Skip to content

Hydros miljøstrategi for 2030 og langsiktige miljøambisjoner understreker vårt forbedringsarbeid på en rekke sentrale utfordringer som finnes i aluminiumsindustrien.

Vi har satt en ambisjon om å ikke oppnå noe netto tap av biologisk mangfold i nye prosjekter på tvers av Hydros forretningsområder, og langsiktige ambisjoner om å eliminere deponering av utvinnbart avfall og behovet for permanent lagring av bauxittrester.

Alle Hydros anlegg følger våre egne interne retningslinjer og prosedyrer knyttet til miljøledelse, støttet av omfattende styringssystemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS), revisjonsprogrammer, opplæring og bevisstgjøringsinitiativer. I tillegg er flertallet av fabrikkene våre ISO 14001-sertifisert, og mange har mottatt sertifisering i henhold til ASI's Performance and Chain of Custody standards .

Hydros 2030 miljøstrategi legger vekt på vårt forbedringsarbeid på en rekke sentrale utfordringer som finnes i aluminiumsindustrien.

Biologisk mangfold

Påvirkninger på biologisk mangfold kan oppstå i hele verdikjeden av aluminium som følge av endring i arealbruk og utslipp av skadelige utslipp til luft, land og vann. Det er Hydros ansvar å identifisere og redusere disse potensielle påvirkningene og sikre at det ikke oppstår varig skade på miljøet.

Vår mest betydelige innvirkning på det biologiske mangfoldet er ved vår gruve i Paragominas i delstaten Pará i Nord-Brasil, hvor skogen ryddes for bauxittgruvedrift. Et rehabiliteringsprogram er for tiden på plass for å overvåke den lokale floraen og faunaen og gradvis rehabilitere gruveområdene når de frigjøres fra operasjoner. Rehabiliteringsprogrammet støttes av forskning på biologisk mangfold utført av et konsortium av lokale brasilianske universiteter i samarbeid med Universitetet i Oslo og Hydro.

Mål:

Avfall

Avfall er et biprodukt av aluminiumproduksjonsprosessen og genereres i alle ledd i verdikjeden. Vår tilnærming til avfallshåndtering er basert på reduksjonshierarkiet: finne måter å unngå, minimere og resirkulere avfall i stedet for å sende det til deponi. I 2020 ble 67% av det farlige avfallet i Hydro gjenvunnet og 84 % av det ikke-farlige avfallet, unntatt intern lagring av avgangsmasser og bauksittrester.

Et stort bidrag til Hydros totale avfallsproduksjon er knyttet til vår gruve- og raffineringsvirksomhet. Den utvunne bauxitten må vaskes før videre prosessering, noe som genererer avgangsmasser som lagres i dedikerte avgangsdammer ved vår gruvedrift. Bauksittrester er et biprodukt av aluminiumoksydraffineringsprosessen. Dette vaskes, avvannes og lagres i egne lagringsområder for bauksittrester.

En ny metode for lagring av bauxittavgangsmasser, kalt Tailings Dry Backfill, legger etterbehandlingsavfallet tilbake dit bauxittmalmen opprinnelig ble utvunnet, og erstatter dermed behovet for nye avgangsdammer.

Produksjon og avhending av farlig brukt Spent Potlining (SPL) er en utfordring for primæraluminiumsprodusenter i hele vår bransje. I Hydro søker vi å resirkulere så mye av denne SPL som mulig, og ansvarlig deponere resten på en trygg og sikker måte.

Mål:

Luftutslipp

Utslipp til luft er også et biprodukt av aluminiumproduksjonsprosessen og genereres i alle ledd i verdikjeden. Viktige luftutslipp generert av vår virksomhet inkluderer fluorider, svoveldioksid, nitrogenoksider, polysykliske aromatiske hydrokarboner og partikler. Utslipp til det ytre miljø minimeres gjennom behandling av avløpsgassene før de slippes ut i miljøet.

Mål: