Samfunnsengasjert

Det viktigste en bedrift kan gjøre for sitt lokalsamfunn og sine omgivelser, er å drive på en skikkelig måte.

En godt drevet virksomhet med sunn økonomi, godt arbeidsmiljø og medarbeidere som trives, er grunnlaget for at en bedrift skal kunne spille en positiv rolle i samfunnet, blant annet som arbeidsgiver og skattebetaler.

Vi kaller det samfunnsbevisst forretningsdrift. Det handler om å ta på alvor den gjensidige avhengigheten som alltid vil eksistere mellom en stor bedrift og lokalsamfunnet den er en del av.

Samfunnsbygging i mer enn 100 år

Hydros grunnlegger, den visjonære ingeniøren Sam Eyde, hadde skjønt det allerede da selskapet etablerte sitt første ensidige industristed i Norge for over 100 år siden. Han hadde sett hvordan store utbyggingsprosjekter i Europa ble ødelagt av det destruktive miljøet som lett oppsto blant anleggsarbeidere som levde i brakkebyer langt hjemmefra. Svaret ble å sørge for utvikling av lokalsamfunn der de ansatte kunne leve sammen med sine familier under sunne og velregulerte forhold.

Åpen og ærlig dialog

Måten vi har engasjert oss i samfunnet på, har variert og utviklet seg over tid. Mye er annerledes i dag enn for 100 år siden, og forskjellene kan være store fra land til land. Bevisstheten om å være en positiv bidragsyter til de samfunn vi er en del av, ligger uansett fast.

Derfor er gjensidig respekt i form av åpenhet og ærlig dialog så viktig. Både bedriften og dens ledelse og lokalsamfunnet og myndighetene der, har behov for forutsigbarhet, ikke minst stilt overfor større endringer. Derfor har vi vanligvis jevnlige dialogmøter med myndighetene alle steder der Hydros virksomhet er en vesentlig del av lokalsamfunnet. 

Først og fremst skatter og avgifter

Våre økonomiske bidrag til samfunnet skjer først og fremst gjennom arbeidsplassene vi opprettholder og skattene og avgiftene vi betaler. De økonomiske ringvirkningene av vår virksomhet kan være betydelige. Beregninger tyder for eksempel på at hver arbeidsplass i Hydro opprettholder 2-3 arbeidsplasser i tillegg i samfunnet for øvrig.

Samfunnsnyttige tiltak

I varierende grad yter vi også direkte støtte til samfunnsnyttige tiltak i lokalmiljøet.

I lokalsamfunnene rundt virksomhetene Hydro overtok fra Vale i 2011, bygger vi videre på det samfunnsengasjement Vale har bygd opp i Paragominas og som Alunorte og Albras driver i Barcarena. Det er viktig for oss at disse aktivitetene er forankret i samfunnets behov og at de kan bidra til utvikling av livskraftige lokalsamfunn.


Oppdatert: 11. oktober 2016