Skip to content

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen er en integrert del av våre daglige aktiviteter. Vi er forpliktet til å tilby en sunn og trygg arbeidsplass for våre ansatte, entreprenører og besøkende. Vi fremmer og forbedrer deres velvære, og driver våre installasjoner uten å skade lokalsamfunnene der vi opererer.

Sunne og trygge arbeidsforhold er anerkjent som en menneskerettighet og adressert av disse organisasjonene (eksterne lenker):

Ledelsessystem for yrkessikkerhet og helse

HSE system

Hydro har utviklet et omfattende helse- og sikkerhetsstyringssystem, og våre produksjonssteder er sertifisert i henhold til internasjonalt anerkjente helse- og sikkerhetsstandarder.

Vi omfavner digitale verktøy der det er mulig og har utviklet avanserte hendelseshåndteringsverktøy, selvevalueringssystemer, risikostyringsprosesser etc. alt lett tilgjengelig.

Vi tror at alle skader og yrkessykdommer kan unngås.

Ingen styringssystem eller policy alene kan garantere helse og sikkerhet, men gjennom en kombinasjon av et sunt og trygt arbeidsmiljø, beste praksis innen helse- og sikkerhetsledelse, en fullt engasjert arbeidsstyrke fokusert på velvære for seg selv og sine kolleger, og engasjert og synlig ledelse, er målet om null skader og yrkesmessige helseproblemer innen rekkevidde.

Hydro er anerkjent for sine enestående prestasjoner innen helse og sikkerhet, demonstrerer en sterk følelse av ansvar for mennesker og for sitt bidrag til et mer levedyktig samfunn gjennom innovasjon og effektiv produksjon.

Arbeidshelse

Vår tilnærming til å forbedre arbeidshelse er basert på arbeidsmiljørisikovurderinger, som dekker fysiske, kjemiske og psykososiale risikoer. For å forebygge yrkesmessig uhelse har vi utviklet og implementert:

 • Kontroller for farlige materialer med spesielt fokus på kreftfremkallende, mutagene og giftige for reproduksjonsstoffer (CMR)
 • Støyreduserende aktiviteter
 • Ergonomisk forbedring med fokus på forebygging av muskel- og skjelettplager
 • Helse- og velværeprogrammer, inkludert psykososial risiko og etablering av et globalt helseteam

Sikkerhet

Å garantere sikkerheten til alle ansatte, entreprenører og besøkende på våre nettsteder er vår førsteprioritet.

Vi streber etter å skape et trygt arbeidsmiljø og fremme trygg atferd blant våre ansatte og kontraktører.

Vår tilnærming til å forbedre sikkerhetsytelsen er basert på risikostyring, lederegenskaper og engasjement ute på fabrikkene.

Vi fokuserer på alle hendelser og har prosesser på plass for å finne rotårsaker og gjøre korrigerende tiltak, og de alvorligste hendelsene omtales som høyrisikohendelser (HRI) og har en fokusert respons.

For å unngå de mest alvorlige HRI har vi implementert våre prosedyrer for forebygging av dødsfall ved å legge vekt på syv kritiske emner:

 • Energiisolasjon
 • Fallforebygging
 • Mobilt utstyr
 • Overhead kraner
 • Jobb i trange rom
 • Sikkerhet ved smeltet metall
 • Entreprenørledelse

Vårt viktigste mål er null dødsfall og livsendrende skader, men vi forplikter også mye av vår innsats for å forebygge alle skader. Mange av våre fabrikker i de 40 landene hvor vi opererer opplever null skader over tid, men skader oppstår, og noen er alvorlige, og vårt engasjement er urokkelig i jakten på null skader.

Nødsituasjon og sikkerhet

Evnen til å reagere og respondere positivt for å forebygge og redusere skader, skader på miljøet, eiendom og Hydros omdømme er vårt viktigste mål når vi håndterer nød- eller krisesituasjoner.

Vi opprettholder nød- og kriseplaner som er utformet for å håndtere alle typer nødsituasjoner som kan skape en umiddelbar eller potensiell trussel mot:

Liv eller helse til bedriftens personell, annet personell på bedriftens område eller offentligheten.

 • Miljøet
 • Selskapets eiendeler eller offentlig eiendom
 • Den kommersielle virksomheten til selskapet
 • Troverdighet og image

Våre beredskapsplaner muliggjør en effektiv respons på høyrisikohendelser og kriser, og sikrer en effektiv, sammenhengende, integrert og rettidig respons på enhver forretningsavbrudd, uavhengig av omfang eller kompleksitet og opprinnelsen.

Sikkerhet innen Hydro leveres og implementeres gjennom en proaktiv sikkerhetsrisikostyringsprosess, som har fokus på analyse, for å muliggjøre hensiktsmessige avbøtende tiltak og nøyaktig og rettidig beslutningstaking.

Sikkerhetsstyringsprosessen vår er i samsvar med de frivillige prinsippene for sikkerhet og menneskerettigheter og ISO 18788 (Management System for Private Security Operations), som inkluderer både internasjonale og bransjebestemte praksiser.

Opplæring i sikkerhetsbevissthet for reisende er tilgjengelig for alt Hydro-personell og spesielt utviklet for de som reiser ofte som en del av sin rolle. Denne opplæringen fremhever truslene som Hydro-personell kan møte og beskriver hvordan god reiseplanlegging kombinert med fornuftige forholdsregler kan hjelpe oss med å holde oss trygge og være trygge når vi reiser.

Kontakt oss for spørsmål om Hydros bærekraftprogram.