Våre kompetansesentre

Forsknings- og utviklingsarbeidet som gjøres hos Hydro er organisert i de ulike forretningsområdene våre. De største enhetene hører til produksjon av primærmetall og utvikling av aluminium til produkter.

Forsking på aluminium

De viktigste kompetansesentrene våre befinner seg i Porsgrunn, Sunndal, Karmøy og Årdal, og i Bonn og Neuss i Tyskland.

Kompetansesentrenes oppgave

Arbeidet ved de ulike kompetansesentrene våre er som regel prosjektbasert, og representanter for ulike fagfelt jobber sammen. Samarbeidet skjer gjerne på tvers av lokasjoner, og både Hydros fabrikker og eksterne samarbeidspartnere (som universitet, FoU-institutt, kunder og konkurrerende aluminiumsindustri) kan være involvert.

Det å sette i drift den nye teknologien og produksjonsmønstrene som har blitt utviklet, er blant de viktigste oppgavene for kompetansesentrene. Vi bruker gjerne våre egne anlegg som pilotarenaer for ny teknologi som skal testes ut.

Spesialistene våre må derfor kjenne driftsrutinene i et moderne anlegg.

Sunndal og Karmøy kompetansesenter

Testing av bruddstyrke på aluminium


I Sunndal og på Karmøy jobber rundt 60 ansatte med å skape optimaliserte aluminiumprodukter til forskjellig bruk.

Aluminiumproduktene støpes til ulike produkter som utgjør råmateriale for valseverk, pressverk, stykkstøperier eller elektriske kabler.

Legeringene som utvikles i Sunndal og på Karmøy tilpasses kundenes spesifikke behov. Bestillingene kan ha ulike krav til f.eks. metallstyrke, formbarhet eller overflateegenskaper.

Kompetansesentrene drifter også ulike prosjekter innenfor aluminiumproduksjon, med fokus på mer effektiv bruk av energi i støperiene, smelterenhet, kjemisk analyse og enda mer optimaliserte sluttprodukter for oppdragsgiverne våre.

 Produksjonshall ved Hydros anlegg på Sunndal

Dette skjer i Sunndal og på Karmøy

 • Utvikling av nye legeringer til bruk i biler.
 • Utvikling av legeringer optimalisert for økt elektrisk ledningsevne.
 • Utvikling av nye legeringer til byggeindustrien spesielt tilpasset resirkulert aluminium.
 • Legeringer optimalisert mht. til overflateglans til bruk i elektronikkindustrien.
 • Produktutvikling og driftsoptimalisering

Primærmetalls kompetansesentre

Ansatt ved Hydros kompetansesenter i Årdal


Ved Primærmetalls kompetansesentre i Årdal, Porsgrunn og Neuss i Tyskland jobber rundt 120 spesialister med å forbedre elektrolyseteknologien for å oppnå økt effektivitet og reduserte utslipp ved smelteverkene våre.

Her utvikles det blant annet nye generasjoner anodeteknologi og celledesign for å oppnå forbedret energieffektivitet. Disse nyvinningene representerer både store kostnadsbesparelser i produksjonen og mindre utslipp av CO2 i løpet av prosessen.

Årdal kompetansesenter

Årdal er Hydros største kompetansesenter i Norge og et av aluminiumindustriens beste forskningssentre når det gjelder utvikling av neste generasjons prosessteknologi. Senteret har sterke fagmiljøer og et eget produksjonsanlegg med muligheter for fullskala uttesting og kvalitetssikring. Det er her man jobber med å klargjøre den nye smelteverksteknologien HAL4e for industriell bruk etter flere års vellykket pilottesting.

I Årdal finnes det også et sterkt faglig miljø knyttet til fremstilling av kullanoder, et viktig element i produksjonsprosessen for råaluminium.

Ved kompetansesenteret i Porsgrunn er det sterkt fagmiljø som har fokus på miljøutfordringene ved aluminiumsproduksjon, knyttet til f.eks. renseanleggene ved aluminiumsverkene.

I Neuss i Tyskland har vi fagfolk  med mye ekspertise på logistikk og simulering gjennom bruk av modeller.

Smelteverksteknologien HAL4e i Årdal

Primærmetalls teknologisentre representerer med andre ord et stort spekter av fagekspertise. Ved å jobbe sammen på tvers av ulike fagdisipliner, med god  prosjektledelse og systematisk innovasjonsarbeid oppnår sentrene våre resultater vi er stolte av.

Dette skjer i Årdal, Porsgrunn og Neuss:

 • Materialanalyse ved hjelp av avansert laboratorieutstyr
 • Design og validering av nyutviklet celleteknologi
 • Forsøksdrift av prototyper på ferdig utviklet celleteknologi, som HAL4e
 • Avansert utstyr for å produsere og teste nye anodetyper
 • Avansert modellering av varme-  og massebalanse, magnetfeltanalyse og prosesstyring
 • Utarbeidelse av tekniske tegninger og engineeringsarbeid

Fagområder: 

 • Elektrolysedrift
 • Celleteknologi
 • Prosesstyring
 • Materialkunnskap
 • Modellering 
 • Miljøforhold 
 • Engineering 

Oppdatert: 11. oktober 2016