Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan. Alle aksjonærer har rett å framsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen. Du kan få informasjon elektronisk - se vedlegg til høyre.

Generalforsamling 7. mai 2018

Innkalling til generalforsamling

Vedlegg 1 Årsregnskapet, årsberetningen og revisors beretning for regnskapsåret 2017

Vedlegg 2 Generalforsamling møteseddel 2018

Vedlegg 3 Note 8 - Styrets lederlønnskerklæring 2018

Vedlegg 4 Innstilling fra valgkomiteen 2018

Vedlegg 5 Norsk Hydro ASA Generalforsamling 2018 protokoll signert

Informasjon om generalforsamlinger

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan. Alle aksjonærer har rett å framsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til norsk selskapslovgivning kreves fysisk tilstedeværelse av aksjonærene eller deres fullmektiger for å kunne avgi stemme. Videre kan det bare stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn.

Innehavere av aksjer gjennom depotaksjesertifikater (American Depository Shares, ADS) må derfor bytte om sertifikatene til aksjer i henhold til Depotavtalen og registrere aksjene i Verdipapirsentralen hvis de ønsker å stemme for sine aksjer på generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamlingen holdes normalt i mai. Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank.

Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen og godkjenner årsregnskapet og styrets forslag til utbytte. Ifølge norsk lovgivning skal generalforsamlingen utnevne revisor etter forslag fra bedriftsforsamlingen og godkjenne godtgjørelsen til revisor.

Innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen kan lastes ned fra lenkene nedenfor. Aksjonærer kan be om å få tilsendt dokumentene per post ved å henvende seg til følgende adresse:

Norsk Hydro ASA
v/ Investorkontakt
0240 Oslo

Henvendelser kan også sendes per e-post til

.

Aksjonærer har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingsmøter:

  • Rett til å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt (se nedenfor)
  • Talerett på generalforsamlingen
  • Rett til å medbringe en rådgiver og la rådgiveren snakke på aksjonærens vegne
  • Rett til å be om informasjon fra styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og konsernsjefen slik det er beskrevet i paragraf 5-15 i Aksjeloven. Slik forespørsel bør sendes inn minst 10 dager før generalforsamlingen finner sted.
  • Rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen. Slike saker må sendes til styret minst sju dager før fristen til utsendelse av innkalling til generalforsamling går ut. Sammen med forslaget må det følge en begrunnelse for hvorfor saken skal settes på dagsordenen. Generalforsamlingen kan normalt ikke behandle andre saker enn dem som er inkludert i dagsordenen.

Aksjonærer som ønsker å be om informasjon fra styremedlemmer, bedriftsforsamlingen eller konsernsjefen, som ønsker å ta opp saker på generalforsamlingen, eller som ønsker å nominere kandidater til valgkomité, bedriftsforsamling eller styre, anmodes om å sende inn sine forslag ved hjelp av lenkene i høyre kolonne på denne siden.

For å registrere deg, vennligst bruk følgende lenke: 

RegistrerTidligere generalforsamlinger


Oppdatert: 3. oktober 2016