Skip to content

Kapitalmarkedsdag 2020 - Utnytter muligheter der kompetanse samsvarer med megatrender

Hydros strategiske retning fram mot 2025 tar utgangspunkt i to hovedområder: Selskapet vil styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium og vokse innen resirkulering og ny fornybar energi. Dette er hovedtemaene på Hydros kapitalmarkedsdag 2020.

El-bil

På årets kapitalmarkedsdag vil Hydro presentere sin strategiske retning fram mot 2025, og gi en oppdatering av status på lønnsomhets- og bærekraftmålene som ble kunngjort i 2019.

– Vi har generert kontantstrøm, kuttet kostnader og levert omfattende driftsforbedringer i hele selskapet, noe som gir oss et solid grunnlag for vår vekstagenda. Nå hever vi lista, og setter oss nye og ambisiøse forbedringsmål for 2025, sammen med en klar strategi om å gjøre Hydro til en lønnsom og bærekraftig leder i vår industri, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Forbedringsarbeidet i rute

I 2020 har Hydro fokusert på å holde hjulene i gang, og opprettholde et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Til tross for et krevende marked, har Hydro hatt som mål å posisjonere selskapet for framtiden. Hydros forbedringsprogram er fortsatt i rute mot målet om 4,1 milliarder kroner i forbedringer i 2020, og alle forretningsområdene har oppnådd mer enn de kostnadsambisjonene de har hatt for året. Forbedringsprogrammet har, sammen med en frigjøring av arbeidskapital og reduserte investeringer, bidratt til høyere kontantstrøm i 2020. Den strategiske gjennomgangen av Valsede Produkter går framover.

En viktig drivkraft for Hydros forbedringer i 2020 har vært opptrapping av produksjonen og en mer robust virksomhet i bauksitt- og aluminiumsenheten i Brasil. Alunorte ligger an til å levere et aluminavolum som tilsvarer rundt 90 prosent av full kapasitet i fjerde kvartal 2020. Hydro har også spilt en viktig rolle i lokalsamfunnet i Brasil i forbindelse med covid-19-pandemien .

– Den brasilianske organisasjonen har gjort store framskritt i arbeidet med å øke anleggenes integritet og gjøre dem mer robust, samtidig som de har klart å ivareta helse og sikkerhet under den globale pandemien, sier Aasheim.

Hydros overordnede ambisjon om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen 2030 er fortsatt i rute. Hydro har som mål å erstatte brenselolje med naturgass som energikilde for Alunorte-raffineriet, noe som bidra betydelig til målet om redusert klimapåvirkning. Neste steg vil være å elektrifisere kullfyrte kjeler ved Alunorte. Hydro har også undertegnet intensjonsavtaler for utvikling av sol- og vindkraftprosjekter, for å levere fornybar energi til en attraktiv kostnad.

Vil styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium

I tiden fram mot 2025 vil Hydro styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium. Flere av de globale megatrendene understøtter økt etterspørsel etter aluminium. Etterspørselen etter aluminium i bilsektoren ventes å øke med 6,2 millioner tonn innen 2030, med en årlig vekstrate på 5,2 prosent, ifølge analysebyrået CRU. Samtidig ventes etterspørselen etter aluminium til drikkebokser å øke med 3 millioner tonn og en årlig vekstrate på 4,1 prosent innen 2030. Total etterspørsel etter aluminiumprodukter er ifølge CRU ventet å øke med 32 millioner tonn innen 2030, med 3 prosent årlig vekst.

Reduserte kostnader og mer effektiv drift ved Hydros verk og anlegg er fortsatt høyt prioritert. Hydro har oppdatert sitt opprinnelige forbedringsprogram, og vil forlenge det med to år, til et nytt forbedringsmål på 8,5 milliarder kroner. Målet for 2025 omfatter også de 4,1 milliarder kronene som allerede er oppnådd i forbedringer i 2019 og 2020.

I tillegg har Hydro satt seg en ambisjon om 2,0 milliarder kroner i kommersielle forbedringer i selskapets nåværende portefølje. Dette består av markedsdrevne tiltak der Hydro vil utnytte sine innovative løsninger og samarbeid med kunder. Det kommersielle potensialet ligger også i å kunne utnytte Hydros bærekraftige profil til å forme etterspørselen etter Hydros grønnere produktportefølje. I løpet av det siste året har Hydro hatt økt etterspørsel etter lavkarbonproduktene Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA, og det forventes også økt etterspørsel i 2021.

