Skip to content

Miljö och klimat

Vi har åtagit oss att minimera och minska våra utsläpp och att vara koldioxidneutrala i ett livscykelperspektiv till år 2020.

lighthouse in storm

Aluminiumproduktionen påverkar miljön: lokalt där vi verkar och det globala klimatet på grund av utsläppen av växthusgaser. De huvudsakliga insatsvarorna i vår produktion är bauxit, energi och vatten. Som ett ledande fullt integrerat aluminiumföretag är vi skyldiga att bedriva vår verksamhet på ett miljömedvetet sätt.  

Genom att ständigt förbättra sättet vi producerar aluminium strävar vi efter att minimera vår verksamhets påverkan på miljön, framförallt när det gäller biologisk mångfald, vattenförvaltning och klimatförändringar.

Klimatstrategi

Vårt mål är att vara koldioxidneutrala i ett livscykelperspektiv till år 2020. Vår klimatstrategi baseras på en enkel princip: Vår ambition är att spara minst lika mycket koldioxidutsläpp som vi genererar. Detta kommer vi att göra genom att  

  • utöka vår återvinningskapacitet
  • sänka utsläppen från vår egen produktion 
  • leverera aluminium till segment där det ger de största fördelarna ur ett klimatperspektiv. 

Läs vår klimatstrategi 

Miljöstrategi 

Det är vår strategi att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet genom hela aluminiumvärdekedjan. Vårt mål är att minska utsläppen i marken, vattnet och luften, bevara den biologiska mångfalden och reducera genereringen av avfall. För att uppnå detta övervakar, identifierar och minskar vi miljöriskerna under anläggningens hela livslängd överallt där vi verkar.