Nye miljøtiltak i Gunneklevfjorden så snart som mulig

Miljødirektoratet har gitt Hydro pålegg om å dekke til bunnen i Gunneklevfjorden i Porsgrunn for å begrense faren for framtidig spredning av miljøgifter. Selskapet tar dette til etterretning og sikter mot å gjennomføre miljøtiltakene i tråd med myndighetenes krav.

8. mars 2018

Direktoratet krever at tildekkingen av den 760 mål store fjordbunnen skjer ved bruk av en velutprøvd metode. Målet er å begrense faren for framtidig spredning av miljøgifter etter 90 år med omfattende industrivirksomhet på Herøya. Forurensningen består blant annet av kvikksølv, dioksiner og furaner, vesentlig fra klorfabrikken og magnesiumfabrikken som ble nedlagt henholdsvis i 1987 og 2002.

Hydro har i en årrekke arbeidet med kartlegging av situasjonen og planlegging av tiltak. Selv om Miljødirektoratet og Hydro har hatt ulik tilnærming til hva som vil ha best miljøeffekt, er målet det samme; en god miljøtilstand i Gunneklevfjorden. Selskapet vil derfor følge opp myndighetenes krav så raskt det lar seg gjøre.

Det nærmeste året vil bli brukt til prosjektering og pilotering av tiltak. I den sammenheng vil det trolig være aktuelt å teste ulike metoder for tildekking i mindre deler av fjorden. Resultatene fra disse testene vil danne grunnlaget for å bestemme tildekkingsmassenes beskaffenhet og tykkelse. Selve tildekkingen av fjordbunnen vil først kunne skje etter at en planlagt utfylling av steinmasser fra utbyggingen av E18 er ferdig i 2021.

I tillegg til den pålagte tildekkingen vil småbåthavnen innerst i Gunneklevfjorden bli flyttet til Frierfjorden. Hydro har stilt grunn til disposisjon for dette, og det er etablert et samarbeid med Herøya Motorbåtforening om etablering av den nye småbåthavnen.


Oppdatert: 8. mars 2018