Skip to content

Vedtekter

Vedtatt av generalforsamlingen 10. mai 2022.

§1
Selskapets navn er Norsk Hydro ASA.

§2
Selskapets formål er å drive industri, handel og transport, og å nyttiggjøre energi og råstofforekomster, samt å drive annen virksomhet i forbindelse med disse formål. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre foretagender.

§3
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§4
Aksjekapitalen er NOK 2 271 760 107,048 fordelt på 2 068 998 276 aksjer hver pålydende NOK 1,098. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen. Styret kan nekte transport og ta andre nødvendige skritt for å hindre at overførsel av aksjer skjer i strid med de begrensninger som følger av norsk lovgivning.

§4A
I tilfelle av utvidelse av aksjekapitalen og forutsatt at den på vedkommende tidspunkt gjeldende norsk lov tillater det, er det ved enhver slik aksjeutvidelse forbeholdt fortrinnsrett til tegning på de av styret fastsatte tegningsvilkår for inntil 

a) 0,83 % av utvidelsen for innehaverne av de 83 ikke innløste stiftersertifikater og inntil

b) 2,79 % av utvidelsen for innehaverne av de 4.343 ikke innløste tegningssertifikater.

Disse fortrinnsrettigheter gjelder ikke hvor forhøyelsen foretas for å tildele aksjer til tredjeparter som vederlag for tilskudd av verdier, som de gjør til selskapet. Sertifikatene kan omsettes uavhengig av aksjene.

§5
Selskapets styre skal bestå av 9 til 12 medlemmer.  De aksjonærvalgte medlemmene av styret velges av generalforsamlingen for inntil to år ad gangen.

§5A
Valgkomiteen består av minimum tre og maksimum fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år ad gangen. Dersom leder av valgkomiteen fratrer sitt verv i valgperioden, kan valgkomiteen velge ny leder blant valgkomiteens medlemmer med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode.

Styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomiteen og om honorar til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen vedtar retningslinjer for valgkomiteen.

§6
Styret kan gi styremedlem, konsernsjef eller bestemt betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma og herunder tildele prokura. Styret kan bestemme at rett til å tegne selskapets firma bare kan utøves av flere i fellesskap.

§7
Innkalling til generalforsamling foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, trenger ikke å sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få kostnadsfritt tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen.  

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

§8
Den ordinære generalforsamling skal:

a) godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,

b) velge aksjonærvalgte medlemmer til selskapets styre, og

c) behandle andre saker som er angitt i innkallingen.