Kjøp og salg av kraft

Hver dag omsettes Hydros vannkraft på kraftbørsen Nord Pool Spot. Her selges og kjøpes kraft produsert på ulike måter, som er klar til levering neste dag.

Kraftlinjer

Hvordan skjer kjøp og salg av kraft?

Handelen på kraftbørsen er basert på forbruket man forventer hos store kraftleverandører og industriforetak, og produksjonen som er planlagt hos kraftprodusentene. Begge parter sender inn sitt pristilbud innen klokken 12,
og morgendagens pris regnes ut fra kjøperens og selgerens tilbud.
Fra midnatt og utover skjer den fysiske leveransen av kraften.
Bud legges inn før kl.12 på dagen og leveransen skjer etter kl.24.00

Hva bestemmer prisen?

I Norden finnes det en pris for hele det nordiske området, i tillegg til flere regionale prisområder. Grunnen til at prisene varierer mellom de ulike områdene kan f.eks. være at tilbudet og etterspørselen etter kraft ikke er lik overalt, eller at man mangler overføringsmuligheter i nettet mellom forskjellige områder. Vind og nedbør er typiske faktorer som kan påvirke tilbudssiden av energi, mens f.eks. temperatur kan påvirke etterspørselen.

Tilbudet av kraft går opp ved mye regn og vind, og går ned ved lite vind og sol

Vær og vind påvirker

Ettersom kraftproduksjon er så avhengig av været, skjer det også ofte endringer i produksjonen som kan være vanskelig å forutse. Det kan f.eks. være at det blåser mer enn planlagt så vindkraftproduksjonen øker, eller at temperaturen synker mer enn man trodde, slik at forbruket øker. Kjøp og salg av denne typen ikke-planlagt produksjon eller etterspørsel skjer gjerne fortløpende utover dagen. 

Balanse mellom produksjon og forbruk

I kjernetiden for kjøp og salg av kraft, er det systemoperatøren Statnett som har ansvar for å balansere forholdet mellom produksjon og forbruk.

Mange forbrukere og produsenter har behov for å ha en mer forutsigbar kraftpris frem i tid. På kraftbørsen Nasdaq OMX omsettes kraft for kommende uker, måneder og år. Prisen fra Nord Pool Spot brukes ofte som referanse for fremtidige priser.

Samtidig spiller altså ulike faktorer inn, som endrede værforhold, kraftoverføring mellom områder og prisendringer på brensel til termisk fyrte kraftverk. Alt dette er med på å påvirke prisen som blir foreslått av kjøpere og selgere av kraft.


Oppdatert: 11. oktober 2016