Skip to content

Tidslinje

two men and a woman at residue deposit

2019

26. september

Den føderale brasilianske domstolen i Belem løftet i dag, 26. september, den siste embargoen på Alunortes nye deponi for bauksittrester (DRS2). Alunorte kan dermed gjenoppta installasjons- og oppstartsaktivitetene ved deponiet og den 19 måneders lange embargoen som har begrenset aktivitetene ved anlegget er over.

– Dette er en milepæl for Alunorte og vil bidra til vår agenda mot et mer lønnsomt og bærekraftig Hydro, sa Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Beslutningen fra den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoen under straffesøksmålet kom etter avgjørelsen fredag 20. september, om å løfte samme embargo fra det sivile søksmålet.

Les mer i pressemelding fra Hydro: Føderal domstol løfter siste embargo på Alunortes deponiområde

20. september

Den føderale domstolen i Belém løftet embargoen på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2) i den sivilrettslige prosessen. Beslutningen om å løfte DRS2-embargoen i den sivilrettslige saken mot Alunorte kom etter at Alunorte og Ministério Público den 30. august innga en felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoene.

Embargoen på DRS2 fra den samme domstolen i straffesaken er fortsatt gjeldende.

Les mer i pressemelding fra Hydro: Den føderale domstolen løfter ett av to embargoer på Alunortes deponiområde DRS2

30. august

Alunorte, Hydro og Ministério Público Federal anmodet den føderale domstolen i Belem om å løfte embargoene ved det nye deponiet for bauksittrester (DRS2). Aktivitetene i DRS2 ble innstilt 1. mars 2018, etter at domstolen besluttet embargo av deponiet.

Den felles anmodningen har til hensikt å la aluminaraffineriet Alunorte gjenoppta installasjon- og igangsettingsaktivitetene ved DRS2. Anmodningen er fremsatt etter at Alunorte, Hydro, miljømyndighetene i Pará SEMAS og Ministério Público Federal, signerte en avtale om nødvendige tiltak for å gjenoppta aktiviteten ved det nye og moderne deponiet.

Les mer i pressemelding fra Hydro: Ministério Público Federal, Hydro og Alunorte med felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte embargoene på DRS2

21. mai

Styret i Albras besluttet å gjenoppta normal aluminiumsproduksjon ved aluminiumverket Albras i Brasil. Albras reduserte produksjonen med 50% i april 2018 og vil nå gjenoppta normal drift.

Beslutningen om å gjenoppta normal produksjon på Albras kom etter at den føderale domstolen i Belem, Brasil, 15. mai og 20. mai besluttet å løfte produksjonsembargoene på Alunorte, slik at Alunorte kan gjenoppta normal produksjon.

Les mer i pressemelding fra Hydro: Albras gjenopptar normal aluminiumproduksjon

20. mai

Den føderale domstolen i Belem, Brasil, løftet produksjonsembargoen mot Alunorte i den strafferettslige prosessen mandag 20. mai, slik at Alunorte kan starte prosessen mot å gjenoppta normal produksjon, etter å ha produsert på halv kapasitet i mer enn ett år. Det er ikke tatt noen beslutning på embargoene på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2).

Les mer i pressemelding fra Hydro: Den føderale domstolen løfter den gjenværende produksjonsembargoen på Alunorte

15. mai

Den føderale domstolen i Belém, Brazil, løftet produksjonsembargoen mot Alunorte i en sivilrettslig prosess på onsdag, 15. mai. Produksjonsembargo fra den samme domstolen i en strafferettslig prosess gjelder fortsatt, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid.

Det er ikke fattet noen avgjørelse vedrørende embargoene over det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2).

Les mer Hydros pressemelding: Den føderale domstolen løfter ett av to produksjonsembargoer mot Alunorte

1. mai

Tiltaket er rettet mot personer som bodde i Murucupi-området i Barcarena i februar 2018. Disse innbyggerne vil kunne motta midlertidige sosiale ytelser, som avtalt i TAC-avtalen mellom Hydro, Alunorte, delstaten Pará og Ministério Público.

12. april

Den føderale domstolen i Belem holder en rettshøring mellom Ministério Público og Alunorte for å diskutere produksjonsembargoene på Hydros aluminaraffineri Alunorte.

Under høringen ga Ministério Público og Alunorte retten en felles anmodning om å løfte produksjonsembargoene. Myndighetene i Para var representert ved statsadvokaten.

Les mer i pressemelding fra Hydro: Ministério Público og Alunorte med felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte produksjonsembargoene

4. april

Under høringen ga Ministério Público og Alunorte en oppdatering til dommeren om ekspertvurderingene på rapportene fra SEMAS/FADESP and ATECEL/University of Campina Grande (UFCG), som alle konkluderer med at Alunorte kan gjenoppta full drift.

Dommer Arthur Pinheiro Chaves besluttet å holde en ny høring 12. april 2019 hvor han vil få muligheten til å lytte til de tekniske ekspertene som har vurdert rapportene. Når en avgjørelse kommer er imidlertid fortsatt ikke klart.

26. mars

Alunorte inngår avtale med Ministério Público om å hente inn uavhengig teknisk ekspertise for å vurdere om rapporter fra SEMAS og University of Campina Grande, som begge konkluderer med at Alunorte trygt kan gjenoppta normal produksjon, er i samsvar med tekniske parametere og relevante, gjeldende regler.

Dersom tredjepartsvurderingen støtter konklusjonen har Ministério Público forpliktet seg til skriftlig å erklære overfor den Føderale domstolen i Belem at de ikke vil motsette seg en løfting av produksjonsembargoen. Avtalen definerer en tidslinje for vurderingen, som skal være ferdig i løpet av april. Avtalen inkluderer ikke en tidslinje for avgjørelsen som skal fattes av retten.

Les mer i pressemelding fra Hydro: Oppdatering på Alunorte-situasjonen

15. januar

De lokale miljømyndighetene i delstaten Pará, SEMAS, har utstedt et teknisk notat som bekrefter at Hydros aluminaraffineri Alunorte trygt kan gjenoppta normal produksjon. På bakgrunn av dette har SEMAS løftet produksjonsembargoen de tidligere påla Alunorte.

Løfting av embargoen fra SEMAS tillater ikke umiddelbar gjenopptakelse av full drift ved Alunorte, ettersom embargoen fra domstolen fortsatt gjelder.

"Beslutningen fra SEMAS er en viktig anerkjennelse av at virksomheten ved Alunorte er trygg."

— John Thuestad, konserndirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina

Read more in Hydro’s press release: SEMAS lifts Alunorte’s production embargo

2018

27. desember

Alunorte investerer både i utvidet lagringskapasitet for regnvann og forbedringer ved vannrenseanlegget. Det bygges nye bassenger, nye vannrørledninger, nye instrumenter for automatisering og kontroll, nye kameraer for overvåking av bassengene og et nytt vannbehandlingsanlegg.

Alunorte har også gått til innkjøp av nye uttrykningskjøretøy, som ambulanse, brannbil og pickup med gyroflex og høyttalere. Alunortes beredskapsplan har også blitt gjennomgått og inkluderer nå et samarbeid med lokalsamfunnet knyttet til uttrykning ved miljøhendelser.

Se video om forbedringene som har blitt gjort ved Alunorte i desember 2018 (på portugisisk/engelsk):

18. desember

Alunorte fullfører utlevering av matkort til beboere i området Murucupi i Barcarena. Utdelingen av matkort er regulert i TAC-avtalen, som er undertegnet av Hydro, Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og delstatsregjeringen i Pará. Distribusjonen ble fullført én dag før opprinnelig prognose.

18. desember

Den lovgivende forsamlingen i delstaten Pará avslutter sine undersøkelser av Alunorte og hendelsene under regnfallet i februar og offentliggjør sin rapport.

13. desember

Datasimuleringer utført av professorer ved Federal University of Campina Grande i Brasil viser at det ikke var overløp fra Alunortes rødslamdeponier i februar 2018. Den uavhengige studien konkluderer også med at Alunorte trygt kan produsere med full kapasitet når det gjelder behandling av spillvann.

Les mer i Hydros pressemelding Brasiliansk ekspertstudie viser at det ikke var overløp fra Alunortes rødslamdeponier i februar.

“Det er betryggende at vi nå har en tredjepartsstudie som viser at Alunorte trygt kan produsere med full kapasitet, og at de forbedringsprosjektene vi har igangsatt vil gjøre oss godt forberedt på enda kraftigere regn enn det vi opplevde i februar. Sammen med de rapportene og bekreftelsene som har kommet fra brasilianske myndigheter om at vi ikke har hatt overløp fra rødslamdeponiene våre, er denne studien en viktig bekreftelse på at Alunorte er i stand til å produsere trygt”

— John Thuestad, leder for forretningsområdet Bauksitt og Alumina i Hydro.

29. november

13. november

Om lag tusen Hydro-ansatte deltar i en fredelig demonstrasjon utenfor rettsbygningen i Belém til støtte for Alunorte og Albras og prosessen for å gjenoppta normal drift, trygge verdier og arbeidsplasser og for Hydros bidrag til bærekraftig vekst i Pará.

25. oktober

Det statlige miljødirektoratet IBAMA opphever forbudet mot bruk av DRS2 etter en gjennomgang av forespurt informasjon fra Alunorte og SEMAS, den regionale miljømyndigheten i delstaten Pará. Beslutningen om å oppheve forbudet kommer etter en ekstraordinær tillatelse IBAMA ga til Alunorte 5. oktober om å bruke sin topp moderne pressfilterteknologi i bearbeidingen av bauksittavfall (rødslam). Bruk av DRS2 i kombinasjon med pressfilterteknologi representerer den eneste bærekraftige løsningen for Alunorte på lang sikt.

Det at IBAMA har opphevet forbudet betyr ikke at Alunorte umiddelbart kan gjenoppta arbeidet med testing og idriftsetting av DRS2, ettersom forbudet fra den statlige domstolen fortsatt gjelder.

Les mer i Hydros pressemelding: «IBAMA løfter embargo på nytt bauksittrest-deponi ved Alunorte.»

“Det nye rødslamdeponiet, sammen med pressfilteret, utgjør verdens mest moderne teknologi for bearbeiding av rødslam. Vi vil videreføre dialogen med myndighetene for å be om tillatelse til å bruke det nye deponiet, ettersom dette er grunnleggende for en bærekraftig og fortsatt drift av raffineriet”

— Hydros konserndirektør for Bauksitt og Alumina, John Thuestad, i en pressemelding fra Hydro 26.oktober 2018, ‘IBAMA løfter embargo på nytt bauksittrest-deponi ved Alunorte

24. oktober

I forbindelse med resultatene for tredje kvartal kunngjør Hydro at kapasiteten i oppsamlingsbassengene ved Alunorte vil økes med 350 prosent innen utgangen av 2018.
Les mer her: Tredje kvartal 2018: Bedre resultat med høyere realiserte priser, økte kostnader.

9. oktober

Den regionale miljømyndigheten i delstaten Pará (SEMAS) støtter IBAMAs (statlig miljødirektorat under miljødepartementet) beslutning av 5. oktober.

Alunorte gjenopptar 50 prosent produksjon. Det er fortsatt usikkert når påbudet om produksjonsbegrensning og forbudet mot bruk av DRS2 blir opphevet.

Les mer i Hydros pressemelding: Alunorte gjenopptar produksjonen på halv kapasitet

 

5. oktober

Tusenvis av Hydro-ansatte deltar i en fredelig demonstrasjon i Barcarena til støtte for Alunorte og prosessen for å gjenoppta normal drift ved raffineriet, for å trygge verdier og arbeidsplasser og for at Hydro fortsatt skal kunne bidra til bærekraftig vekst i Pará.

5. oktober

Alunorte får ekstraordinær tillatelse fra IBAMA (statlig miljødirektorat under miljødepartementet) til å bruke de moderne pressfiltrene for å bearbeide avgangsmasse til rødslamdeponiet DRS1.

Les mer i Hydro pressemelding: Alunorte får autorisasjon til å bruke pressfilter som første skritt for å gjenoppta driften.

3. oktober

Den 29. september mottar Alunorte en rapport fra selskapets langtidsinnleide konsulentfirma om at rødslamdeponi DRS1 er trygt å bruke, og at det vil være det i mange måneder framover.

Den 3. oktober får Alunorte imidlertid ny beskjed fra konsulentselskapet om at det ikke lenger er trygt å bruke den delen av DRS1 som er i drift med trommelfilterteknologi.

Det tryggere, mer effektive og miljøvennlige rødslamdeponiet DRS2, og de tilhørende pressfiltrene, kan ikke brukes, ettersom det ble lagt ned forbud mot dette i mars da deponiet var i en innkjøringsfase. Ledelsen ved Alunorte tar beslutningen om å stenge ned produksjonen.

Les mer i Hydro pressemelding: «Alunorte annonserer full nedstenging av produksjonen.»

5. september

Alunorte undertegner to avtaler (TAC og TC) med delstatsregjeringen i Pará og Ministério Público, noe som representerer en milepæl for å gjenoppta normal drift ved raffineriet. Det foreligger fortsatt ingen tidsplan for når full produksjonen kan gjenopptas.

 • TAC krever visse tekniske forbedringer, uavhengige revisjoner av raffineridriften og betaling av matkuponger for familier som bor i det hydrografiske området rundt elva Murucupi.
 • TC omfatter ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i landsbyer i Barcarena.
 • Til sammen utgjør alle investeringene, kostnadene og bøtene 319 millioner BRL (640 millioner kroner), hvorav om lag 65 millioner kroner er knyttet til bøter.

Les mer i Hydros pressemelding: Alunorte undertegner avtaler med delstatsregjeringen i Pará og Ministério Público.

10. august

Den endelige rapporten fra komiteen for behandling og evaluering av respons på miljøforurensing i Barcarena, koordinert av stabssjef for republikkens presidentembete, blir offentliggjort. Rapporten fastslår at det ikke var lekkasjer eller overløp fra Alunortes rødslamdeponier som følge av det kraftige regnet i februar.

Rapporten fastslår at Alunorte viser god praksis i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, med blant annet tilbud om legehjelp, erkjennelse av tekniske feil, etablering av en egen kommunikasjonskanal for å motta klager og informasjon, i tillegg til gjennomføring av internrevisjon.

De viktigste anbefalingene til Alunorte gjelder tiltak for å forhindre brudd på menneskerettighetene, sikre mekanismer for effektiv deltakelse, åpenhet og klageadgang, opprettholde kriseberedskap for utdeling av drikkevann til lokalsamfunnene i nærheten i samarbeid med myndighetene, utrede konsekvenser av en hypotetisk brist i deponiene DRS1 og DRS2 og informere relevante myndigheter om disse, forberede tilsvarende beredskapsplaner, og sette i gang en ekstern vurdering av helserisiko.

18. juli

Bauksittgruven Paragominas foretar midlertidig permittering av 80 ansatte for opptil fem måneder, med mål om å opprettholde arbeidsplassene på lang sikt. Tiltaket ble godkjent på et møte i fagforeningen «Workers’ Trade Union of the Extractive Industries in Amapá and Pará» (STIEAPA).

Midlertidig permittering er tillatt i henhold til brasiliansk arbeidslovgivning, og respekterer den kollektive avtalen som er inngått med selskapets ansatte. Paragominas tilbyr et kompetanseutviklingsprogram for de ansatte det gjelder i permitteringsperioden.

I tillegg avsluttes kontrakten for 175 innleide arbeidere ved Paragominas.

Les mer i Hydros pressemelding: Paragominas permitterer 80 ansatte og reduserer med 175 innleide

14. mai

10. april

Albras, som normalt får alle sine aluminaleveranser fra Alunorte, reduserer produksjonen sin med 50 prosent.

Les mer i Hydros pressemelding: "Albras reduserer aluminiumproduksjonen med 50 prosent."

9. april

SGW Services og en intern Hydro-granskning presenterer sine konklusjoner. Studiene omfatter drift av rødslamdeponiene, vannrensesystemene og potensiell innvirkning på det eksterne miljø, i tillegg til en full gjennomgang av alle Alunortes lisenser.

Hovedkonklusjonene til den interne ekspertgruppen og SGW Services var følgende:

 • Det har ikke vært overløp fra rødslamdeponiene ved Alunorte
 • Det er ingen bevis for at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene omkring Barcarena etter det kraftige regnværet.

Basert på anbefalingene, iverksetter Alunorte tiltak på kort, mellomlang og lang sikt. Disse tiltakene omfatter:

 • Kortsiktige forbedringer av styringssystemene for vannrenseanlegget, vedlikehold av systemene, beredskapsplaner og opplæring
 • En investering på 500 millioner kroner (rundt 200 mill. BRL) i raffineriets vannbehandlingssystem, som vil øke rensekapasiteten med 50 prosent og lagringskapasiteten med 150 prosent
 • En oppdatering av beredskapsprosedyrer, blant annet en gjennomgang av rutiner for kommunikasjon med lokalsamfunn under og etter krisesituasjoner. Dette omfatter også opplæring for lokalsamfunnene i nærheten av Alunorte
 • Toksikologiske studier for å vurdere helsetilstanden til innbyggerne i nærheten av Alunorte
 • Vedlikehold og oppgradering av utstyr, inkludert muligheter til forbedringer som er identifisert i rapportene
 • Økt innsamling, testing, overvåking og analyse av miljø- og helsedata, herunder vannkvalitet
 • Etablering av en uavhengig juridisk enhet kalt Sustainable Barcarena Initiative, som vil ha sin egen organisasjon, stab og autonomi, finansiert av Alunorte
 • Denne enheten vil også gi opplæring, og etablere en offentlig plattform for overvåking og evaluering av data for å utvikle samfunns- og miljøprosjekter
 • I tillegg vil Alunorte fortsette utdelingen av rent vann i landsbyene Burajuba, Bom Futuro og Vila Nova.

