Skip to content

Revisjonsutvalget

Består av fire av styrets ni medlemmer. Revisjonsutvalget oppfyller norske krav til uavhengighet og kompetanse.

Revisjonsutvalget bistår styret i saker som gjelder integriteten i selskapets regnskaper, regnskapsrapporteringsprosesser og internkontroll, selskapets risikovurdering og risikostyring knyttet til finansiell rapportering, ekstern revisors kvalifikasjoner, uavhengighet og resultater, og internrevisjonens arbeid knyttet til internkontroll over finansiell rapportering.

For å sikre internrevisjonens uavhengighet rapporterer leder for internrevisjonen formelt til styret gjennom revisjonsutvalget.

Revisjonskomiteen har en policy om forhåndsgodkjenning av avtaler med selskapets eksterne hovedrevisor og andre eksterne revisorer for å sikre revisors uavhengighet.