Skip to content

Fjerde kvartal 2020 - Vellykket gjennomføring av forbedringsprogram for 2020, sterk kontantstrøm

Hydros underliggende EBIT var 1 449 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, en økning fra 560 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Bedre marginer og volumer nedstrøms og lavere råvarekostnader oppstrøms bidro positivt til resultatet, i tillegg til positive valutaeffekter. Disse ble delvis utliknet av ekstrakostnader knyttet til vedlikehold i Bauksitt og Alumina.

operator at St. Peter recycling plant in Dormagen, Germany.
  • Underliggende EBITDA 3 476 millioner kroner
  • Sterk kontantstrøm
  • Global gjeninnhenting reduserte overskuddstilbudet av aluminium
  • Større volumvekst nedstrøms relativt til markedet
  • Vi overgikk målet i forbedringsprogrammet for 2020
  • Lyse Kraft DA-transaksjonen fullført
  • Forslag til utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2020, endret utbyttepolitikk fra og med 2021

– Pandemien gjorde 2020 til et krevende år for alle. Det viktigste for oss er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi har virksomhet i. Hydro følger anbefalingene fra lokale og internasjonale helsemyndigheter, og vi oppdaterer våre beredskapsplaner for å unngå forstyrrelser og sikre våre leveranser til kundene, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

I løpet av fjerde kvartal 2020 fortsatte industriproduksjonen å ta seg opp igjen etter nedgangen tidligere på året, mens BNP holdt seg på et stabilt nivå. I markedet for aluminium var det ved utgangen av 2020 et overskudd på om lag 3 millioner tonn, som er lavere enn estimatene på rundt 5 millioner tonn tidligere i 2020.

– Jeg er imponert over organisasjonen vår, som klarer å holde hjulene i gang i et år preget av pandemien, samtidig som vi også oppnår våre forbedringsmål. Vi overgikk målet for kostnadsforbedringer med samlede besparelser på 4,2 milliarder kroner i 2020. Dette utgjør om lag halvparten av den samlede ambisjonen for 2025, og har også bidratt til den positive utviklingen i kontantstrøm i fjerde kvartal, sier Aasheim.

– Hydros volumvekst var høyere enn veksten i markedet både i valsevirksomheten Rolling og ekstruderingsvirksomheten Extrusions i fjerde kvartal 2020. Dette skyldes oppgangen i viktige segmenter som bildeler, drikkebokser og bygg og anlegg. I forretningsområdet Aluminium Metal har forholdet mellom videreforedlede og standard produkter forbedret seg og nådd et historisk høyt nivå på rundt 70 prosent videreforedlede produkter. Hydros virksomhet har stort sett gått som normalt i kvartalet, men covid-19-situasjonen skaper fortsatt usikkerhet i markedet, sier konserndirektør for økonomi og finans, Pål Kildemo.

Hydro gjenopptok aluminiumproduksjonen ved B-linja ved primærverket på Husnes i november 2020, etter å ha drevet verket for halv maskin i over ti år. Oppgraderingsprosjektet til 1,5 milliarder kroner vil øke elektrolysekapasiteten med 95 000 tonn, og omfatter teknologielementer fra teknologipiloten på Karmøy, som har hevet standarden på drift og miljø til verdensklasse. Beslutningen om å gjenoppta driften av B-linja ved Hydro Husnes er basert på markedsforbedringer, i tillegg til forventninger om at Norge vil fortsette å bruke EUs kvotehandelssystem (ETS) i perioden 2021-2030.

31. desember 2020 fusjonerte Hydro og Lyse deler av sin vannkraftproduksjon for å danne et nytt vannkraftselskap. Det nye selskapet, Lyse Kraft DA, har en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh, der Hydro eier 25,6 prosent og Lyse 74,4 prosent. Etter transaksjonen er Hydro Norges tredje største operatør av fornybar kraft, med en samlet fornybarproduksjon på 13,6 TWh i et normalår. Basert på eierandel er Hydros årlige kraftproduksjon 9,4 TWh i et normalår. Det ble bokført en gevinst på 5,3 milliarder kroner i fjerde kvartal som følge av transaksjonen. Denne gevinsten er ikke inkludert i underliggende EBIT.

På Kapitalmarkedsdagen i 2020 kunngjorde Hydro at det opprinnelige forbedringsprogrammet vil forlenges, med et nytt og høyere forbedringsmål på 8,5 milliarder kroner innen 2025. I tillegg har Hydro satt seg en ambisjon om å oppnå 2,0 milliarder kroner i kommersielle forbedringer innenfor selskapets nåværende aluminiumportefølje, basert på tiltak i markedet og muligheter i samarbeid med kunder.

Hydro kunngjorde også nye ambisjoner på viktige vekstområder som resirkulering, fornybar energi og batterier, noe som representerer et større skift i Hydros portefølje fram mot 2025. Innenfor resirkulering har Hydro en ambisjon om å mer enn doble dagens volumer av forbrukerskrap og øke EBITDA med 1-1,5 milliarder kroner, basert på 3,5-5 milliarder kroner i potensielle investeringer. Hydro har innen batterier en ambisjon  om å øke EBITDA med 600-700 millioner kroner, basert på 2,5-3 milliarder kroner i potensielle investeringer i batteriprosjekter. Innenfor fornybar energi tar Hydro sikte på å investere i mer enn 1 GW i fornybarprosjekter i 2021.

Hydros netto gjeldsposisjon ble redusert fra 9,9 milliarder kroner til 7,8 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 5,4 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,9 milliarder kroner.

Hydros rapporterte EBIT utgjorde 6 770 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, sammenliknet med et tap på 399 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Resultat etter skatt utgjorde 7 277 millioner kroner i fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av en gevinst på 5 308 millioner kroner fra Lyse-transaksjonen. Resultat etter skatt omfattet også en netto valutagevinst på 1 479 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en sterkere krone sammenliknet med euro, som har påvirket de innebygde derivatene i norske kraftkontrakter og annen gjeld oppgitt i euro.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, andre poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og underleggende resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1,25 kroner per aksje for 2020, som skal godkjennes av generalforsamlingen 6. mai 2021. Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer et forutsigbart utbytte. I 2020 hadde Hydro en utbyttepolitikk om å utbetale 40 prosent av rapportert resultat etter skatt over forretningssyklusen, der 1,25 kroner per aksje ble ansett som minimumsnivå. Denne utbyttepolitikken er revidert fra og med 2021, og reflekterer nå Hydros ambisjon om å øke kontantavkastningen til aksjonærene over forretningssyklusen. Den reviderte utbyttepolitikken er å utbetale minst 50 prosent av underliggende resultat etter skatt over forretningssyklusen, med 1,25 kroner per aksje som minimumsnivå.

Kontakt

Line Haugetraa

Line Haugetraa

Leder for investorkontakt

halvor molland

Halvor Molland

Mediekontakt, Senior vice president / Informasjonsdirektør

Recommended for you