Skip to content

Vedtekter

(sist endret 6. mai 2015 – i kraft 6. mai 2015)

§ 1
Selskapets navn er Norsk Hydro ASA.

§ 2
Selskapets formål er å drive industri, handel og transport, og å nyttiggjøre energi og råstofforekomster, samt å drive annen virksomhet i forbindelse med disse formål. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre foretagender.

§ 3
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4
Aksjekapitalen er NOK 2 271 760 107,048 fordelt på 2 068 998 276 aksjer hver pålydende NOK 1,098. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen. Styret kan nekte transport og ta andre nødvendige skritt for å hindre at overførsel av aksjer skjer i strid med de begrensninger som følger av norsk lovgivning.

§ 4 A
I tilfelle av utvidelse av aksjekapitalen og forutsatt at den på vedkommende tidspunkt gjeldende norsk lov tillater det, er det ved enhver slik aksjeutvidelse forbeholdt fortrinnsrett til tegning på de av styret fastsatte tegningsvilkår for inntil  
a) 0,83 % av utvidelsen for innehaverne av de 83 ikke innløste stiftersertifikater og inntil
b) 2,79 % av utvidelsen for innehaverne av de 4.343 ikke innløste tegningssertifikater.

Disse fortrinnsrettigheter gjelder ikke hvor forhøyelsen foretas for å tildele aksjer til tredjeparter som vederlag for tilskudd av verdier, som de gjør til selskapet. Sertifikatene kan omsettes uavhengig av aksjene.

§ 5
Selskapets styre består av 9 til 11 medlemmer som velges av bedriftsforsamlingen for inntil to år ad gangen. Bedriftsforsamlingen velger styrets leder og nestleder for samme tidsrom.

Opphører et styremedlems verv i valgperioden, kan bedriftsforsamlingen velge et nytt medlem med funksjonstid i den gjenstående del av vedkommende periode.

§ 5  A
Valgkomiteen består av minimum tre og maksimum fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år ad gangen. Dersom leder av valgkomiteen fratrer sitt verv i valgperioden, kan valgkomiteen velge ny leder blant valgkomiteens medlemmer med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode.

Styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om aksjonærenes valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og om honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomiteen og om honorar til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer.

Etter forslag fra bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer vedtar generalforsamlingen retningslinjer for valgkomiteen.

§ 6
Styret kan gi styremedlem, konsernsjef eller bestemt betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma og herunder tildele prokura. Styret kan bestemme at rett til å tegne selskapets firma bare kan utøves av flere i fellesskap.

§ 7
Selskapets bedriftsforsamling består av 18 medlemmer, som velges for inntil 2 år ad gangen. 12 av medlemmene og 4 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen, mens 6 av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder for inntil to år om gangen.

§ 8
Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og bedriftsforsamlingens egne beslutninger.

Bedriftsforsamlingen kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Etter forslag fra styret treffer bedrifts­forsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser eller rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

§ 9
Innkalling til generalforsamling foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. 

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på general­forsamlingen og som er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, trenger ikke å sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få kostnadsfritt tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen fem dager før generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet av de aktuelle aksjer er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av bedriftsforsamlingens leder eller i dennes fravær av nestlederen.

§ 10
Den ordinære generalforsamling skal:
a) godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,
b) velge aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til bedrifts­forsamlingen,
c) behandle andre saker som er angitt i innkallingen.