Skip to content

Alunorte slapp ut delvis behandlet regnvann

Birds eye image over the refinery and the Velho canal

Regnet som faller på innsiden av Alunortes raffineriområde skal bli samlet opp og behandlet ved anleggets vannrenseanlegg før det slippes ut i elven Pará. Men for å håndtere situasjonen og avlaste vannbehandlingsanlegget slik at det kunne håndtere alt av vann fra deponiene for bauksittrester under og etter det kraftige regnværet i februar, sendte Alunorte delvis behandlet regnvann fra fabrikkområdet ut som et krisetiltak. Dette ble gjort gjennom en gammel vannkanal («Canal Velho») som SEMAS ikke hadde gitt lisens til å bruke. Det var også to andre tilfeller der det ble sluppet ut ubehandlet regnvann fra raffineriområdet..

Vi ga miljøkonsulentselskapet SGW i oppgave å vurdere miljøeffekten av disse tre tilfellene. SGW konkluderte med at det ikke er noen indikasjoner eller bevis som tyder på forurensning fra Alunorte til lokalsamfunnene i nærheten.

Satellittbilde med oversikt over Alunorte (Foto: Google Earth)
Satellittbilde med oversikt over Alunorte (Foto: Google Earth)

1. Raffineriområdet
2. Alunortes rødslamdeponi DRS 1
3. Alunortes rødslamdeponi DRS 2
4. Lisensiert utslipp av renset vann til elven Pará
5. Renseanlegg for vann

Satellittbilde av Alunorte aluminaraffineri
Satellittbilde av Alunorte aluminaraffineri

A. Ikke-lisensiert utslipp av regnvann fra Canal Velho
B. Flomområde og plugget rør
C. Kullager

Utslipp av regnvann gjennom «Canal Velho»

På grunn av det uvanlig kraftige regnværet var oppsamlingsbassengene som blir brukt til å oppbevare overskudd av regnvann på raffineriområdet nær ved å gå fulle, noe som også gjaldt vannrenseanlegget. Alunorte valgte derfor å slippe ut delvis behandlet regnvann gjennom Canal Velho for å lette trykket på vannrenseanlegget. Dette ble gjort 17. februar og i perioden 20.-25. februar.

Vannrenseanlegget ved Alunorte brukes både til å rense regnvann som kommer inn på raffineriområdet og vann som er drenert fra rødslamdeponiene. Utslippet av regnvann fra raffineriområdet ble gjort som et krisetiltak for å sikre at vannrenseanlegget hadde tilstrekkelig kapasitet til å behandle og rense alt vannet som hadde vært i kontakt med rødslamdeponiene.

Regnvannet ble pH-behandlet ved inngangen til Canal Velho før det ble sluppet ut og deretter blandet med vann fra vannrenseanlegget og overflatevann fra aluminiumverket Albras.

Alunorte har lisens fra ANA (National Agency of Waters) til å bruke Canal Velho, og hadde søkt om lisens fra den regionale miljømyndigheten SEMAS (Secretariat of Environment and Sustainability of Pará) til å bruke denne kanalen ved krisetilfeller, men denne lisensen var ikke blitt gitt på tidspunktet da oversvømmelsen skjedde.

Det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services, som senere undersøkte effekten av det kraftige regnet, slo fast at Alunortes beslutning om å slippe ut regnvannet var det beste alternativet i en slik situasjon.

“I løpet av den andre regnperioden, som jeg nevnte ga 150 millimeter regn på tre timer, var alle oppsamlingsbassengene på dette tidspunktet veldig fulle. Og vannrenseanlegget hadde nådd sin maksimale kapasitet. Det var en reell risiko for overløp ved hele anlegget. Etter min oppfatning gjorde de det beste de kunne gjøre i en slik situasjon. Da de besluttet å slippe ut dette ekstra regnvannet som hadde kommet inn på anlegget, sendte de ut det reneste vannet som var tilgjengelig på anleggsområdet. I motsatt fall kunne dette vært en blanding med annet forurenset vann, og det ville definitivt vært verre.”

— Sidney Sairafi Aluani, SGW Services, ved presentasjon av rapporten 9. april

Hydro engasjerte miljøkonsulentselskapet SGW Services til å vurdere miljøeffekten av utslippet. SGW Services fant ingen indikasjoner på regnvannet som ble ledet ut gjennom Canal Velho hadde hatt effekt på Pará-elven.

Alunorte ga beskjed til den regionale miljømyndigheten i Pará (SEMAS, the Secretariat of Environment and Sustainability) om bruken av Canal Velho, men informerte ikke lokalsamfunnene i nærheten om dette.

Vi har bedt lokalsamfunnene om unnskyldning for manglende informasjon til dem, og har også forbedret beredskapsplanene våre slik at dette ikke kommer til å skje igjen.

“Lokalsamfunnene har ikke fått tilstrekkelig med informasjon og har derfor ikke funnet Hydro deres tillit verdig. Dette ber jeg om unnskyldning for. Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer.”

— Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding fra Hydro 19. mars

Regnvann lekket ut gjennom sprekker i et plugget rør på raffineriområdet

I forbindelse med en inspeksjon av Alunorte 18. februar, ble det oppdaget et ubenyttet rør fra perioden da raffineriet bygget, i et hjørne av raffineriområdet (kjent som Område 45). Røret var ikke lenger i bruk, og skulle vært helt tettet, men viste seg å ha tynne sprekker i betonglaget. Under regnværsperioden ble dette området oversvømt da pumpene brøt sammen grunnet strømbrudd. Etter hvert som vannet steg, sivet noe av det ut gjennom sprekkene i dette røret til den andre siden av gjerdet rundt raffineriområdet. 

Etter at røret ble forseglet på nytt, ga Alunorte miljøkonsulentselskapet Enviro-Tec i oppdrag å analysere vannet og jordsmonnet utenfor raffineriområdet. Enviro-Tec konkluderte med at regnvannet som hadde lekket gjennom dette røret ikke hadde hatt noen negativ innvirkning på jordsmonnet.

Miljøkonsulentselskapet SGW Services konkluderte også med at lekkasjen fra dette røret verken nådde fram til eller forårsaket noen forurensing av Murucupi-elven.

Regnvann lekket ut gjennom sprekker i et plugget rør på raffineriområdet
Dette røret ble opprinnelig brukt under byggingen av Alunorte, men har ikke vært i bruk siden da. Hydro forseglet umiddelbart røret på nytt da en inspeksjon oppdaget små sprekker i betongen.

Utslipp av regnvann fra taket av kullageret

Det var en ulisensiert forbindelse mellom kullageret ved Alunorte-raffineriet og en lisensiert dreneringskanal fra aluminiumverket Albras som ligger like ved. Dette innebar at regnvann som falt over kullageret ved Alunorte ikke ble ført til vannrenseanlegget, men i stedet ble ledet ut gjennom denne interne kanalen til Pará-elven. En ytterligere tilførsel av vann til denne kanalen fra et område der det tidligere ble oppbevart hydrat ble også oppdaget. Begge tilfellene av vanntilførsel til den interne kanalen ble stengt da de ble oppdaget.

Kullageret ved Alunorte
Kullageret under inspeksjonen av Alunorte i mars 2018.