Gjeldsstrategi

For å sikre tilgang til attraktive betingelser i kapitalmarkedene og holde vedlike den finansielle soliditeten, har Hydro satt som mål å opprettholde "investment grade" kredittrating fra de ledende ratingselskapene, Standard & Poor's (nåværende rating BBB

Hydros målsetning, over konjunktursyklusen, er å holde Justert kapital generert fra drift på minimum 40 prosent av Justert netto rentebærende gjeld, og Justert netto rentebærende gjeld i forhold til Justert egenkapital på under 55 prosent.

Justert kapital generert fra drift er definert som Årets resultat justert for poster uten kontanteffekt som avskrivninger, nedskrivninger og utsatt skatt. Justeringer er også gjort for Hydros andel av avskrivninger og nedskrivninger i selskaper som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden og for urealiserte effekter av derivatkontrakter og visse andre elementer uten kontanteffekt.

Netto rentebærende gjeld er definert som Hydros kortsiktige og langsiktige rentebærende gjeld justert for likviditetsbeholdninger. Justert netto rentebærende gjeld er justert for likviditetsbeholdninger som ikke anses å være tilgjengelige for betjening av gjeld og andre forpliktelser som vurderes å være av gjeldslignende karakter og justeringer for gjeld i selskaper som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Justeringene er relevante fordi justeringselementene påvirker Hydros evne til å betjene eksisterende gjeld og å påta seg ytterligere gjeld.

For mer informasjon, se Årsrapport note 35.

Betingelser

Hovedsakelig all gjeld Hydro befinner seg i morselskapet Norsk Hydro ASA. Generelt har låneavtalene normalt inneholdt følgende elementer:

-
Bestemmelser om kryssmislighold.
-
Bestemmelser som forhindrer pantsetting av eiendeler for å sikre nye lån uten å gi tilsvarende sikkerhet til eksisterende lånegivere.
- Ingen bestemmelser relatert til finansielle nøkkeltall.
- Ingen bestemmelser knyttet til Hydros kredittvurdering eller verdi av underliggende eiendeler.
- Ingen rett hos lånegiver til å kreve tilbakebetaling av lån før avtalt forfall.


Oppdatert: 11. oktober 2016