9. april

For å støtte et bredt samarbeid for samfunnsutvikling i Barcarena, vil Alunorte investere 100 BRL (250 millioner kroner) i lokale samfunnsinvesteringer gjennom det nye Sustainable Barcarena Initiative.

Sustainable Barcarena Initiative settes opp som en egen juridisk enhet, med egen organisasjon, finansiert av, men uavhengig av, Alunorte.

“Målet vårt er å samle alle interessegrupper – akademia, næringsliv, myndigheter og ansatte – for å dele bekymringer, diskutere og prioritere de viktigste behovene i Barcarena-området. Vi tror dette kan bidra til å senke konfliktnivået i området og styrke lokalsamfunnenes evne til samfunnsutvikling.”

— Anne Lene Midseim, konserndirektør for samfunnsansvar i Hydro, på Hydros Kapitalmarkedsdag 29. november

20. mars

Alunorte arrangerer et åpent folkemøte i Barcarena for innbyggere i lokalsamfunnene og lokale organisasjoner og fagforeninger.

Les mer i Hydros pressemelding: "Hydro trapper opp arbeidet for å bli en troverdig partner i Barcarena."

“Hendelsene i Barcarena den siste tiden har gjort det klart at samfunnet rundt oss ikke mener vi er en partner man kan ha tillit til. Det vi har fått høre fra våre naboer er at vi ikke har vært tett nok på, og at de ikke har kunnet stole på den informasjonen vi har gitt. Dette er ikke måten vi ønsker å framstå på, og vi beklager dette sterkt. Hydro kan ikke lykkes dersom naboer og andre interessegrupper føler at selskapet svikter dem, og vi kan ikke løse disse problemstillingene alene.”

— Elise Must, leder for samfunnsansvar i Hydro

Flere nye tiltak som er iverksatt, eller som vil iverksettes i ukene framover i landsbyene Vila Nova, Burajuba og Bom Futuro blir presentert:

 • Ukentlige allmøter siden 26. februar, lokale samfunnsrepresentanter på besøk ved Alunorte 22. mars
 • Utdeling av drikkevann siden 26. februar og etablering av vannreservoarer siden 2. mars i samarbeid med sivilforsvaret
 • Samarbeid med lokale partnere, som vannverkselskapet Águas de São Francisco, for å finne en permanent løsning for vannforsyning. Tre møter er gjennomført så langt.
 • Helsetjenester i samarbeid med kommunen fra 2. til 13. mars, og igjen fra 19. mars. Dette omfatter kartlegging av lokale helseforhold fra hus til hus, diagnoser og behandling, i tillegg til prøver av vann og jord, utført av det nasjonale Røde Kors, som ble leid inn av Hydro for å gjøre dette.
 • En lokal frivillig organisasjon er leid inn som tredjepartsobservatør som følger alle møter og tiltak
 • En lokal frivillig organisasjon skal undersøke kvaliteten på jordsmonnet for jordbruksformål, og starter 9. april
 • Hydro skal etablere nytt anlegg for sortering av avfall som en del av det nye kommunale avfallsanlegget i Bom Futuro. Dette prosjektet ble startet i 2016. Den tekniske prosjekteringen er ferdig, og det ble holdt et oppstartsmøte 19. mars der samarbeidspartnerne startet et program for økt miljøbevissthet i Barcarena

19. mars

I forbindelse med en annen inspeksjon av Alunorte, oppdaget den regionale miljømyndigheten i delstaten Pará (SEMAS) at det var en ulisensiert forbindelse mellom kullageret ved aluminaraffineriet Alunorte og en lisensiert dreneringskanal fra det nærliggende aluminiumverket Albras. Dette innebar at regnvann som falt over kullageret ved Alunorte ikke ble ført til vannrenseanlegget, men ble ledet ut gjennom denne interne kanalen til Pará-elven. Etter inspeksjonen oppdaget Hydro en ekstra tilførsel av vann til denne kanalen fra et område der det tidligere ble oppbevart hydrat. Begge tilfellene av vanntilførsel til den interne kanalen er nå stengt.

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg ba om unnskyldning for dette i en pressemelding: «Hydro utvider gjennomgang, starter internrevisjon etter utslipp av ubehandlet regnvann fra Alunorte.»

Etter denne hendelsen utvidet Hydro omfanget på oppdraget til det uavhengige miljøkonsulentselskapet SGW Services. Hydro startet også en intern revisjon av lisensieringspraksis.

SGWs gjennomgang viste senere at utslippene gjennom Canal Velho og lekkasjen av regnvann fra raffineriområdet ikke har vært til skade for lokalsamfunnene eller hatt innvirkning på Pará-elven.

