Utvinning av bauxitt

Om lag sju prosent av jordskorpen består av aluminium, noe som gjør det til det tredje mest vanlige grunnstoffet etter oksygen og silisium. Produksjon av aluminium starter med råmaterialet bauksitt.

Jorden består av 7% aluminium

Bauksitt er et mineral som hovedsakelig finnes i et belte rundt ekvator. Bauksitt består av 15-25 prosent aluminium, og er den eneste malmtypen som brukes til kommersiell utvinning av aluminium i dag.

Bauksitten forekommer for det meste i tropene, og finnes i horisontale lag under noen få meter med stein og leire. Lagene er vanligvis blandet med ulike typer leire, jernoksid og titanoksid. Det er jernet som gir bauksitten den dype, røde fargen.

Bauksittstein

Hvor mye bauksitt finnes det?

De bauksittreservene som er kjent er på om lag 29 milliarder tonn. Med dagens utvinningstakt vil disse reservene vare i mer enn 100 år.

Hvis vi også tar med uoppdagede bauksittreserver er tallet anslått til 55-75 milliarder tonn.

Dette utvider tidsperspektivet til 250-340 år.

Kart over hvilke land i verden som har bauksittutvinning. Rangert etter størrelse: Australia, Brasil, Kina, India, Jamaica, India. Kilde: US Geological Survey, Minecraft Commodity Summaries, 2006. Figuren gjelder for 2005

Bauksittutvinning i millioner tonn per år

Andre malmtyper med aluminium

Aluminiumindustrien er også innstilt på å bruke andre malmtyper enn bauksitt i framtiden. Det pågår forskning for å utvikle metoder for utvinning fra andre mineraler, og i framtiden ser vi for oss å bruke mer resirkulert metall, for eksempel fra bygninger.

Verdensproduksjon: Guinea 26%, Australia 21%, Vietnam 7%, Jamaica 7%, Brasil 12%, India 3%, Kina 3%, Andre 21%. Bauksittreserver: Guinea 8%, Australia 30%, Jamaica 5%, 14% Brasil, India 9%, Kina 21%, Andre 13%
Verdensproduksjon (høyre) og bauksittreserver (venstre)


Hvordan utvinner vi bauksitt fra gruvene?

Faser i prosessen: Utvinning - Transport – Vasking og knusing – Prosessen deles så i to: En går til leire – rødslamdeponi og skogfornying. Den andre går til bauksitt og lagring. 

Bauksitten er vanligvis dekket av flere meter med stein og leire som må fjernes før den kan utvinnes.
Deretter transporteres bauksitten til knuse- eller vaskeanlegg, før den går videre til bearbeiding.

Leiren blir vanligvis overført til deponier. Etter bruk blir deponiene beplantet med lokale plantearter for å gjenopprette naturlig vegetasjon.

Gravemaskin i bauksittgruven Paragominas i Brasil

Hvor stor innvirkning har bauksittutvinningen på miljøet?

Ettersom bauksitten befinner seg nært overflaten, gjør gruvevirksomheten at overflaten rives opp.

Hvert år blir 40-50 kvadratkilometer med nytt land brukt til bauksittutvinning på verdensbasis. Etter at gruvevirksomheten er fullført i et område blir det imidlertid beplantet på nytt med lokale plantearter.

Miljøproblemer som følge av bauksittutvinning

  • Endring av landskap og innvirkning på biologisk mangfold: Fjerning og gjenoppretting av vegetasjon
  • Kontroll over erosjon og avrenning fra gruven – landskapet påvirkes når stein og jordsmonn fjernes
  • Forstyrring av vannbalansen – bevegelse, kvalitet og fordeling av vann
  • Fjerning av avfall
  • Støv og støy forårsaket av gruvevirksomhet og transport
  • Når det åpnes nye områder kan dette føre til ulovlig tømmerhogst, jakt, osv.

I gjennomsnitt brukes det en kvadratmeter land til gruvevirksomhet (inkludert veier og infrastruktur) for å produsere ett tonn aluminium.

Hva gjør vi med det?

De fleste bauksittselskaper deltar i frivillige forbedringsprogrammer som for eksempel innebærer gjenoppretting av land.

En undersøkelse som dekket perioden 2002-2006 viste at de landområdene som ble gjenopprettet var like store som de områdene som ble brukt til gruvevirksomhet i perioden. Gruvene som var med i undersøkelsen omfattet 66 prosent av verdens bauksittproduksjon.

Gruvevirksomhet i områder med tropisk regnskog

Bevaring av økosystemer og ulike livsformer er et av de viktigste miljøspørsmålene i verden.
Den tropiske regnskogen er blant de aller mest truede områdene.

Aluminiumindustrien er en liten aktør i det store bildet:

  • Regnskog som ødelegges hvert år på verdensbasis = 80.000 km2 i året.
  • 20% av de 40-50 km2 med land som brukes i bauksittutvinning hvert år ligger i områder med tropisk regnskog.
  • Disse åtte km2 tilsvarer 0,01% av det årlige tapet av regnskog som skyldes andre årsaker. 

Hvis vi også tar hensyn til gjenopprettingsprogrammene, der vi tar sikte på null netto tap av skog, er påvirkningen enda mindre. Mesteparten av områdene med tropisk regnskog har også vært påvirket av for eksempel tømmerhogst før bauksittutvinningen startet. 

Skogfornying i Paragominas

Hydro er den største eieren av bauksittgruven Paragominas i Brasil. Paragominas ligger i et belte med avskoging rundt elven Amasonas, og er ett av områdene hvor vi driver skogfornying.

2006: Utvinning av bauksitt startet i Paragominas
2009: Skogfornyingsprogrammet startet
2017: Vårt mål er å få et jevnt forhold mellom land som påvirkes av gruvevirksomheten og land som gjenopprettes innen 2017.

Landskapet gjenopprettes systematisk slik at det ser ut som det gjorde før gruvevirksomheten startet. Det øverste jordlaget legges til, og små planter settes ut i de aktuelle områdene. Plantene vokser til en skog lik den naturlige skogen i disse områdene.

New plant's growing


Oppdatert: 11. oktober 2016