Skip to content

– Vi er glade for at EU i de reviderte retningslinjene for CO2-kompensasjonsordningen legger til rette for fortsatt produksjon av lavkarbonaluminium i Norge for et verdensmarked som stadig etterspør mer av våre produkter, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro.

– For Hydros fornybarbaserte aluminiumsproduksjon vil forutsigbar og robust kompensasjon av det faktiske CO2-påslaget i kraftprisene, utgjøre et svært viktig bidrag for å kunne opprettholde og videreføre driften, sier Aasheim.

Første periode for CO2-kompensasjon startet i 2013 da aluminium ble inkludert i EUs kvotesystem ETS (Emission Trading Scheeme), og utløper ved årsskiftet.

Hilde Merete Aasheim
Konsernsjef Hilde Merete Aasheim

Ordningen kompenserer aktørene som slipper ut minst klimagasser og gir økonomisk støtte til kraftkrevende industri som er utsatt for karbonlekkasje. Dette skal motvirke at europeisk industri flytter produksjon til land som ikke har like streng klimapolitikk og at klimagassutslippene totalt blir høyere.

– EU anerkjenner aluminium som en viktig råvare i klimasatsingen frem mot 2050. Slik vi ser de reviderte retningslinjene har EU lyttet til innspillene gitt fra Norge og Regjeringen. Samtidig gir EU norske myndigheter stor frihet til å ivareta norske interesser. Gjennom å implementere ordningen fullt ut i Norge kan dermed norske myndigheter opprettholde konkurranseevnen til norsk industri som konkurrerer internasjonalt. Det er viktig for mange norske arbeidsplasser, sier Aasheim.

Etter at EU nå har fastsatt rammene for ordningen er det medlemslandene, og Norge gjennom EØS-avtalen, som beslutter nasjonale retningslinjer som må godkjennes av EU-kommisjonen. Norske retningslinjer må notifiseres til ESA for godkjennelse.

Aluminium er på EUs liste over råvarer som skal bidra til «Green deal» med målsetning om å gjøre Europa klimanøytral i 2050. Hydro produserer rundt 1 million tonn aluminium i Norge basert på vann- og vindkraft, og som har blant verdens laveste karbonfotavtrykk. Dette skjer ved metallverkene i Sunndal, Årdal, Høyanger, Husnes og Karmøy. Hydro har innen EU også aluminiumproduksjon i Tyskland og Slovakia.

Hydro mener Norge har forutsetningene til å skape verdens grønneste metallindustri. Norske lavkarbonprodukter kan spille en avgjørende rolle for å redusere globale CO2-utslipp og møte den økende etterspørselen etter disse produktene på tvers av en rekke sektorer.

Kontakt