16. mars

Hydro kunngjør en oppgradering av vannrensesystemet ved Alunorte for 500 millioner kroner. Dette øker kapasiteten for rensing av vann med 50 prosent, og kapasiteten i oppsamlingsbassengene med 150 prosent, og gjør anlegget mer robust mot mer ekstreme værforhold i framtiden.

24. oktober 2018 kunngjør Hydro en ytterligere forbedring av Alunortes vannkapasitet. Kapasiteten i oppsamlingsbassengene ved Alunorte vil økes med 350 prosent innen utgangen av 2018.

Les mer i Hydros pressemelding "Hydro oppgraderer vannrenseanlegget på Alunorte."

“Lokalsamfunnene har ikke fått tilstrekkelig med informasjon og har derfor ikke funnet Hydro deres tillit verdig. Dette ber jeg om unnskyldning for. Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer."

— Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding fra Hydro 16. mars

16. mars

15-16. mars

Hydro iverksetter tiltak for å bevare arbeidsplasser ved Paragominas og Alunorte, og 1.000 ansatte går ut i kollektiv ferie i slutten av mars/tidlig i april. 600 ansatte som jobber ved Alunorte avvikler 10 dagers kollektiv ferie, mens 400 ansatte ved Paragominas avvikler 15 dagers kollektiv ferie.

Hydro vurderer for øyeblikket ikke permitteringer. «Selskapet bruker alle muligheter i form av rettslige skritt og organisering av arbeidet for å kunne opprettholde alle arbeidsplassene,» sier HR-direktør Douglas Rouzzi.

Les mer i Hydros pressemeldinger «Hydro iverksetter tiltak for å bevare arbeidsplasser i Paragominas» og «Hydro iverksetter tiltak for å bevare arbeidsplasser ved Alunorte.»

15. mars

Relevante myndigheter, inkludert det statlige miljødirektoratet IBAMA, bekrefter på en kongresshøring i Brasilia at Alunortes rødslamdeponier er intakt, og at det ikke har vært lekkasjer eller overløp fra disse.

14. mars

7. mars

Hydro engasjerer det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW til å utføre en uavhengig miljøgjennomgang av Alunorte. SGW er et internasjonalt anerkjent miljøkonsulentselskap, og ett av de ledende selskapene i Brasil på dette området.

SGW presenterer sine funn den 9. april.

Les mer i Hydros pressemelding: Hydro engasjerer SGW til å utføre uavhengig miljøgjennomgang av Alunorte.

5. mars

Hydro fortsetter å samarbeide med lokale institusjoner for å hjelpe landsbyene i Barcarena med tilgang til helsetjenester og vann. I de nærmeste landsbyene, Vila Nova, Burajuba og Bom Futuro, forplikter Hydro seg til å samarbeide med lokale aktører og sikre en tilfredsstillende vannforsyning. Vannet deles ut av sivilforsvaret og lokale kontraktører, og prosessen observeres av Peabiru Institute.

Hydro vil samarbeide videre med myndighetene og det sivile samfunnet for å finne kildene til vannforurensingen og løse andre vannrelaterte problemstillinger i Barcarena-regionen.

Røde Kors leies inn til å gjennomføre en kartlegging fra hus til hus for tilbud om helsetjenester og blodprøver. Målet er å etablere et utgangspunkt for helseeffektene og nivået på en eventuell eksponering for forurenset vann, basert på kliniske og laboratoriebaserte undersøkelser og toksikologiske tester.Røde Kors’ endelige rapport peker også på andre behov og ønskede helsetiltak i de aktuelle områdene.

Innen utgangen av november 2018 har resultatene ikke vist kliniske symptomer på metallforgiftning, men snarere tegn og symptomer som kan relateres til levekår.

3. mars

For å se situasjonen i Barcarena med egne øyne og møte den lokale ledelsen, reiser Hydros konsernsjef til Belém og Barcarena. Han besøker også de lokale landsbyene omkring Alunorte, inkludert Bom Futuro, et av lokalsamfunnene hvor Hydro og kommunen tilbyr gratis helsetjenester og drikkevann til befolkningen.

Les mer i Hydros pressemelding: Brandtzæg besøker Alunorte og lokale befolkningsområder.

“Hydro er svært bekymret over situasjonen og for befolkningen i dette området, og vi vil fortsette å bidra for å avhjelpe situasjonen, både på kort og lang sikt."

— Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding fra Hydro 24. februar

2. mars

Etter regnværet samarbeider Alunorte med lokale institusjoner for å gi humanitær hjelp til landsbyene Burajuba, Bom Futuro og Vila Nova i Barcarena.

