Skip to content

Náš prístup

Hliník je kov budúcnosti s jedinečnými vlastnosťami, nekonečnými aplikáciami a možnosťami dizajnu.

Recyclable aluminium

Rovnako ako ostatné materiály, aj hliník zanecháva svoju stopu. Našou zodpovednosťou je minimalizovať stopu pri jeho výrobe a našou príležitosťou je maximalizovať výhody pri jeho používaní.

Pre nízkouhlíkovú budúcnosť potrebujeme elektrické automobily, veterné mlyny a elektrické trajekty, potrebujeme materiály.

Nielen viac materiálov, ale aj udržateľných materiálov - ktoré sú eticky získavané, vyrábané s nízkymi emisiami, recyklovateľné a trvácnejšie. Sme presvedčení, že hliník zohráva dôležitú úlohu pri uspokojovaní týchto požiadaviek.

Každý deň sa usilujeme o to, aby sa hliník stal súčasťou riešenia veľkých výziev našej doby, napríklad klimatickým zmenám. Pôsobenie naprieč celým hodnotovým reťazcom hliníka nám poskytuje výhody, ktoré naši globálni kolegovia neprekonali.

Máme schopnosť ovplyvniť výrobu hliníka od jeho počiatku. Sledovaním jednotlivých krokov naprieč celým reťazcom dokážeme dokumentovať naše postupy a byť transparentní v našom procese udržateľnosti.

Ľudia, planéta, produkty

S rozvojom holistickejšieho prístupu k trvalej udržateľnosti sme zaviedli niekoľko ambícií ako znižovať naše vlastné vplyvy na životné prostredie a emisie vo výrobe, vývojom ekologickejších výrobkov pomáhame našim zákazníkom navrhovať udržateľnejšie riešenia a tým pozitívne prispievame k posilneniu miestnych spoločenstiev a našich obchodných partnerov.

  • Naša nová klimatická stratégia - „30 do 2030“ - požaduje do roku 2030 zníženie vlastných emisií CO2 o 30% v celom hodnotovom reťazci hliníka. Urobíme to prostredníctvom ekologickejšieho získavania zdrojov, ekologickejšej výroby a ekologickejších výrobkov.
  • Nová environmentálna stratégia do roku 2030 bude riešiť kľúčové environmentálne výzvy odvetvia. Zameria sa predovšetkým na pokračujúcu rehabilitáciu v našej bauxitovej bani v Brazílii v Pará, zníženie našich odpadov a bauxitových zvyškov, na recykláciu plechoviek a zníženie emisií skleníkových plynov (iba SO2, NOx a tuhé častice) na polovicu.
  • Prostredníctvom našej stratégie sociálnej zodpovednosti kladieme dôraz na dialóg v komunite, vzdelávanie a budovanie kapacít pre 500 000 ľudí, pričom uznávame, že môžeme uspieť iba vtedy, ak budú úspešné aj komunity a partneri okolo nás.

Ziskovosť a udržateľnosť

Existujú etické dôvody, ktoré prispievajú k tomu, aby sa priemysel dostal k udržateľnejšej ceste k budúcnosti. Dlžíme to budúcim generáciám, ktoré by mali zdediť skôr príležitosti, ako problémy. Je súčasťou našej DNA - a poslaním - prispievať k životaschopným spoločnostiam.

Znížené riziko, zlepšené vzťahy s miestnymi zúčastnenými stranami a susedmi, zlepšená efektívnosť využívania zdrojov a nové trhové príležitosti tiež poukazujú na investovanie do „ľudí, planéty a výrobkov“ ako na pozitívny potenciál a nie zodpovednosť.

Máme dobrý východiskový bod vrátane vysokého stupňa získavania energie z obnoviteľných zdrojov, technických odborných znalostí v celom hodnotovom reťazci a ducha inovácie vo vývoji produktov v spolupráci s našimi zákazníkmi.

Už teraz zažívame veľký záujem o naše nové zelenšie výrobky REDUXA a CIRCAL so zdokumentovanou nízkouhlíkovou stopou a rekordne recyklovaným obsahom post-spotrebiteľského šrotu.

V našej rafinérii na oxid hlinitý plánujeme „zmenu paliva“, čím dosiahneme výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a zároveň iných emisií unikajúcich do ovzdušia, čo bude sprevádzané ruka v ruke s veľmi dobrým obchodným prípadom.

Stavebný kameň modernej spoločnosti

Hliník je kľúčovým stavebným prvkom pre nízkouhlíkovú cirkulárnu ekonomiku.

Hliník je ľahký. Znižuje spotrebu energie a emisie skleníkových plynov, keď sa používa v doprave, stavebných systémoch, obaloch a iných aplikáciách.

Je 100% obnoviteľný. Jeho recyklácia vyžaduje iba 5% energie potrebnej na výrobu kovu po prvýkrát. A hliník vytrvá.

Vďaka svojej pevnosti, flexibilite a dlhej životnosti je materiál udržateľnejší ako alternatívy s výrobkami, ktoré trvajú celé generácie.

Neustále znižovanie stopy výroby hliníka nie je len etickou zodpovednosťou, vidíme v tom tiež obchodnú príležitosť.

Stručne povedané, veríme, že naša budúca ziskovosť závisí od našej schopnosti zabezpečiť budúcu udržateľnosť.