på alumina og aluminium i tillegg til lavere volumer nedstrøms.

– Vi er inne i en svært krevende periode, og jeg er glad for at vi evner å ta vare på folk og drift, holde hjulene i gang og sikre likviditeten. Samtidig posisjonerer vi selskapet for framtiden, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Vi ønsker å styrke Hydros posisjon som et ledende bærekraftig industriselskap gjennom våre lavkarbonprodukter, Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA. Vi ønsker også å utvide og diversifisere porteføljen vår i områder hvor Hydros kompetanse passer med megatrendene, slik som innenfor resirkulering, fornybar energi og batterier, sier Aasheim.

Hydro har iverksatt effektive tiltak som respons på den usikre situasjonen, blant annet strenge forebyggende tiltak for å sikre helse og sikkerhet, omfattende sosial støtte og hjelp til lokalsamfunn, økonomiske tiltak for å bevare likviditeten og driftsrelaterte tiltak for å justere kapasitet, redusere produksjon og kutte kostnader.

– Ettersom vi har sett episenteret for covid-19 bevege seg fra Europa til Nord- og Sør-Amerika, har det å opprettholde produksjonen i Brasil vært høyt prioritert. Vi har iverksatt omfattende, forebyggende tiltak som skal sikre våre medarbeideres helse og sikkerhet, samt opprettholde stabil produksjon. Driften ved Paragominas, Alunorte og Albras går som normalt, og vi vurderer og styrer risiko løpende, sier Aasheim.

 – Vi vil vurdere ytterligere tiltak etter hvert som situasjonen utvikler seg, sier Aasheim.

Covid-19-situasjonen forårsaker stadig usikkerhet i markedet. Global BNP og industriproduksjon har gått ned i kvartalet, noe som har ført til redusert etterspørsel etter aluminium. Selv om usikkerheten fortsatt er høy, viste flere land, særlig Kina, tegn til oppgang mot slutten av andre kvartal.

Den globale nedgangen i etterspørsel har sammen med nasjonale restriksjoner hatt en direkte effekt på driften i enkelte virksomheter i Hydro. Ekstruderte Løsninger, Valsede Produkter og resirkuleringsanleggene er hardest rammet, men kapasitetsutnyttelsen begynte å ta seg opp igjen mot slutten av kvartalet. Ekstruderte Løsninger og Valsede Produkter produserer med redusert kapasitetsutnyttelse. Metallmarkeds resirkuleringsanlegg opererte med en kombinasjon av full nedstenging og redusert kapasitetsutnyttelse gjennom kvartalet, men var stort sett tilbake i normal drift ved utgangen av kvartalet.

Virksomheten i Bauksitt og Alumina, Primærmetall og Energi har stort sett gått som normalt i løpet av kvartalet.

Hydros forbedringstiltak, som har mål om 4,1 milliarder kroner i forbedringer innen 2020 og 7,3 milliarder kroner innen 2023, går videre med full styrke, og fokuserer på de kostnadselementene Hydro kan kontrollere i disse usikre tider. Selv om resultatene blir negativt påvirket av markedseffektene som følge av covid-19, ser vi positive bidrag fra kostnadsforbedringstiltak i hele porteføljen, i tillegg til opptrapping av virksomheten i Brasil. Alunorte er fortsatt i rute til å nå beregnet kapasitet innen utgangen av 2020. Disse tiltakene har bidratt en positiv kontantstrøm i kvartalet, noe som er viktig i lys av de usikre markedsforholdene.

Ekstruderte Løsninger bokførte en nedskrivning på 1,5 milliarder kroner i andre kvartal, noe som reflekterer en forventning om lavere vekst i viktige markedssegmenter grunnet de negative makroøkonomiske effektene av covid-19. Primærmetalls majoritetseide primærverk Slovalco bokførte en nedskrivning på 0,5 milliarder kroner i andre kvartal, noe som reflekterer fortsatt svake markedsforhold, kombinert med Slovalcos relativt høye kostnadsposisjon.

Hydro hadde god likviditet ved utgangen av andre kvartal 2020, med 15,4 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, inkludert 7 milliarder kroner som ble hentet i obligasjonsmarkedet, og 4,2 milliarder i kortsiktige innskudd, inkludert under kortsiktige investeringer. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto ubrukt ved utgangen av kvartalet.

Hydros netto gjeldsposisjon gikk ned fra 15,2 milliarder kroner til 13,2 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,2 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,2 milliarder kroner.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you