Skip to content

 

Deze licentieovereenkomst voor handelsmerken ("Overeenkomst") wordt gesloten vanaf de datum van aanvaarding (de "Ingangsdatum"), door en tussen Norsk Hydro ASA, reg. nr. 914778271 (“Hydro“) en Klant, gezamenlijk de “Partijen“.

OVERWEGENDE dat Hydro de eigenaar is van de handelsmerken "CIRCAL" en "REDUXA" en dat bepaalde logo's en andere merken die dergelijke handelsmerken bevatten zoals |HYDRO CIRCAL en REDUXA zoals verder omschreven in deze overeenkomst,

OVERWEGENDE dat de klant bepaalde producten van Hydro koopt om in klantproducten te verwerken,

OVERWEGENDE dat Hydro de klant bepaalde rechten wil verlenen en dat de klant via deze rechten gebruik wil maken van relevante handelsmerken in eigendom van Hydro, zoals nader gedefinieerd in deze overeenkomst,

komen de partijen nu als volgt overeen:

1. DEFINITIES

1.1. Hydro CIRCAL Products betekent een gamma van aluminiumproducten die door Hydro of een van haar gelieerde ondernemingen worden verkocht en die gemaakt zijn met een minimum van 75% post-consumer schroot en met een lage aluminium CO2-voetafdruk (minder dan 2,3 kg CO2/kg aluminium), en waarbij het product geverifieerd wordt door DNV GL en bevestigd wordt door een milieuverklaring voor het product.

1.2. Hydro REDUXA-producten: een reeks aluminiumproducten die door Hydro worden verkocht of een van haar gelieerde ondernemingen waar de CO2-uitstoot maximaal of lager is dan 4,0 kg CO2e/kg aluminium, waarbij het product wordt geverifieerd door DNV GL volgens ISO 14064 en bevestigd door een milieuverklaring voor het product.

1.3. Hydro-handelsmerken: de gecombineerde merken HYDRO REDUXA en HYDRO CIRCAL, de manier waarop deze worden gepresenteeerd in de Product merkrichtlijnen, in Bewijsstuk A.

1.4. intellectuele eigendomsrechten betekent octrooien, rechten om octrooien aan te vragen, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, domeinnamen, auteursrechten en alle toepassingen en de registratie van dergelijke wereldwijde, industriële modellen, uitvindingen, knowhow, bedrijfsgeheimen en andere immateriële bedrijfseigen informatie.

1.5. In aanmerking komende klantproducten betekent: producten onder klantmerk of -model, inclusief een Hydro REDUXA-product en/of een Het CIRCAL-product of deze omvattend.

1.6. Productmerkrichtlijnen: een richtlijn die Hydro heeft opgesteld met specifieke regels voor het gebruik van de Hydro REDUXA- en Hydro CIRCAL-handelsmerken op in aanmerking komende klantproducten, samen met het merk HYDRO en hoe het gebruik van Hydro REDUXA- en Hydro CIRCAL-producten over in aanmerking komende klantproducten in marketingmateriaal moet worden gecommuniceerd. De richtlijn maakt deel uit van deze overeenkomst en is opgenomen als bewijsstuk A.

1.7. Grondgebied: de landen waar Hydro handelsmerkrechten heeft geregistreerd of in behandeling heeft voor REDUXA en CIRCAL. De volledige lijst van deze landen is opgenomen in Bewijsstuk B. 

2. LICENTIEVERLENING

Volgens de algemene voorwaarden van deze overeenkomst verleent Hydro de klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om de Hydro-handelsmerken te gebruiken op in aanmerking komende klantproducten of de klantenbranding van dergelijke producten binnen het grondgebied.

3. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HYDRO-HANDELSMERKEN

3.1. Bij het gebruik van de Hydro-handelsmerken is de klant verplicht om te voldoen aan de Productmerkrichtlijnen en de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.

3.2. De klant heeft ook de verplichting om ervoor te zorgen dat Hydro-handelsmerken worden gebruikt in overeenstemming met de meest recente productmerkrichtlijnen van Hydro, die naar eigen goeddunken van Hydro kunnen worden bijgewerkt en gewijzigd. De nieuwste versie van Hydro's Productmerkrichtlijnen is altijd te vinden in het Brand Center op Hydro.com.

4. TERMIJN EN BEËINDIGING

4.1. Deze overeenkomst wordt van kracht op de ingangsdatum. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen na een schriftelijke kennisgeving met een termijn van 30 dagen. 

