Skip to content

Integritetsmeddelande

Här kan du läsa Hydros integritetsmeddelande. Meddelandet gäller de allmänna databehandlingsaktiviteterna för alla företag inom Hydro Group avseende personuppgifter för individer utanför vår organisation (externa/tredje parter).

Det här integritetsmeddelandet gäller de allmänna databehandlingsaktiviteterna för företagen i Hydro Group (”Hydro”) avseende personuppgifter för individer utanför vår organisation (externa/tredje parter).

Gäller från: 13 juni 2018

Hydro respekterar din integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Integritetsmeddelandet syftar till att hjälpa dig förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, vad vi gör med dem samt dina egna val när det gäller att använda, få tillgång till och korrigera dina personuppgifter.

Varje företag inom Hydro Group är personuppgiftsansvarig för sin respektive behandling av personuppgifter. De allmänna databehandlingsaktiviteterna beskrivs i det här integritetsmeddelandet. Företagen kan ha mer specifika integritetsmeddelanden som beskriver just deras aktiviteter eller tjänster.

1 Hydros dataskyddsprocedur (Hydros bindande företagsregler – BCR)

Företagen i Hydro Group har åtagit sig att följa en allmän princip för skydd av personuppgifter via Hydros uppförandekod. För att tillämpa det här skyddet har Hydro infört en dataskyddsprocedur.

Dataskyddsproceduren säkerställer att konsekventa och enhetliga dataskyddsprinciper används inom Hydro. Dessutom är dataskyddsproceduren godkänd av de europeiska dataskyddsmyndigheterna som grund för överföring av personuppgifter från Hydro-företag inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till Hydro-företag utanför EES.

En offentlig version av dataskyddsproceduren finns här. Den offentliga versionen förklarar Hydros bindande företagsregler (BCR) för behandling av personuppgifter, den rättsliga grunden för överföring av personuppgifter till ett tredje land och den berörda registrerades rättigheter i enlighet med dessa regler.

2 Hur och varför vi samlar in personuppgifter

2.1 Vår webbplats

Vi samlar in och använder personuppgifter via våra webbplatser. Detta omfattar data som samlas in via cookies, om du kontaktar oss via kontaktformulär, om du söker jobb via vår rekryteringsportal eller om vi genomför onlineundersökningar där du frivilligt lämnar dina personuppgifter till oss. Dessa aktiviteter och databehandlingen beskrivs mer utförligt i det integritetsmeddelande som finns i sidfoten på respektive webbplats.

2.2 Marknadsföring

Du kommer att få marknadsföringskommunikation (inklusive nyhetsbrev) om du har begärt sådan information av oss, om du har köpt varor eller tjänster av oss eller om du har lämnat dina uppgifter till oss när du fyllt i ett kontaktformulär och har gett oss tillstånd att skicka marknadsföringskommunikation till dig.

Om du abonnerar på nyhetsbrev, pressmeddelanden eller annan marknadsföringskommunikation, samlar vi in och lagrar ditt namn och din e-postadress så att vi kan skicka begärt material till dig. Du kan också följa oss på sociala medier, och då kommer respektive leverantör av kanalerna för sociala medier att lagra dina personuppgifter enligt informationen i deras respektive policymeddelande.

2.3 Rekrytering

Vi behandlar personuppgifter om dig om du söker jobb hos oss. Vi samlar in och använder de personuppgifter du anger för oss, vilket normalt sett omfattar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer, information i ditt CV och annan information i din ansökan.

Syftet med den här behandlingen är att hantera din ansökan. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Att du tar tillbaka ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen baserat på det samtycke du lämnade innan du tog tillbaka det. Du kan hitta mer information om databehandling i samband med vår rekryteringsportal online.

För vissa befattningar genomför vi även bakgrundskontroller av kandidaterna som del av vår rekryteringsprocess. Syftet är att verifiera kandidatens identitet, utbildning, anställningshistorik, certifikat och andra aspekter som är relevanta för befattningen. Sådan behandling kan omfatta personuppgifter som personens namn, ålder, referenser, finansiella historik och brottsregister, förutom information som är offentligt tillgänglig.

När det är lämpligt eller krävs enligt tillämplig lag är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med bakgrundskontroller ditt samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Tänk på att när du tar tillbaka ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten för behandling baserat på ditt samtycke som du lämnade innan det togs tillbaka. Om bakgrundskontroller krävs enligt tillämplig lag, utgör den relevanta lagen rättslig grund för behandlingen. I andra fall är den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse av att skydda vår affärsverksamhet.

2.4 Säkerhet

Hydro-företagen har implementerat diverse säkerhetsåtgärder som kräver behandling av personuppgifter. Syftet är att skydda sig mot olaglig eller obehörig åtkomst till områden, byggnader, rum, system, processer eller utrustning. Hydros anläggningar kan till exempel ha aktivitetsloggar, kameraövervakning, kontroll av leveransfordon och förare samt åtkomstkontroll för besökare och anställda. Vilka personuppgifter vi samlar in och använder beror på aktuella säkerhetsåtgärder och kan omfatta bilder och videor av dig, ditt namn, ditt telefonnummer och din arbetsplats, datum och tid du kom till anläggningen samt information om vilket fordon du kör.

Den rättsliga grunden för sådan behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse av att skydda vår affärsverksamhet och eventuella tillämpliga juridiska krav i samband med detta.

2.5 Affärsrelationssyfte

Vi behandlar personuppgifter för att stötta och hantera våra kund-, leverantörs- och partnerrelationer, främst i syfte att teckna och utföra kontrakt.

