Skip to content
sustainability and finance

Hvordan ‘bærekraftig’ og ‘økonomi’ kan gå hånd i hånd

'Bærekraft' og 'økonomi' kan høres ut som en motsetning. Hydros økonomidirektør Pål Kildemo snakker om hvordan man kan kombinere de to, til fordel for investorer, selskaper og samfunn.

pål kildemo

Det er et godt spørsmål. Og jeg vet at tankene blant mange finans- og økonomifolk vanligvis har vært at økonomi eller lønnsomhet og bærekraft ikke nødvendigvis går hånd i hånd. 

Hvorfor har det vært tilfelle? 

Jeg tror det er fordi mange forretningssaker for investeringer som har et langsiktig aspekt ikke har vært så enkle å beregne, slik de som kanskje har vært "mindre bærekraftige". Men på lengre sikt er jeg ganske klar på at det sannsynligvis er et sterkt forhold mellom disse to. 

Hva har forandret seg? 

Vel, det som har endret seg, er sannsynligvis forbrukernes interesse for bærekraftige produkter, og det faktum at vi nå ser en økende interesse for muligheten til å betale for produkter som er bærekraftige. Det har definitivt gjort det lettere å kombinere de to elementene. 

Lytt til  vår podcast Hydro Talks for mer om bærekraft og finans:

Men hvem sitt ansvar er det å drive bærekraft og hvordan kan finanssektoren drive bærekraftige investeringer? 

Vel, før vi går inn på det, tenker jeg at når vi snakker om bærekraft, vil jeg fokusere på hva bærekraftig økonomi er. For som med alle temaer om bærekraft som gir stor interesse, er det utfordringer og muligheter for virksomheten. Det er mange forskjellige definisjoner, ofte skreddersydd for å passe behovet for personen eller enheten som snakker om emnet. Og etter mitt syn er det to elementer av bærekraftig økonomi. Den ene er økonomi på markedet, som er produkter som gjøres tilgjengelig med bærekraftsaspektet. For eksempel grønne obligasjoner, grønne aksjer eller andre produkter eller elementer av bærekraft. Og den andre er rapporteringsdrevne transparenselementer, som inkluderer bærekraftsrapportering, den grønne P&L, tredjeparts bærekraftsvurderinger. Og når vi snakker om økonomi og bærekraft, må vi både fokusere på markedssiden, men også på åpenhetssiden. 

Hvem sitt ansvar er det å drive bærekraftig finansiering da? 

Jeg tror det er både selskapene fra åpenhets- og rapporteringssiden, men også finansmarkedene fra markedssiden. Hvis vi bare gjør tilgjengelige rapporter, benchmarking, visualiserer data for investorer og analytikere, og disse ikke blir omgjort til produkter for markedene å investere i, vil denne bevegelsen være tregere enn om begge parter jobber med dette. 

 

Har du sett en endring i investorenes interesse for bærekraft i din tid? Du har vært i Hydro lenge i investorforhold og i primærmetall, og nå er du tilbake som finansdirektør. Hva har du sett i løpet av disse årene? 

Det har definitivt skjedd en stor endring i ekstern interesse. For fem, seks år siden, da jeg jobbet med investor relations, brukte vi vanligvis tre til fem minutter på et møte om bærekraftsrelaterte emner. Nå i samme møte kan vi bruke 40 til 45 minutter på det emnet. Så det er definitivt en større interesse. Vi har flere og flere fond og lignende investeringer ut fra et bærekraftperspektiv. Og vi får også flere og mer utfordrende spørsmål om emnet. Så det har helt klart skjedd et skifte. Jeg tror et annet område der du virkelig kan se at det er i prisingen av bærekraftige selskaper. Du har mindre grønnere selskaper, som nå handler til mye høyere multipliser og premier sammenlignet med selskaper som ikke anses å være bærekraftige.


Så du mottar spørsmål fra investorer. Hvilken type spørsmål? 

Vel, det kan vanligvis være relatert til hvilke planer du har, innenfor alle de forskjellige FN-bærekraftkriteriene? Hva gjør du for livet over vann? Hva gjør du for livet under vann? Hva gjør du for klimaet? Hva gjør du for sysselsetting, skolegang osv. Det er over hele linja. Og typisk varierer det litt fra investor til investor.

