Skip to content

Jako Partner Hydro Plus gwarantujemy, że w każdej partii produkcyjnej wykorzystany zostanie preferowany przez Ciebie surowiec: certyfikowane aluminium z recyklingu lub aluminium niskowęglowe. Oczywiście z pełną identyfikowalnością. Ponadto możesz skorzystać z dodatkowych usług Hydro, takich jak szkolenia Hydro EcoDesign oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Bycie Partnerem Plus firmy Hydro zapewnia dostęp do usług, które pomogą Ci podjąć kolejne kroki na Twojej drodze do zrównoważonego rozwoju.

Usługi Partnera Hydro Plus

Klienci korzystają z dostaw profili z zakładów produkcyjnych Hydro, które są certyfikowane zgodnie ze standardem wydajności ASI i standardem kontroli pochodzenia. Standardy ASI mają zastosowanie w całym łańcuchu dostaw, od górnictwa po sektory niższego szczebla, które wykorzystują aluminium w swoich produktach. Nie musi to koniecznie oznaczać, że sam materiał posiada certyfikat ASI.

Klienci korzystają z dedykowanej strategii Hydro Group, która pozwala osiągnąć cel zerowej wartości netto zarówno dla firmy, jak i produktów. Nasze ambicje klimatyczne do roku 2050 opierają się na trzech filarach: dostarczaniu naszym klientom produktów o zerowej emisji dwutlenku węgla , usuwaniu emisji dwutlenku węgla z naszej własnej działalności oraz rozwijaniu większej ilości energii odnawialnej , zdolności magazynowania energii i ekologicznego wodoru (obejmującego emisje z zakresu 1, 2 i 3). W przypadku Hydro Extrusions mamy plany działania dotyczące zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych regionów i lokalizacji, zawierające dedykowane cele mające na celu poprawę naszego wpływu na klimat, energię, odpady i wodę.

W Hydro jesteśmy zobowiązani wobec naszych klientów poprzez przestrzeganie określonych kryteriów ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie) w łańcuchu dostaw oraz wdrażanie certyfikowanych, odpowiedzialnych praktyk zaopatrzenia. Klienci mogą uzyskać informacje o średnim śladzie węglowym w łańcuchu dostaw metali w miejscach dostaw (EPD specyficzne dla lokalizacji na profilach produkowanych przez przeciętny kęs), a także o kraju pochodzenia aluminium używanego w danym okresie. Dodatkowe informacje na temat średniej zawartości poddanego recyklingowi, określające udział złomu przed- i pokonsumenckiego, są dostępne na żądanie.

Klienci korzystają z naszego kompleksowego podejścia Hydro. Dostarczamy więcej niż tylko profil aluminiowy, dostarczamy gotowe rozwiązanie aluminiowe , obejmujące dodatkowe etapy obróbki powierzchni , produkcji , montażu, pakowania… Jeden dostawca na wszystkie etapy procesu zapewnia klientowi łatwość prowadzenia działalności gospodarczej i minimalizuje ryzyko potencjalnych awarii .

Klienci korzystają z naszych dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań serwisowych i odpowiednich ekspertów. Możemy zaoferować usługi związane z naszym procesem produkcyjnym, np . rozwój produktu wspólnie z naszymi inżynierami ds. zastosowań, niestandardowe rozwiązania logistyczne, akademie profili , rozwiązania cyfrowe (EDI). W tym celu klient ma osobiste kontakty w każdym zakładzie (sprzedaż wewnętrzna, inżynierowie, dział jakości, logistyka, księgowość) i w terenie (Kierownik klienta, inżynierowie aplikacji). Siła naszych ludzi jest atutem dla klienta.

Naszym celem jest terminowa dostawa, bez wad, zgodna ze specyfikacją, w możliwie najkrótszym czasie. Zawsze. Hydro korzysta z własnego systemu zarządzania jakością i obiektów testowych oraz posiada ogólnoeuropejską sieć lokalizacji w celu zabezpieczenia dostaw i zawsze zapewnia wzorcowe usługi i dokumentację branżową.

Klienci odnoszą korzyści z ujawnienia ratingu EcoVadis , zaufanej, opartej na dowodach platformy internetowej, która zapewnia oceny dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwia firmom ocenę wyników ich dostawców w zakresie ESG. Hydro ma główne, nadrzędne konto Norsk Hydro ASA.

Klienci otrzymują profile i dostawy produktów opartych na aluminium niskoemisyjnym i/lub aluminium pochodzącym z recyklingu (materiał zależny od lokalnej dostępności). Kwalifikujące się aluminium pochodzi albo z hut pierwotnych, w których gwarantowana jest maksymalna emisja CO2 na poziomie 4,1 kg, albo z jednostek zajmujących się recyklingiem, które ujawniają zawartość recyklingu, w tym udział złomu przed- i pokonsumenckiego . Hydro gwarantuje fizyczne rozmieszczenie zamówionego aluminium i stosuje podejście partiami do partii. Charakterystyka materiałów niskoemisyjnych i/lub aluminium pochodzącego z recyklingu jest udokumentowana w oficjalnie opublikowanej i zweryfikowanej przez stronę trzecią Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD).

Klient na podstawie faktycznie złożonego zamówienia otrzymuje szczegółowe dane LCA dotyczące zamówionych profili przynajmniej raz w roku. Informacje obejmują dokładną ocenę aluminium użytego do wyprodukowania zamówienia klienta, a także etapy tworzenia wartości dodanej dostarczonych produktów, w tym energię, procesy produkcyjne, obróbkę powierzchni, pakowanie i transport ( Zakres 1–3 ). Uwzględniono porównanie ze średnimi danymi europejskimi , które pozwala zidentyfikować potencjalne oszczędności, np. w zakresie emisji CO2. Klienci mają prawo uzyskać te wartości w oparciu o różne metody obliczania zawartości materiałów pochodzących z recyklingu . W przypadku obu metod obliczeń nasz niezależny ekspert LCA wykorzystał te same międzynarodowe standardy i zatwierdzone zestawy danych. Daje to klientowi możliwość dobrania odpowiedniej wartości zgodnie z modelem LCA rozważanego produktu końcowego.

Hydro zapewnia (półdniowe) dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia/akademie w zakresie zrównoważonego rozwoju dla personelu klienta, w siedzibie firmy lub w lokalizacjach Hydro. Razem z Tobą omawiamy Twoje potrzeby, aby ułożyć odpowiednie szkolenie dla Twoich celów.

Klienci są uprawnieni do usług Hydro EcoDesign w zakresie rozwoju profili i produktów, korzystając z usług naszych wewnętrznych ekspertów EcoDesign. Włączając Hydro EcoDesign, dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu produktów na środowisko i zdrowie ludzi, wzmacniając pozytywny wpływ na funkcjonalność produktów i społeczeństwo.

Dodatkowe usługi Hydro Innowacyjnego Partnera

  • Hydro, niskoemisyjne aluminium z recyklingu
  • Indywidualne wsparcie w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Indywidualne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju
  • Współpraca marki z Hydro
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat Partnerstwa Hydro Plus!

Powiązane strony

Partner Hydro Innowacyjny Partner Hydro