Fra 2. mars blir helsetjenestene gitt i samarbeid med Barcarena kommune. Dette omfatter diagnoser og behandling og kartlegging fra hus til hus, i tillegg til prøver av vann og jord, utført av det nasjonale Røde Kors. I tillegg skaffer Alunorte leger/spesialister til det statsdrevne sykehuset.

Alunorte fortsetter å dele ut drikkevann til de lokale landsbyene som er påvirket av oversvømmelsene i samarbeid med sivilforsvaret.

Les mer i Hydros pressemelding: ‘Hydro addresses local community needs’.

1. mars

28. februar

Økt bekymring lokalt for at utslipp fra Alunorte har forårsaket forurensing. Hundrevis av lokale innbyggere protesterer utenfor Alunorte den 28. februar, med krav om at Hydros virksomhet i regionen må avvikles.

Basert på en anmodning fra statsadvokaten i staten Pará, gir en regional domstol Alunorte påbud om å redusere produksjonen med 50 prosent, grunnet bekymring for at regnet i februar har ført til lekkasjer fra Alunorte til elven like ved og forårsaket forurensing. Rettskjennelsen omfattet også påbud om å stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2, og en beslutning om at det ikke kan utstedes ny lisens før funksjonssikkerheten til DRS2 er kontrollert fullt ut.

Tidligere samme dag kom også det statlige brasilianske miljødirektoratet IBAMA med en kunngjøring som påla Alunorte å innstille driften av rødslamdeponiet DRS2. IBAMA gir Hydro en bot på 20 millioner BRL, fordelt på to bøter på 10 millioner BLR hver. Bøtene er knyttet til potensielt forurensende aktiviteter uten gyldig lisens ved rødslamdeponiet DRS2, og et dreneringsrør på Alunortes industriområde. Dreneringsrøret det vises til er et rør som ikke lenger er i bruk fra perioden da Alunorte-raffineriet ble bygget. Røret ble oppdaget i forbindelse med inspeksjoner etter det kraftige regnværet i februar.

26. februar

Den 24. februar fikk Alunorte beskjed fra SEMAS, det regionale miljødirektoratet i delstaten Pará, om at de hadde 48 timer på seg til å nå et krav om fribord i oppsamlingsbassenget for regnvann som dreneres fra rødslamdeponiene.

Fribordkravet innebar at Alunorte måtte ha en avstand på en meter mellom toppen av bassenget og vannivået som en sikkerhetsforanstaltning. Da Alunorte ikke greide å oppfylle dette kravet innen fristen SEMAS hadde angitt, påla SEMAS Alunorte å redusere produksjonen ved raffineriet med 50 prosent. Alunorte nådde fribordkravet den 27. februar.

Timer før SEMAS utstedte påbudet kom den brasilianske miljøvernministeren Jose Sarney Filho med en oppfordring til det statlige miljødirektoratet IBAMA om å iverksette nødvendige tiltak for å bøte på bekymringene om mulig forurensing av vannet i lokalmiljøet, inkludert bøter eller et mulig påbud om redusert aktivitet ved Alunorte.

Les mer i Hydros pressemelding: "Myndighetene i Pará varsler pålegg til Alunorte om å kutte produksjonen med 50%."

“Vi har tatt betydelige grep for å møte fristen for Alunorte, og vi vil fortsette med full styrke for å sikre at vi møter forventninger og krav. Vi vil fortsette vår dialog med lokale myndigheter for å sikre at vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre trygg og forsvarlig drift – med respekt for mennesker, miljøet og de lokalsamfunnene vi er en del av.”

— Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding fra Hydro 27. februar.

24. februar

Hydro etablerer en intern ekspertgruppe som skal sikre at alle fakta og forhold knyttet til regnværet 16.-17. februar blir kjent.

Les mer i Hydros pressemelding: «Hydro etablerer ekspertgruppe som skal se på situasjonen i Barcarena.»

Ekspertgruppen presenterte sine funn 9. april

“For oss er en trygg og forsvarlig drift det absolutt viktigste, og det gjelder over alt. Vi vil evaluere alle aspekter ved virksomheten vår ved Alunorte på en åpen måte, i tett samarbeid med relevante myndigheter.”

— Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg Brandtzæg i en pressemelding fra Hydro 24. februar.