Men synes du investorer er definitivt dyktige i disse spørsmålene? 

Det har vært en enorm økning i dyktighet der. Og vanligvis har du avdelinger i større investor-hus som fokuserer på dette. Så hvis den generelle analytikeren ikke er rask på alle emner, har de alltid noen med det ekstra kompetansenivået, som sørger for at de trykker på de riktige knappene. 

Men hvordan kan vi sikre sikkerhet om hva som egentlig er en bærekraftig investering? 

Det er et av de vanskeligste spørsmålene. Fordi vi i dag har mange forskjellige, det du vil kalle taksonomier når det gjelder bærekraft. Og du skulle tro at det er lett å si at dette enten er bærekraftig eller ikke bærekraftig. Men det som kan være bærekraftig for ett selskap, er ikke nødvendigvis for et annet. Ser du for eksempel på Hydro. Vi slipper ut CO2 fra smelteverkene våre, og hvis du bare som en ekstern part fokuserer på den delen av virksomheten, kan du anse oss for et ikke-bærekraftig selskap. Men så produserer vi vannkraft og vi produserer aluminium basert på vannkraft, som har et helt annet fotavtrykk fra mange av verdens virksomheter, som produserer basert på kull. Så på den måten vil du si: 'Vel, kanskje Hydro er litt mer bærekraftig enn en kullfyrt produsent.' Og så har du hele livssyklusaspektet, produktene våre, de er lettere, de reduserer vekten når de blir satt i biler, de er uendelig resirkulerbare. Hvis du legger det aspektet inn i det også, så er vi mer bærekraftige enn andre typer materiale, sammenlignet med om du bare ser på en del av prosessen vår. Og det er ikke greit å lande på hva som er bærekraftig og hva som ikke er. Men det var heller ikke regnskapsregler da de ble satt opp i første omgang, da man først startet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Du hadde en ramme, og så utviklet du den gradvis gjennom årene. Og jeg tror det samme vil skje for bærekraftige beregninger. 

Kommer du ofte inn i diskusjoner med investorene om hva du vil kalle bærekraftig, og da blir du utfordret på det? 

Å ja. Hele tiden. Og det er ikke diskusjonen i et negativt aspekt, det er mer en opplysningsprosess. For det som er tydelig fra oss internt i Hydro er ikke klart når du først ser på selskapet utenfra. Så igjen, hvis du bare ser på de totale tonnene med CO2-utslipp, kan du ha ett syn. Men når du ser hele historien, endres det litt. Og det er veldig viktig for oss å jobbe videre mot EU, overfor andre myndigheter, for å sikre at når vi definerer en felles taksonomi, at taksonomien er relevant for alle selskaper, og ikke fokusert på en bestemt gruppe eller et segment av et selskap. 

Og fra et Hydro-synspunkt, kan du gi noen eksempler på hvordan du jobber med bærekraft i økonomi, og også hvordan du beviser bærekraftig virksomhet? 
 
Vi har mange forskjellige eksempler, og jeg vil kanskje starte med en som er veldig finansrelatert. Som du vet, må vi finansiere driften fra tid til annen. Vi signerte nylig en ny revolverende kredittfasilitet, som i utgangspunktet er tilgjengelige midler til å trekke på hvis markedene beveger seg mot oss. Og her bestemte vi oss for å knytte marginen vi betaler for å samle inn pengene hvis vi trengte, til reduksjonene av CO2-målene vi har. Så hvis vi er i stand til å levere på våre CO2-reduksjonsmål, betaler vi et lavere landingsgebyr enn om vi ikke er i stand til å levere på dem. 

Hvor mye kan du spare ved å gjøre dette og nå dine bærekraftsmål? 

Du kan lagre noen basispoeng når det gjelder marginberegningen. Selvfølgelig, på slutten av dagen, er det ikke det som vipper selskapet i den ene eller andre retningen. Men jo flere insentiver du setter på plass, desto større blir koblingen mellom bærekraft og lønnsomhet, og jo lettere er det å sikre at vi presser gjennom med bærekraftsinvesteringene. 

Ser du en økt interesse for slike forhold på finansieringssiden? 

