Skip to content

Fjerde kvartal 2019: Kraftige tiltak i svake markeder

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 560 millioner kroner i fjerde kvartal, en liten økning sammenliknet med 534 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette reflekterer hovedsakelig positive effekter av økt produksjon i Brasil, en nedgang i råvarekostnader og positive valutaeffekter, som for det meste ble utliknet av en nedgang i realiserte priser på aluminium og alumina.

Workers at energy plant in Rjukan, Norway
  • Underliggende EBIT på 560 millioner kroner
  • Utfordrende markeder påvirker resultatene
  • 1 milliard kroner oppnådd gjennom forbedringsprogrammet i 2019, over målsetting på 0,5 milliarder kroner.
  • Frigjøring av midler foran målsetting for 2019
  • Økende salg av lavkarbonprodukter
  • Forslag til utbytte på 1,25 kroner per aksje

– Vi har iverksatt kraftige tiltak i et svakt marked. Forbedringsprogrammet vårt samt frigjøring av midler ligger foran målsettingene. Forbedringsarbeidet vil fortsette med full styrke, i tråd med vårt arbeid med å bedre lønnsomheten og fremme bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter og -løsninger er en oppmuntrende trend og vi er godt posisjonert for en lavkarbonfremtid. Siden vi lanserte CIRCAL for et år siden har vi signert 60 lavkarbon bygningsprosjekter rundt i verden, sier Aasheim.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med fjerde kvartal i fjor, fra 493 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 til et tap på 75 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Resultatet ble drevet av en nedgang i realiserte priser på alumina, som delvis ble utliknet av positive effekter av økt produksjon etter at påbudet om produksjonsbegrensning ble opphevet 20. mai 2019, i tillegg til positive valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte fra et tap på 677 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 til et overskudd på 155 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, hovedsakelig som følge av lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av lavere all-in metallpriser.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned fra 275 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 til 132 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, grunnet svakere resultater fra omsmelteverkene og negative valutaeffekter.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte sammenliknet med fjerde kvartal i 2018, fra et tap på 113 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 til et overskudd på 34 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Resultatene fra valseverkene var stabile. Resultatet fra smelteverket i Neuss var drevet av lavere råvarekostnader og et forsikringsoppgjør, som delvis ble utliknet av lavere all-in metallpriser.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger gikk ned sammenliknet med samme kvartal i fjor, fra 202 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 til 85 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Resultatene var lavere enn i tilsvarende kvartal året før i alle forretningsenhetene, hovedsakelig grunnet lavere volumer i et fallende marked, som delvis ble utliknet av høyere marginer. Resultatene ble positivt påvirket av et forsikringsoppgjør på 187 millioner kroner knyttet til cyber-angrepet i mars 2019.

Underliggende EBIT for Energi gikk betydelig ned fra 500 millioner kroner i fjerde kvartal 2018 til 296 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere produksjon og noe lavere priser, som delvis ble utliknet av bedre kommersielle resultater.

Hydros underliggende EBIT for 2019 utgjorde 3.359 millioner kroner, en nedgang fra 9.069 millioner kroner i 2018. Resultatnedgangen reflekterer lavere realiserte priser på aluminium og alumina, som delvis ble utliknet av de positive effektene av økt produksjon i Brasil, lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter.

Den statlige domstolen i Belem i Brasil opphevet det siste forbudet mot bruk av Alunortes nye rødslamdeponi (DRS2) den 26. september, slik at Alunorte nå kan gjenoppta arbeidet med å installere og starte opp det nye deponiet. Dette markerer slutten på en 19 måneder lang periode med produksjonsbegrensninger og påbud som har ført til redusert aktivitetsnivå ved anlegget. Den årlige produksjonskapasiteten ved Alunorte er 6,3 millioner tonn, og anlegget nådde et nivå på 90 prosent av denne kapasiteten i fjerde kvartal 2019. Oppkjøringen av det niende pressfilteret startet i november. Med ni pressfiltere forventer vi å nå 100 prosent kapasitetsutnyttelse ved slutten av 2020.  

Cyberangrepet på Hydro 19. mars påvirket hele vår globale organisasjon, selv om det er Ekstruderte Løsninger som har hatt flest driftsproblemer og størst økonomisk tap knyttet til angrepet. Den samlede økonomiske effekten av cyberangrepet er beregnet til 650-750 millioner kroner for året som helhet. Hydro har tegnet robuste forsikringer mot cyber-angrep hos anerkjente forsikringsselskaper. Hydro har inntektsført 187 millioner kroner i forsikringsoppgjør i fjerde kvartal, og mesteparten av dette er reflektert i Ekstruderte Løsningers resultat. Ytterligere erstatning vil regnskapsføres når den anses som praktisk talt sikker.

Som beskrevet på Hydros investordag, er det lansert nye forbedringsprogrammer i hele selskapet, som til sammen skal gi 7,3 milliarder kroner i forbedret EBIT innen utgangen av 2023, sammenliknet med 2018. Forbedringene omfatter også opphevingen av produksjonsbegrensningen i Brasil, som har en effekt på 2,7 milliarder kroner. Ved utgangen av fjerde kvartal er det realisert 1 milliard kroner i forbedringer gjennom forbedringsprogrammet, noe som er mer enn målet om 0,5 milliarder kroner i 2019.

Hydros netto gjeldsposisjon gikk ned fra 14,5 milliarder kroner til 11,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 5,7 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,9 milliarder kroner.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2019, noe som reflekterer selskapets robuste finansielle stilling, men også et krevende år for selskapet og de ustabile forholdene i aluminiumindustrien. Forslaget til utbytte reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en forutsigbar kontantavkastning. Hydro har en utbyttepolitikk om å utbetale 40 % av selskapets nettoresultat over forretningssyklusen, der 1,25 kroner per aksje anses som et minimumsnivå. De siste fem årene har utdelingsforholdet vært 68% i gjennomsnitt.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde et tap på 399 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, sammenliknet med et overskudd på 178 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

For året 2019 som helhet utgjorde Hydros rapporterte EBIT 499 millioner kroner, sammenliknet med 8.522 millioner kroner i 2018.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you