Skip to content

Vår strategi – vi vil bidra til bærekraftig utvikling

a general meeting of workers

FN oppmuntrer bedrifter til å utarbeide sin bærekraftstrategi i samsvar med FNs bærekraftmål, slik at vi kan finne bedre løsninger på problemstillingene verden står overfor, både når det gjelder samfunn, miljø og økonomi. I Hydro har vi samordnet vår CSR-strategi med tre av FNs 17 bærekraftmål, både globalt og i Barcarena.

  • Mål 4: God utdanning
    Vi ønsker å bidra til god utdanning, noe som også bidrar til å sikre lokal sysselsetting.
  • Mål 8: Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst
    Dette inkluderer å fremme menneske- og arbeidsrettigheter i egen virksomhet og i lokalsamfunnene, men også med tanke på leverandører og samarbeidsselskap. Vi ønsker også å bidra til å fremme økonomisk vekst i våre lokalsamfunn.
  • Mål 16: Fred, rettsvern og velfungerende institusjoner:
    Vi har som mål å styrke lokalsamfunn og lokale institusjoner gjennom oppbygging av økt kapasitet.

Vi tror disse målene representerer grunnleggende drivkrefter for en langsiktig bærekraftig utvikling, og reflekterer hva våre interessegrupper forventer at vi skal bidra med i de lokalsamfunnene vi har virksomhet i, inkludert i Barcarena.

Samarbeid i Barcarena

I Barcarena er det behov for både kortsiktige og langsiktige bærekrafttiltak. Regionen ligger lavt på den internasjonale levekårsindeksen HDI (en indeks for forventet levealder, utdannings- og inntektsnivå), og har ett av verdens høyeste voldsnivå. Tilgangen til grunnleggende tjenester er begrenset, og færre enn 30 prosent av befolkningen har tilgang til sanitære forhold.

Hvis vi skal lykkes med å bidra til utvikling i Barcarena, må vi samarbeide med lokalsamfunnene, sivile samfunnsorganisasjoner, akademia og brasilianske myndigheter. Vi har derfor satt bredt lokalt eierskap og deltakelse i sentrum for ‘Sustainable Barcarena Initiative’, som er en Hydro-finansiert plattform som vil føre lokale interessegrupper sammen. Dette programmet, som har en ramme på 100 millioner BRL (250 millioner kroner) i lokale samfunnsinvesteringer, er tett knyttet til vår bærekraftstrategi og satsing på å styrke og hjelpe lokale interessegrupper til å drive endring og utvikling.