Skip to content

Første kvartal 2020: Lavere kostnader løfter resultatet i et marked preget av stor usikkerhet

Hydros underliggende EBIT var 2.247 millioner kroner i første kvartal 2020, sammenliknet med 559 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Vellykket opptrapping av produksjonen ved Alunorte-raffineriet, reduserte kostnader og positive valutaeffekter bidro positivt til resultatet i første kvartal. Disse ble delvis utliknet av lavere realiserte priser på alumina og aluminium. Covid-19-situasjonen gir betydelig markedsusikkerhet, mens den finansielle effekten fra reduserte aktiviteter på grunn av Covid-19 var begrenset i første kvartal, med størst innvirkning på Ekstruderte Løsninger.

Primary metal Karmøy
 • Underliggende EBIT 2.247 millioner kroner
 • Positiv effekt av lavere råvarekostnader, valuta og volum
 • Negativ effekt av lavere realiserte priser på aluminium og alumina
 • Betydelig usikkerhet i markedet og en kraftig nedgang i etterspørselen forventet i 2020 som følge av Covid-19
 • Motvirkende tiltak for sikker drift, støtte lokalsamfunn og sikre likviditet
 • 2023 forbedringsmål uendret, 2020 estimert bak målet for året på grunn av Covid-19 og fall i etterspørsel – kostnadstiltak og Alunorte-opptrapping foran plan

– Covid-19-situasjonen utfordrer verdensøkonomien og gir betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet og forretningsområder. Vår viktigste prioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim. 

– I et usikkert marked er det viktigere enn noensinne å fokusere på de tingene vi selv kontrollerer. Hydros forbedringstiltak går fremover med full styrke, og jeg er fornøyd med å se at opptrappingen av produksjonen ved Alunorte og kostnadsforbedringene er foran plan, sier Aasheim.

– Vi har iverksatt kraftfulle, korrigerende tiltak for å tilpasse oss til Covid-19-situasjonen og vi vil kontinuerlig vurdere videre tiltak ettersom situasjonen utvikler seg, sier Aasheim.

Nåværende korrigerende tiltak inkluderer:

 • Midlertidige nedstenginger og permitteringer
 • Utsatt oppstart av B-linjen ved Husnes metallverk
 • Kostnadskutt og kostnadsdisiplin på tvers av konsernet
 • Frys av 25% av gjenværende 2020 capex
 • Styrevedtak om å endre utbytteforslaget på 1,25 kroner per aksje og isteden foreslå at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt, dersom forholdene ligger til rette for det

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med første kvartal i fjor, fra 153 millioner kroner i første kvartal 2019 til 535 millioner kroner i første kvartal 2020. Resultatet ble drevet av positive effekter av økt produksjon etter at produksjonsbegrensningen ble opphevet den 20. mai 2019, lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av lavere salgspris på alumina. 

Underliggende EBIT for Primærmetall forbedret seg fra et tap på 771 millioner kroner i første kvartal 2019 til et overskudd på 573 millioner kroner i første kvartal 2020, hovedsakelig som følge av lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av lavere all-in metallpriser.

Underliggende EBIT for Metallmarked forbedret seg fra 190 millioner kroner i første kvartal 2019 til 261 millioner kroner i første kvartal 2020, grunnet positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av svakere resultater fra omsmelteverkene og handelsvirksomheten. 

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte fra 138 millioner kroner i første kvartal 2019 til 299 millioner kroner i første kvartal 2020. Resultatet fra valseverkene var stabilt, ettersom reduserte salgsvolum, marginer og økte avskrivinger ble utliknet av reduserte kostnader. Smelteverket i Neuss ble positivt påvirket av lavere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger gikk opp sammenliknet med samme kvartal i fjor, fra 593 millioner kroner i første kvartal 2019 til 702 millioner kroner i første kvartal 2020. Covid-19-situasjonen, som har ført til reduserte salgsvolumer og midlertidig stenging av anlegg mot slutten av kvartalet, har hatt tilsvarende negative effekter som cyberangrepet hadde i første kvartal 2019. Resultatene ble også positivt påvirket av et forsikringsoppgjør på 113 millioner kroner knyttet til cyberangrepet i 2019. Den negative effekten av nedgangen i markedet er utliknet av reduserte kostnader, økte marginer og positive valutaeffekter. 

Underliggende EBIT i Energi gikk ned sammenliknet med samme kvartal året før, fra 517 millioner kroner i første kvartal 2019 til 437 millioner kroner i første kvartal 2020. Nedgangen skyldtes hovedsakelig vesentlig lavere priser, som delvis ble utliknet av hovedsakelig høyere produksjon og sterke kommersielle resultater.

Hydros netto gjeldsposisjon økte fra 11,8 milliarder kroner til 15,2 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 1,4 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,3 milliarder kroner. 

Hydro hadde 12,2 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, og 0,8 milliarder kroner i kortsiktige plasseringer, klassifisert som kortsiktige investeringer, ved utgangen av første kvartal. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto ubrukt ved utgangen av kvartalet.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 2.301 millioner kroner i første kvartal 2020, sammenliknet med 20 millioner kroner i første kvartal 2019.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i den vedlagte kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten. 

Kontakt

Stian Hasle

Stian Hasle

Investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør