Skip to content
  • Tiltak for å møte krevende markedsforhold i hele konsernet, forbedringsprogrammet i rute
  • Fortsatt gode resultater i Aluminium Metal, Metal Markets og Extrusions
  • Revidert kompensasjonsordning for CO2 i Norge
  • Gjennomføring av strategien fram mot 2025, høyere salg av grønnere aluminiumprodukter
  • Utdeling av ekstra utbytte på 1,45 kroner per aksje, og oppstart av tilbakekjøpsprogram av aksjer på 2 milliarder kroner

– Hydro leverer solide økonomiske resultater, samtidig som vi har god framdrift på gjennomføring av selskapets strategi. Kombinert med langsiktig tilgang på råvarer og energi gir dette et solid fundament for å manøvrere under mer ustabile økonomiske forhold, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet i Hydro, både når det gjelder medarbeidere og lokalsamfunn vi har virksomhet i. Hydro har en nullvisjon for arbeids- og miljøskader og jobber kontinuerlig for å unngå hendelser. I 2022 har Hydro hatt jevn bedring i sine sikkerhetsresultater, med en nedgang på 20 prosent i samlet antall registrerte hendelser siden utgangen av 2021.

Krigen i Ukraina, høye priser på energi og bekymring knyttet til inflasjon og økende renter gir fortsatt usikkerhet, og påvirker utsiktene til vekst i 2022 og 2023. Eksterne kilder har justert ned antatt global økonomisk vekst i 2022 til rundt 2 prosent, og flere viktige markeder rapporterer om den høyeste inflasjonen på 20 år. I ekstruderingsmarkedet har etterspørselen i industrisegmentet og bygg- og anleggsektoren svekket seg inn i tredje kvartal, mens veksten i bilsegmentet har bedret seg noe etter hvert som problemene i forsyningskjeden har avtatt. Sektoren for fornybar energi er også med på å drive opp etterspørselen etter aluminium.

Gjennomføring av forbedringsprogrammet vårt er avgjørende for å sikre at vi har en robust posisjon gjennom hele verdikjeden når vi nå står overfor mer uforutsigbare markedsforhold. Vi har jobbet for fullt med dette også i tredje kvartal, og legger til grunn at vi vil nå målet på 7 milliarder kroner for 2022, sier Aasheim.

Tremånedersprisen på aluminium gikk ned i tredje kvartal 2022, ettersom frykt for økonomisk nedgang og svakere global etterspørsel, kombinert med høy produksjon og eksportvekst i Kina, førte til press på prisene.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til enkelte høykostanlegg for aluminiumproduksjon, ettersom høye globale priser på energi svekker etterspørselen og legger press på smelteverksmarginene. Som følge av dette er det flere produsenter i Europa og USA som har kuttet ned på produksjonen, og dette har ført til at rundt 50 prosent av aluminiumindustrien på det europeiske kontinentet for tiden er stengt ned. I 2022 har eksterne kilder estimert et globalt underskudd på primæraluminium på mellom 0,4 og 0,7 millioner tonn.

I tredje kvartal økte de nordiske kraftprisene til nye høyder, grunnet fortsatt svake hydrologiske forhold og eksponering for rekordhøye kraftpriser på kontinentet. I Sørøst-Norge (NO2) var nivået i magasinene kun 53 prosent i slutten av september, noe som er 30 prosentpoeng lavere enn normalt. De hydrologiske forholdene bedret seg i NO2 tidlig i oktober, men nivået i magasinene er fortsatt lavere enn normalt. Statnett hevder fortsatt at energisikkerheten i Sør-Norge kan bli anstrengt gjennom vinteren. Kraftprisene på kontinentet har økt, hovedsakelig som følge av høyere gasspriser grunnet bekymring for energisikkerheten i løpet av vinteren.

I disse ustabile markedene fortsetter Hydro å løse utfordringer og redusere risiko, samtidig som vi posisjonerer selskapet i henhold til strategien fram mot 2025. Hydro har et solid utgangspunkt, med konkurransedyktige, langsiktige energikontakter for de fleste av smelteverkene, og strategiske, integrerte sikringsmekanismer for aluminiummarginene for rundt 20-25 prosent av porteføljen i 2023 og 2024. Som følge av dagens krevende markedsforhold har Hydro justert kapasiteten i henhold til etterspørselen i markedet, og fortsetter arbeidet for å sikre en robust virksomhet, med vekt på å redusere kostnader og sikre effektiv drift. I Hydros forbedringsprogram fram mot 2025 er det beregnet at målet for 2022 på 7,0 milliarder kroner vil bli nådd, og det blir kartlagt flere nye forbedringstiltak gjennom hele porteføljen.

