Skip to content

Aluminium och hälsan

Även om vissa säger att det är skadligt för hälsan att exponeras för aluminium så finns det inget vetenskapligt stöd för detta. Faktum är att aluminium egentligen är en fantastisk källa till olika produkter och föreningar som förbättrar hälsan.

Aluminium blister pack

Aluminium är en del av utvecklingen

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre och kisel. Så länge människan har funnits har människor utvecklat och levt i en aluminiumrik miljö. Detta betyder också att vi är väl anpassade för detta grundämne och att vi exponeras för aluminium på många sätt varje dag.

Undvik överexponering

När aluminium tas upp i kroppen transporteras det genom blodomloppet till njurarna varifrån det snabbt försvinner ut. Hos patienter med njursvikt kan dock aluminium ansamlas i njurarna och orsaka förgiftning. Detta är dock ett välkänt problem bland läkare som administrerar aluminiumfritt vatten vid dialys.

Precis som med många andra grundämnen och föreningar i vår moderna livsföring kan långvarig överexponering också leda till negativa hälsoeffekter. Studier på djur visar att benmissbildningar eller problem med nervsystemet kan uppstå vi exponering av höga doser aluminium.

Samtidigt är det viktigt att understryka att det inte finns några vetenskapliga bevis som tyder på att normal exponering av aluminium skulle ha några negativa effekter för en frisk person. Tvärtom ger aluminium stora hälsofördelar genom att vara en säker barriär mot bakterier och föroreningar inom livsmedelsskydd. Aluminiumföreningar stärker dessutom effekterna i vaccin och läkemedel, och aluminiumsulfater används för att rena vatten.

I korthet: normal daglig exponering för aluminium är säkert så länge du inte har njursvikt eller utsätts för långvarig överexponering, i synnerhet från luften.

Källor till aluminium

Aluminium finns så gott som överallt i våra moderna liv i dag. Vi använder det i allt från hushållsartiklar som keramik, papper, glödlampor och glas till läkemedel, färger, sprängämnen och tillsatsmedel i bränsle.

Livsmedel

Aluminium finns naturligt i frukt och grönsaker, vilket också är den främsta källan till vårt intag av aluminium. I Europa uppskattas det dagliga intaget till 3–10 mg, vilket är långt under gränsen för överexponering. Aluminium från kastruller, köksredskap, burkar och folie har liten eller ingen inverkan på vårt dagliga intag (<0,1 mg).

Vatten

Aluminium är en naturlig beståndsdel i vatten och vi använder också aluminiumsulfat för att effektivt rena dricksvattnet. I genomsnitt kommer mindre än en procent av vårt dagliga intag av aluminium från vattnet.

Läkemedel

Människan har använt aluminiumföreningar i medicinska syften alltsedan de gamla grekerna, som använde det som kärlsammandragande medel till exempel för att stoppa blödningar. I dag använder vi aluminiumföreningar för att göra vacciner effektivare, och aluminiumhydroxid används bland annat för att behandla magsår.

Kosmetika

Aluminiumsalter har antiperspiranta egenskaper och är därför vanliga i kosmetiska produkter som deodoranter. Aluminium kan också användas i kosmetiska färger och förtjockningsmedel.