Skip to content

Styringsprinsipper og verktøy

Hydros overordnede mål er å skape verdier for aksjonærene gjennom tilfredse kunder og motiverte og kompetente ansatte. Selskapet har definert to hovedprosesser som skal sikre at målet oppnås både på kort og lang sikt.

Virksomhetsstyring

Portefølje-, strategi- og forretningsplanleggingsprosessen omhandler strategisk og operativ planlegging og resultatoppfølging. Planarbeidet tar utgangspunkt i selskapets ambisjoner og verdier. Det er grunnlaget for strategier og tiltak som resulterer i forretningsplaner på alle nivåer. Hydro har etablert måltall for virksomhetene som inkluderer økonomi, personal og HMS i tillegg til enhetsspesifikke mål.

Som en integrert del av Hydros årlige forretningsplanlegging beskriver prosessen hvordan Hydro evaluerer og utvikler sine personalressurser. Målet er å utvikle potensialet både i den enkelte medarbeider og i organisasjonen som helhet.

Risikostyring er integrert i all strategisk planlegging og rapportering. For enkelte risikofaktorer, som fare for liv og helse, er eksponeringen redusert til et minimum.

Hydro gjennomfører risikovurderinger når selskapets verdier eksponeres. Risikostyring omhandler alt som påvirker verdiskapingen, blant annet strategi, finans, kommersielle forhold, organisasjon, HMS, omdømme, samfunnsansvar, regelverk og juridiske spørsmål.

Konserndirektiver og etiske retningslinjer

Hydros styringssystem er basert på at ansvar er delegert til forretningsområdene og til sentrale, operative konsernfunksjoner innenfor finans, skatt og regnskap. For å ivareta en enhetlig og høy standard har Hydro nedfelt felles krav i selskapets konserndirektiver. De er obligatoriske for alle deler av organisasjonen og bygger på The Hydro Way.

Direktivene omfatter blant annet strategi- og forretningsplanlegging, økonomi, risikostyring, organisasjons- og medarbeiderutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt etikk og sosialt ansvar. Innholdet er tilgjengelig for alle ansatte på Hydros intranett og gjennom e-læringsprogrammet "Du og Hydro".

Varslingskanal

Hydros retningslinjer skal sikre at alle i selskapet utfører sine aktiviteter på en etisk måte og i samsvar med gjeldende lovgivning og Hydros standarder. De ansatte oppmuntres til å drøfte bekymringer og klager med sin nærmeste overordnede ved mulige brudd på Hydros bestemmelser. Når dette ikke anses å være hensiktsmessig, har alle tilgang til en varslingskanal gjennom selskapets internrevisjon med rapportering til styrets revisjonskomité. Det er mulig å ta opp saken anonymt. Ansatte som varsler i god tro, skal være beskyttet mot enhver straffesanksjon som følge av varslingen. Selskapets etiske retningslinjer er godkjent av styret og gjelder for styrets medlemmer, alle ansatte og styremedlemmer i alle datterselskaper.

Åpenhet og kommunikasjon

Hydros bedriftskultur er rotfestet i prinsippet om ærlighet og respekt for andre mennesker. Selskapets evne til å drive effektivt både i det norske markedet og internasjonalt krever en konsekvent og profesjonell kommunikasjon. Derfor følger Hydro prinsippet om åpenhet, ærlighet og lydhørhet når vi samhandler med relevante interessegrupper.