Vi behandlar personuppgifter i sådana affärsrelationssyften baserat på ditt samtycke och vårt berättigade intresse av att främja våra relationer med, säkerställa god hantering av och ge stöd åt våra kunder, leverantörer och partners. För all behandling som bygger på ditt samtycke kan du ta tillbaka samtycket när som helst. Att du tar tillbaka ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen baserat på det samtycke du lämnade innan du tog tillbaka det.

2.6 Sociala evenemang

Hydro kan hantera registrering för ett socialt evenemang där Hydro är organisatör eller sponsor. I sådana fall behandlar Hydro personuppgifter om de personer som bjuds in till eller registrerar sig för evenemanget. Den här behandlingen är begränsad till den information som krävs för att organisera det sociala evenemanget, och omfattar personuppgifter som namn, e-post och telefonnummer, arbetsplats och befattning samt eventuella särskilda behov. Vi behandlar personuppgifter för sådana syften baserat på din registrering och ditt samtycke i samband med detta. Personuppgifterna raderas när syftet är uppfyllt. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att avregistrera dig från evenemanget. Att du tar tillbaka ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen baserat på det samtycke du lämnade innan du tog tillbaka det.

2.7 Bakgrundskontroller (Integrity Due Diligence)

Som del av vår process för bakgrundskontroller samlar vi in information om våra leverantörer och affärspartners i syfte att säkerställa efterlevnad av bland annat antikorruptionslagar och exportregler. Den här processen kan omfatta insamling av personuppgifter för personer som förknippas med sådana leverantörer och affärspartners. Den rättsliga grunden för bakgrundskontrollerna är juridiska skyldigheter och vårt berättigade intresse av att skydda vår affärsverksamhet.

2.8 Juridiska skyldigheter och rättsprocesser

Hydro-företagen har diverse juridiska skyldigheter som kräver behandling av personuppgifter. Dessa juridiska skyldigheter varierar från land till land och från företag till företag, och omfattar normalt sett skyldigheter som rör skatter och bokföring. Dessa juridiska skyldigheter är grunden för sådan behandling av personuppgifter.

Hydro behandlar också personuppgifter i samband med rättsprocesser. Syftet och den rättsliga grunden för sådan behandling är Hydros berättigade intresse av att fastställa, utöva eller försvara sig mot rättsanspråk.

3 Vilka vi delar personuppgifter med

Hydro delar endast personuppgifter i enlighet med vår dataskyddsprocedur (Hydros bindande företagsregler) och tillämpliga dataskyddslagar.

Vi delar personuppgifter med:

  • Andra företag i Hydro Group
  • Våra tredjeparts tjänstleverantörer
  • Offentliga myndigheter och privata aktörer (till exempel finansinstitut) i enlighet med lagstadgade krav
  • I händelse av att vi säljer eller köper företag eller tillgångar kan vi dela dina personuppgifter med möjliga köpare eller säljare.

Om delningen av personuppgifterna omfattar överföring av personuppgifter till en mottagare som finns utanför EU/EES, kommer överföringen att följa de procedurer som fastställts i vår dataskyddsprocedur (Hydros bindande företagsregler).

4 Informationssäkerhet

Hydro skyddar dina personuppgifter via tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

5 Dina rättigheter

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Hydro eventuellt behandlar om dig. Du kan också begära att eventuella onödiga personuppgifter som vi behandlar ska raderas eller blockeras, samt begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som vi behandlar. Du kan även kontakta din nationella dataskyddsmyndighet för att lämna ett klagomål, se mer information nedan.

Om du vill ha mer information än vad som anges i denna policy, till exempel om hur din information används, hur vi skyddar din information och din rätt att få tillgång till den information vi har om dig, kan du kontakta oss via det kontaktformulär som finns på www.hydro.com (välj ämnet: ”Dataintegritet”) eller via telefon på: +47 22 53 81 00.

6 Klagomål

6.1 Klagomål till Hydro

Om du är missnöjd med hur personuppgifter som rör dig behandlas kan du lämna ett klagomål till Hydro. Lämna klagomålet via Hydros kontaktformulär på www.hydro.com och välj ämnet ”Dataintegritet”.

I allmänhet får du ett skriftligt svar från oss inom fyra (4) veckor efter att vi tagit emot ditt klagomål. Om vi på grund av att klagomålet är komplicerat inte kan svara inom fyra (4) veckor, informerar vi dig och lämnar en rimlig uppskattning av när du kan förvänta dig ett svar. Tidsgränsen överskrider inte tre (3) månader från den tidpunkt då vi tog emot klagomålet.

6.2 Klagomål till en dataskyddsmyndighet

Du kan skicka ditt klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan välja om du vill lämna klagomålet till den dataskyddsmyndighet där du bor, där du arbetar eller där du hävdar att överträdelsen av dina rättigheter inträffade.

Vi vill be dig att överväga att lämna klagomålet direkt till Hydro innan du kontaktar en dataskyddsmyndighet.

7 Kontaktinformation

Om du har några frågor eller bekymmer rörande din integritet eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktformuläret på www.hydro.com (välj ämnet: ”Dataintegritet”), kontakta oss via telefon på: +47 22 53 81 00 eller kontakta våra lokala dataskyddsombud.

8 Ändringar av det här integritetsmeddelandet

Vi reviderar regelbundet vårt integritetsmeddelande. Integritetsmeddelandet uppdaterades senast den 13 juni 2018. Nya versioner publiceras på webbplatsen och information skickas till dig efter hand.