Raffinering av alumina

Aluminiumoksid (alumina) utvinnes fra bauksitt i et raffineri. Alumina brukes deretter til å produsere primæraluminium.

4-7 tonn bauksitt = 2 tonn alumina = 1 tonn aluminium.
 
I tillegg til alumina inneholder bauksitt silisium, jernoksid og titandioksid. Bayer-prosessen brukes til å utvinne alumina fra bauksitten:

 

Raffineringsprosess for bauksitt – Tilsetter lut og kalk for oppløsning – aluminaløsningen går så til rensing og deretter til utfelling. Så går den til kalsinering for å fjerne vannet. Sluttresultatet er alumina.

  1. Alumina skilles ut fra bauksitten ved å bruke en varm løsning av lut (natriumhydroksid) og kalk (kalsiumoksid).
  2. Blandingen pumpes inn i høytrykksbeholdere og varmes opp.
  3. Luten løser opp aluminaen, som utfelles fra den mettede løsningen. Aluminaen blir deretter renset og varmet opp for å fjerne vannet.
  4. Utfellingsproduktet filtreres og vaskes for å fjerne og gjenvinne lutløsningen.
  5. Alt annet filtreres vekk, og aluminaen tørkes til et hvitt pulver.
  6. De fleste aluminaraffinerier ligger nært opptil bauksittgruven, eller ved nærmeste havn, hvor aluminaen lett kan transporteres til smelteverk for aluminium.


Hvilken innvirkning har aluminaproduksjonen på miljøet?

Når alumina utvinnes fra bauksitt skaper prosessen om lag en tilsvarende mengde bauksittslam, også kjent som rødslam. Dette slammet må håndteres forsvarlig for å beskytte miljøet, og er en krevende del av det å produsere alumina.

Aluminiumindustrien går i stadig større grad over fra lagring i bassenger til tørrlagring, ettersom dette er mer effektivt, og også tryggere for miljøet. Hydro benytter kun tørrlagring for deponering av bauksittslam.

1965: 30% Dumping i havet, Bassenger 70% 1975: 10% Dumping i havet, Bassenger 80%  Ukjent10%. 1985: 9% Dumping i havet, Bassenger 50%, Tørrlagring 4% 2007: 6% Dumping i havet, Bassenger 23%, Tørrlagring 70%
Det er ulike metoder for lagring av bauksittslam fra aluminaraffineriene. Denne modellen er basert på rapporter fra 17 raffinerier som representerer 44 prosent av den globale produksjonen i 2007 (Kilde: Review of current bauxite residue management, disposal and storage: Practices, Engineering and Science. CSIRO document DMR-3608, May 2009).

Andre miljømessige problemstillinger knyttet til aluminaproduksjon:

  • Energiforbruk – det går med mye energy til å lage alumina.
  • Vannbehandling – prosessvann og overflatevann fra utfelling og avrenning fra bauksittslammet renses før det slippes ut til miljøet.
  • Virkning av anleggets infrastruktur og bauksittdeponier – når deponiene er fulle, blir de beplantet med lokale plantearter.

Lær mer om Alunorte: Verdens største aluminaraffineri

Aluminaraffineriet Alunorte

 

Alunorte har en samlet produksjonskapasitet på nærmere 6,3 millioner tonn i året, noe som tilsvarer om lag sju prosent av all produksjon i verden.

 

Lagring av alumina

 

Raffineriet er et av de mest energieffektive anleggene i verden. Kull og tung fyringsolje er de viktigste kildene til elektrisitet og framstilling av damp.

Anlegget slipper ut om lag 3,8 millioner tonn CO2 i året. Hvis vi ser på mengden CO2 som slippes ut per tonn som produseres, befinner Alunorte seg i den beste tredjedelen blant verdens produsenter.

Anlegget driver med relativt lavt vannforbruk (2,3 kubikkmeter per tonn alumina).

Lagring av bauksitt ved Alunorte

 

Alunorte bruker tørrlagring som metode for deponering av bauksittslam. Dette betyr at slammet kan lagres i geoteknisk stabile stabler i stedet for i bassenger. Når deponiet er fullt dekkes disse stablene til med skogplanting.


Oppdatert: 11. oktober 2016