Vil diversifisere porteføljen på strategiske vekstområder

Den andre pilaren i 2025-strategien handler om å diversifisere og utvide Hydros portefølje på nye områder: resirkulering, fornybar energi og batterier. Denne satsingen gjør at Hydro kan utnytte vekst som følger av viktige megatrender som bærekraft, elektrifisering og urbanisering.

– Vi vil vokse på områder der vår kompetanse passer med megatrendene, først og fremst innenfor resirkulering, fornybar energi og batterier, sier Aasheim.

Dagens resirkuleringsportefølje utgjør et solid grunnlag for videre vekst, og Ekstruderte Løsninger former etterspørselsutviklingen og leder industrien gjennom innovative løsninger og en solid og mangfoldig virksomhet. Hydro har i øyeblikket en portefølje med 29 resirkuleringsverk og en årlig kapasitet på 2,6 millioner tonn resirkulert skrap. Ambisjonen for 2025 inkluderer en dobling av dagens volumer av forbrukerskrap, noe som kan gi en økning i EBITDA på 1-1,5 milliarder kroner. Det er etablert en strategi på tvers av verdikjeden for resirkulering i Primærmetall, Valsede Produkter og Ekstruderte Løsninger.

Innenfor fornybar energi har Hydro opprettet en ny enhet – Fornybar vekst – som skal utnytte Hydros kompetanse og erfaring på industri og energi til å delta i fornybarprosjekter, hovedsakelig i Norden og Brasil. Fornybar vekst har mål om å investere i mer enn 1 GW, og en kapitalforhøyelse for det nye Fornybar vekst-selskapet vil bli vurdert.

Hydro har også etablert en ny Batteri-enhet som del av Hydro Energi. Hydro har allerede gjort flere vellykkede investeringer i verdikjeden for batterier de siste årene. Strategien fram mot 2025 omfatter flere investeringer sammen med batteripartnere i attraktive deler av verdikjeden, noe som kan tilsvare en potensiell, forholdsmessig EBITDA på 600-700 millioner kroner fra de selskapene det er investert i.

Økonomiske prioriteringer

– Hydro har en klar målsetting om å skape langsiktige verdier for selskapets aksjonærer, og jeg er fornøyd med kontantstrømmen vi har generert i løpet av det siste, krevende året. Hvis vi ser framover, har vi nå bekreftet og strukket veikartene våre mot tilfredsstillende lønnsomhet for alle forretningsområdene innen 2025, sier konserndirektør for økonomi og finans, Pål Kildemo.

I løpet av nedgangsperioden som følge av covid-19, har Hydro prioritert selskapets balanse og å beskytte kredittvurdering på investeringsnivå. Så snart situasjonen stabiliserte seg, betalte Hydro utbytte for 2019 på 1,25 kroner per aksje, i henhold til Hydros utbyttepolitikk.

Streng kapitalallokering er fortsatt en viktig økonomisk prioritering for å støtte gjennomføringen av 2025- strategien. Som reaksjon på covid-19-pandemien, reduserte Hydro sine investeringer i 2020 til 7 milliarder kroner, og greide med det å redusere forventede utgifter med 2,5 milliarder kroner. Forventete investeringer for perioden 2021-2025 er 9-9,5 milliarder kroner, noe som er 0,5 milliarder kroner lavere enn den langsiktige forventningen som ble satt for ett år siden, til tross for den store reduksjonen i 2020. I tillegg har Hydro en ambisjon om å foreta langsiktige vedlikeholdsinvesteringer på 6-6,5 milliarder kroner i året. Hydro vil fortsette å sikre et effektivt arbeidskapitalnivå, etter reduksjonen i lagernivå de senere årene.

Hydros ambisjon om å levere en avkastning (RoaCE) på minst 10 prosent over forretningssyklusen, der alle forretningsområder leverer en avkastning over kapitalkostnaden, gjelder fortsatt. Som en del av 2025-strategien er det utarbeidet et veikart mot lønnsom drift for hvert forretningsområde, som støtter opp om å nå dette målet.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Kapitalmarkedsdag 2020-presentasjon

Recommended for you