Styring og ledelse

Strategier og mål er utarbeidet på bakgrunn av et integrert styrings- og ledelsessystem. Virksomhetsstyringen er utformet for å sikre verdiskaping og gode kontrollmekanismer. Hydro følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av oktober 2010.

Eierstyring og selskapsledelse omhandler mange temaer. Vi har valgt å strukturere omtalen av disse under fire overskrifter:

  • Vedtekter – vedtektene til Norsk Hydro ASA
  • Styrende organer – oversikt over selskapets styringsstruktur
  • Virksomhetsstyring – beskrivelse av selskapets virksomhetsstyring og konserndirektiver
  • Etterlevelse av lover og regler – beskrivelse av hvordan Hydro etterlever lover og standarder for eierstyring og selskapsledelse

Etterlevelse av lover og krav

Hydro er et allmennaksjeselskap som er stiftet etter norsk lov, med en styringsstruktur basert på norsk selskapsrett.
Vår hovednotering er på Oslo Børs, og vi er derfor underlagt norsk verdipapirlovgivning og børsreguleringer.

Vi følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av oktober 2009.

Hydro har vært inkludert på Dow Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) hvert år siden indeksen begynte i 1999. Vi er også tatt med i den tilsvarende britiske indeksen FTSE4Good.


Oppdatert: 11. oktober 2016