På bakgrunn av redusert etterspørsel etter pressbolt i det europeiske markedet, har Hydro startet en delvis reduksjon av aluminiumproduksjonen på 110.000-130.000 tonn primæraluminium ved de norske verkene Hydro Husnes og Hydro Karmøy i tredje kvartal. Den midlertidige nedstengingen vil føre til en reduksjon i strømforbruket på rundt 170-200 MW når reduksjonen i produksjonsvolumet har nådd full effekt, noe som er forventet ved utgangen av 2022.

Som følge av ugunstige rammebetingelser og høye priser på elektrisitet, besluttet Hydro også å stenge primærproduksjonen ved det majoritetseide aluminiumverket Slovalco i Slovakia i løpet av tredje kvartal. Støperiet ved Slovalco fortsetter resirkuleringsvirksomheten, som hvert år leverer 75 000 tonn resirkulert aluminium til kunder i regionen.

– Samtidig som vi håndterer de kortsiktige utfordringene, jobber vi målrettet for å realisere våre langsiktige strategiske ambisjoner. Dette kvartalet har vi gjort fremskritt mot målet om å doble resirkuleringen av brukt skrap, og også hatt fremgang i videreutvikling av nye prosjekter innenfor fornybar energi, sier Hilde Merete Aasheim.

Samtidig som Hydro håndterer kortsiktigeutfordringer, har selskapet også gjort framskritt i gjennomføringen av sin strategi i kvartalet, både gjennom å styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium og med vekst på satsingsområder for ny energi. Grønnere aluminium med lavere karbonavtrykk er et viktig bidrag i det grønne skiftet, og Hydro har fortsatt hatt høy etterspørsel etter Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA i tredje kvartal. I kvartalet var salget 45 prosent høyere enn i samme periode året før, noe som støtter Hydros ambisjon om å doble salget av grønnere produkter innen 2025. Extrusions er fortsatt et vekstområde for Hydro i strategien fram mot 2025, og i tredje kvartal tok Hydro en investeringsbeslutning om å øke kapasiteten med 12 000 tonn ved ekstruderingsanlegget i Rackwitz i Tyskland.

Det er også gjort framskritt i prosjekter for nye resirkuleringsanlegg i kvartalet, som støtter den strategiske ambisjonen om å doble resirkuleringen av brukt skrap innen 2025. I USA har Hydro Extrusions besluttet å investere 500 millioner kroner for å utvide resirkuleringsvirksomheten ved Cressona-anlegget i Pennsylvania, som også omfatter omsmelting og pressboltstøping. Prosjektet forventes å være i full drift sent i 2024, og vil øke Cressonas støperikapasitet med mer enn 50 000 tonn. I Europa startet byggingen av det nye resirkuleringsanlegget for aluminium i Szekesfehervar i Ungarn. Det nye anlegget vil få en årlig kapasitet på 90 000 tonn, og forventes å starte produksjon i første kvartal 2024.

I andre kvartal 2022 la Hydro inn et tilbud om kjøp av 100 prosent av aksjene i det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A. 6. oktober 2022 besluttet Europakommisjonen at de ville åpne fase II-gjennomgang av Hydros planlagte oppkjøp av Alumetal S. A. Hydro jobber aktivt med å gjennomføre transaksjonen, og vil de neste månedene fortsette å samarbeide med EU-kommisjonen i fase II.

Hydro jobber også videre med å utvikle forretningsmuligheter innenfor ny energi. Hydro Rein fortsetter utviklingen av fornybarprosjekter i Brasil, som kan forsyne Hydros bauksitt- og aluminavirksomhet med fornybar kraft. På bakgrunn av usikkerheten i kapitalmarkedet, vurderes det alternativer til en børsnotering for å hente den kapitalen som trengs for videre vekst.

På batteriområdet ble Hydros oppkjøp av 30 prosent av aksjene i Vianode, en produsent av bærekraftige batterimaterialer, avsluttet i tredje kvartal. Like etterpå kunngjorde Vianode at de vil investere 2 milliarder kroner i et anlegg for batterimaterialer på Herøya, med mål om å produsere anodegrafitt til om lag 20 000 elbiler i året innen 2024.

Hydros bærekraftambisjoner er viktige drivkrefter for selskapets framtidige konkurranseposisjon. Et viktig bidrag for å oppnå klimaambisjonen om å redusere egne karbonutslipp med 30 prosent innen 2030, og ha netto null karbonutslipp i scope 1 og 2 innen 2050 eller tidligere, er avkarboniseringen av det brasilianske aluminaraffineriet Alunorte i Brasil. Prosjektet for å erstatte tung fyringsolje med naturgass ved raffineriet går som planlagt, og ventes fullført i løpet av andre halvår av 2023. I tillegg til å redusere karbonutslippene vil dette prosjektet føre til en vesentlig reduksjon i råvarekostnader med dagens markedspriser.

Arbeidet med Hydros sosiale ambisjon om å forbedre levevilkår og livsopphold der vi har virksomhet, går framover. I tredje kvartal fullførte Hydro Alunorte byggingen av den tekniske skolen «The School of Work and Production of Pará» og overleverte den til Barcarena kommune. Skolen har plass til om lag 1 000 studenter, og vil bidra til utdanning og kompetanseheving for den yrkesaktive befolkningen i området rundt Barcarena.

Som en del av statsbudsjettet foreslo regjeringen 28. september en ekstra grunnrenteskatt og en ny særskatt på vannkraft og vindkraft. Forslaget gir en økning i grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 til 45 prosent, noe som vil gjelde for Hydros egen vannkraftproduksjon, og, hvis det blir vedtatt, for hele 2022. Økningen innebærer en ekstra grunnrenteskatt for Hydro på rundt 250-300 millioner kroner for 2022. Det er Hydros forståelse at øvrige forslag til endringer i kraftverksbeskatningen vil ha begrenset effekt for selskapet.

Statsbudsjettet fastsetter også ordningen for CO2-kompensasjon for 2023. For Hydro omfatter det kompensasjon både for innkjøpt og egen kraft som brukes til produksjon av aluminium. For budsjettåret 2023 har regjeringen innført et gulv på 200 kroner per tonn CO2. CO2-kompensasjonen for 2022 ventes å utgjøre omkring 2,2-2,3 milliarder kroner, som utbetales etterskuddsvis i 2023. Til sammenlikning ventes det en CO2-kompensasjon for 2021 på rundt 1,7 milliarder kroner, som skal utbetales i 2022.

Hydros styre foreslo en ekstra utbetaling til aksjonærene for 2021, som besto av et ekstra kontantutbytte på 3 milliarder kroner, som tilsvarer 1,45 kroner per aksje, og innføring av et program for tilbakekjøp av aksjer på opptil 2 milliarder kroner. Forslaget ble godkjent på ekstraordinær generalforsamling 20. september 2022.  Kontantutbyttet ble utbetalt 30. september 2022. 

Programmet for tilbakekjøp av aksjer ble startet 23. september 2022, og dekker kjøp av opptil 100 000 000 aksjer med maksimal verdi på 2 milliarder kroner, inkludert proporsjonal innløsning av aksjer som eies av staten. Per 21. oktober 2022 har Hydro kjøpt 3 318 000 egne aksjer, og eier nå totalt 19 770 403 aksjer, som tilsvarer 0,96 prosent av Hydros aksjekapital.

Nøkkeltall
Sammenliknet med andre kvartal, har Hydros justerte EBITDA gått ned fra 11 594 millioner kroner til 9 721 millioner kroner i tredje kvartal 2022. Lavere realiserte all-in metall- og aluminapriser og sesongmessig lavere salgsvolum nedstrøms ble delvis utlignet av CO2-kompensasjon og positive valutaeffekter.

Justert EBITDA økte i første ni månedene av 2022, sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere realiserte all-in metall- og aluminapriser, rekordhøye resultater i Extrusions og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 6 676 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat fra videreført virksomhet en netto valutagevinst på 572 millioner kroner, et urealisert tap på kraft- og råvarekontrakter på 1 243 millioner kroner, og en urealisert gevinst på LME-relaterte kontrakter på 1 241 millioner kroner.

Hydros netto gjeld økte fra 1,7 milliarder kroner til 3,1 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften på 6 milliarder kroner omfattet en reduksjon på 0,6 milliarder kroner i sikkerhetsstillelser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 3,4 milliarder kroner.

Justert netto gjeld økte fra 6,3 milliarder kroner til 7,8 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av en økning i netto gjeldsposisjon og en reduksjon i pensjonsbeholdningen, som delvis ble utliknet av en nedgang i sikkerhetsstillelser. Krav om sikkerhetsstillelser utgjorde 1,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner.


Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Vedlegg

Kontakt

Anbefalt for deg

{{ abstract }}