Ressurshåndtering

– Hver dag anstrenger vi oss for å overholde de beste industristandarder, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Han understreker betydningen av å ta miljøutfordringer knyttet til avfallsproduksjon, utslipp og biologisk mangfold på alvor.

Hydros ambisjon er å redusere miljøpåvirkningen til et minimum gjennom hele livssyklusen til våre produkter. Gjennom oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil i 2011 er vi blitt store også på utvinning av bauksitt og raffinering av aluminiumoksid. Det stiller oss overfor nye utfordringer. Både ved bauksittgruvene i Paragominas og ved aluminaraffineriet Alunorte i Barcarena er det etablert omfattende programmer for forsvarlig rehabilitering av skog og landbruksområder etter at bauksitten er utvunnet og rødslam fra raffineringsprosessen er deponert.

Kraftig regnskyll ga utslipp av rødslam

Etter et av det verste regnfallene som er registrert, opplevde likevel Hydros deleide aluminaraffineri Alunorte i Brasil overløp av rødslamholdig vann i anleggets dreneringskanaler i 2009.

Hendelsen førte til utslipp til elven Murucupi, der vannet ble farget rødt av slammet. En undersøkelse ble satt i verk av Alunorte i samarbeid med lokale myndigheter. Utslippet inneholdt spor av lut, som blir brukt i prosessen med å framstille alumina fra bauksitt, men det er ikke påvist større skader som følge av overløpet.

Ingen forbindelse til Ungarn

En tragisk rødslamulykke ved Ajka-anlegget i Ungarn i 2010 viste imidlertid hvor galt det kan gå.

Rødslam er et restavfall som oppstår ved framstilling av alumina fra bauksitt. Slammet er et restprodukt og består dels av bestanddeler som var i den opprinnelige bauksittmalmen, dels bestanddeler som ble tilsatt i prosessen. Det deponeres som en tyktflytende slurry eller som en halvtørr pasta. Rødslam vil normalt inneholde silisium, aluminum, jern, kalsium, titan og natrium, samt en rekke andre mindre bestanddeler, deriblant kalium, krom, vanadium, nikkel, barium, kobber, mangan, bly og sink.

Metoder for håndtering av rødslam

Nær sagt alle aluminaverk i verden lagrer rødslammet i kunstige basseng eller deponier. Lagringsanleggene kan være fôret med ugjennomtrengelig leire og/eller en syntetisk duk, som ved Alunorte, der rødslammet blir filtrert og fraktet med lastebiler til et deponiområde.

Alunorte har iverksatt omfattende miljøprogrammer for at miljøpåvirkningen skal bli så liten som mulig. Løsningen anses å være blant bransjens beste. Rødslammet vaskes og filtreres for å fjerne prosessvann og kaustisk soda og blir til en tykk masse som transporteres til deponeringsområdet i lastebiler.

Hele deponiet er fôret med membraner for å forhindre lekkasje til grunnen. All drenering og regnvann samles opp og føres til et prosesseringsanlegg der pH-en justeres og partikler fjernes for å tilfredsstille grenseverdiene som er angitt av myndighetene. Når deponiet er fullt, blir det dekket med jord og beplantet med lokale plantearter.

Alpart

Hydro har også en eierandel på 35 prosent i Alpart på Jamaica. I juni 2009 ble produksjonen nedstengt inntil videre grunnet nedgangen i det globale aluminiummarkedet. Her er rødslammet lagret i basseng, og avrenningen brukes på nytt i produksjonsprosessen. Siden Hydro kjøpte sin eierandel i Alpart, er det iverksatt tiltak ved rødslamdeponiene for å styrke dikene og redusere væskeinnholdet i slammet. Området rundt blir kontinuerlig overvåket for å følge med på grunnvannet og sikre forsyningen av  drikkevann til lokalsamfunnet.

Programmet for rehabilitering av landområdet har fortsatt uavhengig av den midlertidige produksjonsstansen i juni 2009.


Oppdatert: 11. oktober 2016