Den interne ekspertgruppen skal gjøre følgende:

 • Fastslå effekten av regnværet på rødslamdeponienes funksjonssikkerhet, inkludert evnen til å behandle og fjerne overskuddsvann
 • Analysere og evaluere interne og eksterne data og informasjon knyttet til eventuell miljøpåvirkning i lokalsamfunnet
 • Foreslå forbedringer i systemer, prosesser og/eller organisasjon på kort og lang sikt

23. februar

For å hjelpe lokalsamfunnene som er rammet av oversvømmelse, samarbeider Hydro med kommunale og statlige organer for å distribuere drikkevann til landsbyene Vila Nova, Burajuba og Bom Futuro. Hydro samarbeider også med de samme lokalsamfunnene for å finne varige løsninger for tilgang til drikkevann.

Det tas initiativ til møter med ledere for lokalsamfunnene, og disse avholdes ukentlig.

Les mer i Hydros pressemelding: Hydro Alunorte fortsetter driften tross kraftig regn, gir støtte til lokalsamfunn’.

22. februar

Den 22. februar publiserer det brasilianske forskningsinstituttet IEC (Evandro Chagas Institute) en rapport, som hevder at Hydro har forurenset drikkevannet til de lokale landsbyene i området rundt anlegget. IEC publiserte også rapporter 24. februar og 28. mars,

der det blir hevdet at det har vært overløp av rødslam og at det ble funnet tungmetaller i det lokale drikkevannet.

En senere undersøkelse av Alunorte og konsekvensene av regnværet, utført av det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services og presentert 9. april, bestrider prøvetakingen og de analytiske metodene til IEC, og mener at resultatene i IECs rapporter ikke er konsekvente.

Tungmetallene som IEC har registrert, resultatene de legger fram, og tallene i rapportene deres, ligger alle under relevante grenseverdier. Verdiene i Evandro Chagas Institutes rapport er også under grenseverdiene i henhold til internasjonale retningslinjer for drikkevann fra Verdens Helseorganisasjon.

Les mer i Hydros pressemelding: ‘No disturbances in bauxite residue deposits after heavy rainfall in Barcarena’.

20. februar

Det blir etablert en ekstern komité i det brasilianske underhuset (Representantenes Hus) som skal undersøke mulige utslipp av avfallsstoffer i Barcarena. Anmodningen kom fra kongressmedlem Edmilson Rodrigues.

 

 

18. februar

I forbindelse med en inspeksjon av Alunorte, blir det oppdaget et rør (som ikke lenger er i bruk) i et hjørne av raffineriområdet med en sprekk i betongdekket, som gjorde at regnvann sivet gjennom til den andre siden av gjerdet.

Etter at røret er plugget og sikret, engasjerer Alunorte miljøkonsulentselskapet Enviro-Tec til å analysere vannet og jordsmonnet utenfor raffineriområdet. Rapporten fra Enviro-Tec konkluderer med at regnvannet som hadde lekket gjennom byggerøret ikke har hatt noen negativ innvirkning på jordsmonnet.

Se video om røret fra byggeperioden:

16-17. februar

Mer enn 200 mm regn blir registrert i Barcarena i løpet av en periode på 12 timer, der 150 mm kommer i løpet av bare to til tre timer.

Som et krisetiltak mens det kraftige regnværet står på, leder Alunorte delvis ubehandlet regnvann ut i Pará-elven gjennom en vannkanal kalt Canal Velho, Dette skjedde 17. februar og i perioden mellom 20. og 25. februar.

Den 13. mars ba Ministério Público, som har en rolle som statsadvokat og ombudsmann, om at inngangen til denne kanalen skulle forsegles med betong. Dette ble umiddelbart gjort av Alunorte.

Aluminaraffineriet Alunorte

 • Verdens største aluminaraffineri utenfor Kina
 • Hydro eier 92,1 prosent
 • Årlig produksjonskapasitet på 6,3 millioner tonn alumina
 • Mer enn 2000 ansatte
 • Alumina er et hvitt pulver som raffineres fra bauksitt, og som brukes som råvare i produksjon av aluminium.
 • Får bauksitt levert fra Paragominas-gruven (heleid av Hydro), og leverer alumina til hele verden, blant annet til aluminiumverket Albras, som ligger rett ved (51 prosent eid av Hydro).

14. februar

Noen dager før oversvømmelsen uttrykker innbyggere og media i Barcarena bekymring knyttet til Alunortes rødslamdeponier, og det går rykter i sosiale medier om lekkasjer fra deponiene.

Da regnet kom noen dager senere, så mye av flomvannet rødt ut, ettersom det tok farge av det lokale jernholdige jordsmonnet. Fordi rødslam også har rød farge, var det noen som trodde at flomvannet var forurenset med bauksittrester. Dette kan ha forsterket de lokale ryktene om at oversvømmelsen hadde påvirket deponiene for bauksittrester.

Se videoer om driften ved Alunorte og bauksittdeponiene (på portugisisk/engelsk):