4.2. Hydro kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen als de klant de Hydro-handelsmerken gebruikt in strijd met de Productmerkrichtlijnen of in strijd is met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.

4.3. Deze overeenkomst vervalt onmiddellijk indien een partij om welke reden dan ook de bedrijfsactiviteiten beëindigt. In het geval dat een partij insolvent wordt, een curator heeft aangesteld, in liquidatie gaat, een faillissementsverzoek indient of indien er tegen haar een faillissementsverzoek is ingediend dat niet binnen dertig (30) dagen wordt afgewezen, heeft de andere partij de mogelijkheid om (i) de overeenkomst aan de andere partij op te zeggen of ii) deze overeenkomst voort te zetten zonder afstand te doen van rechten of rechtsmiddelen die zij anders zou kunnen hebben.

4.4. Na beëindiging van deze overeenkomst zal de klant onmiddellijk alle gebruik van de Hydro-handelsmerken en gerelateerd marketingmateriaal beëindigen.

5. DIVERSE

5.1. Hydro behoudt alle Intellectuele eigendomsrechten in downloadbaar materiaal waartoe de klant toegang heeft bij de ondertekening van deze overeenkomst, inclusief alle rechten op de richtlijnen voor het merk van het product en op de Hydro-handelsmerken en gerelateerde logo's.

5.2. De klant zal Hydro onmiddellijk schriftelijk informeren als de klant een inbreuk of vermoedelijke inbreuk op de Hydro-handelsmerken verneemt. Hydro beslist naar eigen goeddunken welke maatregelen zij met betrekking tot deze zaak (eventueel) zal nemen.

5.3. Hydro wijst aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de inherente geldigheid of uitvoerbaarheid van de Hydro-handelsmerken af. Dat betreft ook de vraag of deze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Hydro garandeert alleen dat de woordmerken CIRCAL en REDUXA, naast het woordmerk HYDRO, worden geregistreerd en ingediend in de rechtsgebieden vermeld in Bewijsstuk B en dat deze registraties en aanvragen niet zijn aangevochten door derden vanaf de Ingangsdatum.

5.4. De klant mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hydro, geen aanvragen indienen voor Hydro-handelsmerken of variaties of delen daarvan, in enig rechtsgebied. Dit omvat ook het indienen van Hydro-handelsmerken of onderdelen of variaties daarvan, in andere klassen, die niet vallen onder de huidige registraties en toepassingen die eigendom zijn van Hydro.

5.5. Op verzoek moet de klant monsters van gebruiksdocumentatie doorsturen naar Hydro, als Hydro dergelijke monsters nodig heeft om de handelsmerkrechten van Hydro waar ook ter wereld wil behouden of vervolgen. De klant moet ook documentatie van het gebruik doorsturen naar Hydro op verzoek, indien dergelijke documentatie nodig is in een lopende procedure tegen een derde, of in de voorbereidingen daarvan.

5.6. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten met betrekking tot de verkoop en marketing door de klant van het in Aanmerking komende klantproduct wanneer de Hydro-handelsmerken worden gebruikt. Hydro is niet verantwoordelijk voor vorderingen die voortvloeien uit dergelijke niet-naleving.

5.7. Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor bijzondere, incidentele of indirecte schade.

5.8. Hydro is niet aansprakelijk voor enig gebruik van de Hydro-handelsmerken, indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de Richtlijnen voor het productmerk of buiten het grondgebied van deze overeenkomst. Hydro is verder niet aansprakelijk voor enig gebruik van de Hydro-handelsmerken, indien deze in feite niet worden gebruikt op in Aanmerking komende klantproducten zoals gedefinieerd in deze overeenkomst. Hydro is verder niet aansprakelijk en is onschadelijk aan het nemen van productaansprakelijkheidvorderingen in verband met de in Aanmerking komende klantproducten als zodanig, zelfs indien de Hydro-handelsmerken op het product of in andere marketingcommunicatie van dergelijke producten worden gebruikt.

5.9. Deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of met het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), is opgesteld volgens en wordt geregeld door de Noorse wetgeving. Elke partij stemt onherroepelijk in met het feit dat het gerechtshof van Oslo exclusief bevoegd is om geschillen of vorderingen te regelen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen).

 

Fill out the form to accept. All fields are mandatory.

By checking this box you acknowledge that you have read and accept the trademark license agreement

By clicking ACCEPT, you accept that Hydro will process your personal data in accordance with what is described in our Privacy Notice.