Skip to content

Bästa leverantör,

Effektiv kommunikation är nyckeln till starka relationer mellan leverantörer och kunder. Samarbete och teknisk integration med våra leverantörer, samt utveckling av effektiva leverantör-/kundrelationer är viktigt för att göra det möjligt för Hydro Extrusion att ständigt uppfylla, eller överstiga kraven från våra kunder för att skapa stark konkurrenskraft på marknaden. För att klara, eller överträffa kundernas förväntningar ska vi identifiera, välja och aktivt utveckla leverantörer som konsekvent levererar produkter och tjänster med hög leveransprecision, kvalitet och till lägsta totalkostnad genom hela leveranskedjan.

Hydro Extrusion har tagit fram en Leverantörshandbok.
Den ska på bästa sätt försöka informera befintliga, samt potentiella leverantörer om vilka krav och förväntningar vi har, och skapa förutsättningar för en framgångsrik leverantör-/kundrelation. Vi ska gemensamt arbeta med en process som skapar förutsättningar för ständiga förbättringar, samt mäta och övervaka resultaten och belöna de leverantörer som uppfyller eller överträffar våra förväntningar.

Hydro är en internationell och diversifierad industrikoncern. Hydro Extrusions värderingar och principer för hållbar utveckling är väl förankrade i vår verksamhet. Vår verksamhet är utformad för att skapa mervärde för våra kunder och främja ett arbete för hållbar utveckling. Vårt mål är att stärka vårt internationella anseende genom att agera i enlighet med dessa värderingar och principer, som utgör grunden för de krav vi ställer på våra leverantörer och affärspartners. 

Leverantörer skall uppfylla vissa kriterier avseende kvalitet, hälsa och säkerhet, ekonomisk hållbarhet, och socialt ansvar inklusive mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning samt arbetsvillkor. Genom bedömningsprocess och avtal säkerställs engagemang och uppfyllnad av ovan kriterier. Hydro Extrusion förväntar sig att alla leverantörer uppfyller de krav som ställs i dess ”Code of Conduct”.

Genom att vi tillsammans uppnår ovan, kan vi bygga en framgångsrik och långsiktig relation.

Hydros företagspolicy avseende upphandling och  kvalificerings-processen för alla affärsområden.

Supplier Code of Conduct.pdf

Generella inköpsvillkor.pdf

Supplier Compliance Acknowledgement Template Reach Rohs and Conflict Minerals.docx

Globala policys och verktyg

GDPR

 
Leverantörer och Hydros integritetspolicy (GDPR)

Hydro följer lagar förordningar som regleras i Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta beskrivs i Hydro Privacy Statement.
Vi registrerar enbart sådan information gällande kontaktperson som är nödvändig för att upprätthålla en affärsrelation.
Vi registrerar aldrig några andra, för affärsrelationen ej nödvändiga personuppgifter.
Om en kontaktperson önskar ett registerutdrag, alternativt radera sina personuppgifter, hänvisar vi till anvisat kontaktformulär och länk på www.hydro.com
Efter att sådan begäran kommer Hydro att radera angivna uppgifter, samt skicka en bekräftelse i retur.

SSG

Hydro Extrusion Sweden AB deltar i ett branschomfattande koncept för att öka och effektivisera säkerhetsutbildningen för entreprenörer. Konceptet går under namnet SSG Entre, och alla anställda hos entreprenörer som utför arbete på våra anläggningar måste genomgå en interaktiv, webbaserad säkerhetsutbildning innan de skickas till Hydro Extrusion Sweden AB. Vid godkänd utbildning får den anställde ett passerkort som ger tillträde till Hydro Extrusion Sweden AB. Information och dokument finns på www.ssg.se.