Skip to content

Affärsintegritet och ansvarsfulla inköp

Vi är ett globalt aluminiumföretag som finns med i varje steg genom värdekedjan, från bauxitbrytning till metallprodukter och lösningar. Vi är skyldiga att använda etiska affärsmetoder och följa lagar och regler inom hela vår organisation och försörjningskedja.

men looking at metal scrap

Vårt åtagande gällande efterlevnad och integritet 

Vi förväntar oss att våra medarbetare agerar på ett ansvarsfullt sätt gentemot kolleger, affärspartner och samhället. 

Vi har verksamhet i världens alla hörn och måste agera enligt alla tillämpliga lagar och förordningar. Att bekämpa korruption är en del av vårt samhällsansvar. Vi tolererar inte någon form av korruption i vare sig privat eller offentlig sektor. 

Att bygga bestående hållbara värden är viktigt för oss. Och att göra det – genom att följa lagar och regler, alltid med integritet, och vara en god samhällsmedborgare – är inte bara den enda gångbara vägen utan The Hydro Way. 

Ansvar vid inköp och leverantörsutveckling 

Att vara en ansvarstagande affärspartner innebär att ständigt samverka, påverka och samarbeta med våra leverantörer och affärskontakter. Att förstå och reducera riskerna för bristande uppfyllelse av våra krav på samhällsansvar i försörjningskedjan är fundamentalt för oss.  

Kraven omfattar frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning och arbetsförhållanden och bygger på FN:s Global Compact-initiativet, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och andra internationella standarder. Vi verkar för att stärka lokala leverantörer genom leverantörsutvecklingsprogram. 

Mänskliga rättigheter ligger till grund för vårt sätt att göra affärer 

Vi är skyldiga att respektera och främja mänskliga rättigheter för alla enskilda individer som kan påverkas av vår verksamhet. Internationellt erkända mänskliga rättigheter utgör plattformen för våra metoder och initiativ. Detta utgör ett stabilt ramverk för oss när vi ska bedöma risker och möjligheter i industriländer och utvecklingsländer.