Å, ja, definitivt. Bare nylig har vi utstedt nye obligasjoner i lys av den pågående COVID-19 situasjonen. Vi hadde mange diskusjoner om dette skulle ha vært grønne obligasjoner og potensialet for å gjøre det fremover. Så igjen kommer du tilbake til disse taksonomidiskusjonene og mangelen på en klar tilpasning til taksonomi, på hva som er grønne obligasjoner og hva som ikke er, så det er en interesse. Derfor må vi også bevege oss raskt for å sikre at det er en måte å måle bærekraft på en justert måte, slik at ikke alle kan kalle obligasjoner 'grønne' obligasjoner. 

Når du diskuterer denne typen finansiering med banker og andre, hvem begynner et slikt forhold - er det oss som et selskap eller er det bankene selv? 

Da de kom til revolverende kredittfasilitet, startet vi den. Det passet godt inn under vårt nye oppsett for bærekraft og lønnsomhet. Da vi hadde den siste obligasjonsveien, var det noen av investorene som startet den. I utgangspunktet sa de at vi gjerne vil låne ut til Hydro, og vi vil gjøre det i et grønnere perspektiv. Vi tror at mange av de målrettede forbedringene man gjør under bærekraftoverskriften, er noe som kan kvalifisere for grønt utlån. Så noen ganger er det oss, noen ganger er det markedene, og selvfølgelig, noen ganger er det tredjeparter. 

Hva kan utfordringene være med å utforme en taksonomi med bærekraftmål når vi setter et europeisk rammeverk for bærekraftig finansiering? 

Jeg tror det er litt tilbake til temaet vi berørte tidligere, at bærekraft kan være forskjellig mellom ulike selskaper. Noen som blir litt mindre uholdbare, er også sannsynligvis den rette tingen å gjøre fra et bærekraftperspektiv. Og jeg tror frykten er at du kan ende opp med taksonomier og definisjoner som bare favoriserer de selskapene som er 100% bærekraftige over hele verdikjeden. Og dermed mister du potensialet til å bruke disse tiltakene for å få selskaper til å endre seg. Og jeg synes det er et interessant tema å ta på fordi du kan nærme deg bærekraft og økonomisk bærekraft på to måter. Enten kan du si at vi bare ekskluderer alle selskaper som ikke samsvarer med en viss del av kriteriene. Og det kan fungere bra i deler av verden, der det ikke er noe alternativ for å tiltrekke seg kapital utenfor regionen. Men hvis du velger den tilnærmingen for de fleste generelle markeder, vil disse sannsynligvis få finansiering fra et annet sted, kanskje til noe høyere kostnader, men du hjelper ikke nødvendigvis med å endre. 

Så ideen er å drive forandring og endring i atferd i stedet for å bare belønne de som allerede har forandret seg. 

Nøyaktig. Ekskluderingsprinsippet er ett. Det andre prinsippet er i utgangspunktet å si at vi vil bruke disse tiltakene for å hjelpe bedrifter med å endre seg, slik at du får tilgang til bærekraftig kapital og lignende, gitt at du gjør dette, dette og dette. Du kan ta det et skritt videre. Du kan si at det sitter mye passiv kapital i disse dager, og i utgangspunktet hvis kapitalen skulle investeres med bærekraft i tankene, kan kapitalen påvirke beslutninger som tas i styrer eller andre arenaer for å sikre at selskapene endres i stedet for bare å ekskludere dem. 

Er det behov for regelverk for å drive interesse for bærekraft fra investorenes side og fra finanssektoren? Og i utgangspunktet er bærekraftig økonomi en «finans-hype», eller er det kommet for å bli? 

Generelt er jeg ikke en stor fan av håndhevede regler på markedene. Og jeg tror det vi har sett de siste årene er at dette sannsynligvis ikke er «finans-hype» og noe som endrer markedet. Så med eksempelet på interessen du ser for grønnere selskaper, selv i denne COVID-19-situasjonen, har de ikke falt mer enn andre typer selskaper, slik du vanligvis så etter dot-com-boblen. Jeg tror du kan si at det er et underliggende ønske om å drive dette videre, selv om markedene beveger seg litt mot deg. Så på slutten av dagen er jeg mer positiv til å legge krefter i hendene på markedene og ikke nødvendigvis prøve å håndheve dette. 

Lytt til  vår podcast Hydro Talks for mer om bærekraft og finans:

Recommended for you